10.08.06 

ƒ≈–∆ј¬Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ» « Ќј√Ћяƒ”
«ј «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌяћ Ѕ≈«ѕ≈ » ј¬≤ј÷≤ѓ

Ќ ј   ј «
31.01.2006  N 67

ѕро затвердженн€ ѕравил реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0146%2D06&p=1155235898763906

     « метою  запровадженн€  процедури  з   реЇстрац≥њ   цив≥льних
пов≥тр€них суден в ”крањн≥ та на виконанн€ вимог статей 7,  15-16,
25-27 ѕов≥тр€ного кодексу ”крањни (  3167-12  )  ≥  додатка  7  до
 онвенц≥њ про  м≥жнародну  цив≥льну  ав≥ац≥ю  1944 р.  ( 995_038 )
Ќ ј   ј « ” ё:

     1. «атвердити ѕравила реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в
”крањн≥ (дал≥ - ѕравила), що додаютьс€.

     2. ƒиректору департаменту льотноњ придатност≥ („иков Ѕ.ќ.):

     2.1. «абезпечити  поданн€ цього наказу на державну реЇстрац≥ю
до ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

     2.2. ƒовести   зазначен≥   ѕравила   до   в≥дома   кер≥вник≥в
структурних  п≥дрозд≥л≥в  ƒержав≥аслужби  та  юридичних ≥ ф≥зичних
ос≥б,  що експлуатують пов≥тр€н≥ судна або пропонують своњ послуги
в галуз≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

     3.  онтроль за виконанн€м цього наказу покласти на заступника
голови √убан€ —.√.

 √олова                                               ћ.ќ.ћарченко


                                      «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
                                      Ќаказ ƒержав≥аслужби
                                      31.01.2006  N 67

                                      «ареЇстровано в ћ≥н≥стерств≥
                                      юстиц≥њ ”крањни
                                      17 лютого 2006 р.
                                      за N 146/12020


                             ѕ–ј¬»Ћј
                       реЇстрац≥њ цив≥льних
                    пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                      1. «агальн≥ положенн€

     1.1. ÷≥ ѕравила  розроблен≥  зг≥дно  з  вимогами  ѕов≥тр€ного
кодексу  ”крањни  (  3167-12  ),  Ї  обов'€зковими  дл€  суб'Їкт≥в
ав≥ац≥йноњ  д≥€льност≥,   €к≥   Ї   власниками,   орендар€ми   або
експлуатантами цив≥льних пов≥тр€них суден.

     1.2. ÷≥  ѕравила визначають процедури та вимоги до реЇстрац≥њ
(перереЇстрац≥њ) пов≥тр€них суден у державному  реЇстр≥  цив≥льних
пов≥тр€них  суден ”крањни,  пор€док виключенн€ њх з цього реЇстру,
наданн€  та  нанесенн€  державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в   на
пов≥тр€н≥ судна.

     1.3. ÷≥   ѕравила  використовуютьс€  спец≥ал≥стами  ƒержавноњ
служби ”крањни з нагл€ду за забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њ (дал≥  -
ƒержав≥аслужба),  власниками,  орендар€ми  або  експлуатантами дл€
реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€них суден у державному  реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, виключенн€ њх з цього реЇстру,
наданн€  та  нанесенн€  державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в   на
пов≥тр€н≥ судна.

     1.4. ѕ≥д  час  розробленн€  цих ѕравил використовувалис€ так≥
нормативно-правов≥ акти:
     - ѕов≥тр€ний кодекс ”крањни ( 3167-12 );
     -  онвенц≥€  про  м≥жнародну   цив≥льну   ав≥ац≥ю   1944   р.
( 995_038 );
     - додаток 7 до   онвенц≥њ  про  м≥жнародну  цив≥льну  ав≥ац≥ю
1944 р.  (  995_655 ) "Ќац≥ональн≥ ≥ реЇстрац≥йн≥ знаки пов≥тр€них
суден";

     - ”каз  ѕрезидента  ”крањни  в≥д  15  липн€  2004  року N 803
( 803/2004  )  "ѕро  ƒержавну  службу   ”крањни   з   нагл€ду   за
забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њ";
     - ”каз ѕрезидента ”крањни в≥д  16  серпн€  2004  року  N  912
( 912/2004  )  "ѕро  внесенн€  зм≥н  до  де€ких  указ≥в ѕрезидента
”крањни";
     - постанова    аб≥нету   ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  28  вересн€
1993 року  N  819  (  819-93-п   )   "ѕро   створенн€   ƒержавного
спец≥ал≥зованого  фонду  ф≥нансуванн€  загальнодержавних витрат на
ав≥ац≥йну д≥€льн≥сть та участь ”крањни  у  м≥жнародних  ав≥ац≥йних
орган≥зац≥€х".

     1.5. ” цих ѕравилах терм≥ни вживаютьс€ у такому значенн≥:
     ав≥ац≥€ загального  призначенн€  -  цив≥льна   ав≥ац≥€,   €ка
використовуЇтьс€ на безоплатн≥й основ≥;
     аеростат -  л≥тальний   апарат,   легший   за   пов≥тр€,   що
перем≥щуЇтьс€ у пов≥тр≥ без допомоги силовоњ установки;
     безмоторне надлегке пов≥тр€не судно - л≥тальний  апарат  типу
дельтаплан,  параплан  зл≥т  €кого  зд≥йснюЇтьс€  за допомогою н≥г
п≥лота;
     вертол≥т - л≥тальний   апарат,    важчий   за   пов≥тр€,   що
п≥дтримуЇтьс€  в  польот≥  головним  чином  за  рахунок  взаЇмод≥њ
пов≥тр€ з одним або дек≥лькома несучими гвинтами,  €к≥ обертаютьс€
силовою  установкою  навколо  осей,  що  перебувають  приблизно  у
вертикальному положенн≥;
     власник пов≥тр€ного судна - юридична або ф≥зична особа, право
власност≥   €коњ  на  пов≥тр€не  судно  п≥дтверджене  в≥дпов≥дними
документами;
     вогнетривкий матер≥ал - матер≥ал, €кий витримуЇ нагр≥ванн€ €к
≥ сталь,  або краще,  при умов≥,  €кщо  розм≥ри  в  обох  випадках
в≥дпов≥дають конкретному призначенню;
     гвинтокрил -  л≥тальний  апарат,  важчий  за  пов≥тр€,   €кий
перем≥щуЇтьс€  за  допомогою  силовоњ установки та п≥дтримуЇтьс€ у
пов≥тр≥ за  рахунок  взаЇмод≥њ  пов≥тр€  з  одним  або  дек≥лькома
несучими гвинтами;
     дельтаплан - безмоторний л≥тальний апарат важчий за  пов≥тр€,
п≥дйомна  сила  €кого  в  польот≥ створюЇтьс€ переважно за рахунок
аеродинам≥чних реакц≥й на поверхн≥,  що даЇ змогу рухатис€ в даних
умовах польоту,  а керуванн€ в польот≥ зд≥йснюЇтьс€ головним чином
за рахунок перем≥щенн€ центру мас (балансирне керуванн€),  зл≥т та
посадка на €кому зд≥йснюютьс€ за допомогою н≥г п≥лота;
     держава реЇстрац≥њ - держава,  у реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них
суден €коњ зареЇстровано пов≥тр€не судно;
     ƒержавна служба ”крањни з нагл€ду  за  забезпеченн€м  безпеки
ав≥ац≥њ  -  спец≥ально  уповноважений центральний орган виконавчоњ
влади,  €кий забезпечуЇ реал≥зац≥ю  державноњ  пол≥тики  в  галуз≥
цив≥льноњ  ав≥ац≥њ  та  у  сфер≥ використанн€ пов≥тр€ного простору
”крањни;
     державне пов≥тр€не    судно    -    пов≥тр€не    судно,   €ке
використовуЇтьс€ на в≥йськов≥й, митн≥й, прикордонн≥й, м≥л≥цейськ≥й
та  ≥нших  службах,  а також дл€ виконанн€ моб≥л≥зац≥йно-оборонних
завдань,  та зареЇстровано в реЇстр≥  державних  пов≥тр€них  суден
”крањни;
     державний знак пов≥тр€ного судна - знак,  €кий складаЇтьс€  з
дек≥лькох  символ≥в  ≥  Ї фактом перебуванн€ пов≥тр€ного судна п≥д
юрисдикц≥Їю  ”крањни.  ЌадаЇтьс€  держав≥  реЇстрац≥њ  ћ≥жнародною
орган≥зац≥Їю   цив≥льноњ   ав≥ац≥њ   (≤ јќ).  ÷ей  знак  надаЇтьс€
ƒержав≥аслужбою пов≥тр€ним суднам,  що реЇструютьс€  в  державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни;
     державний реЇстр цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни  -  книга
та   електронна  база  даних,  в  €ких  ведетьс€  поточний  реЇстр
цив≥льних пов≥тр€них суден, що зареЇстрован≥ в ”крањн≥;
     дуже легке   пов≥тр€не   судно   -   л≥так,   мотодельтаплан,
гвинтокрил,  €к≥ мають не б≥льше  двох  м≥сць  включно  з  м≥сц€ми
ек≥пажу  та  максимальну  зл≥тну  масу не б≥льше 750 кг.  ƒл€ дуже
легкого гвинтокрила максимальна зл≥тна маса не б≥льше 600 кг;
     експлуатант -   особа,   орган≥зац≥€   або  п≥дприЇмство,  що
експлуатуЇ пов≥тр€н≥ судна або пропонуЇ своњ послуги в ц≥й галуз≥;
     за€вка -   зверненн€   за€вника  до  ƒержав≥аслужби  з  метою
отриманн€  державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в  дл€  пов≥тр€ного
судна,  реЇстрац≥њ  (перереЇстрац≥њ)  його  в  державному  реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни або  виключенн€  його  з  цього
реЇстру;
     за€вник - юридична або ф≥зична особа,  €ка подала  за€вку  до
ƒержав≥аслужби  з  метою  отриманн€  державного  ≥  реЇстрац≥йного
знак≥в дл€ пов≥тр€ного судна,  реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) його  в
державному   реЇстр≥   цив≥льних   пов≥тр€них  суден  ”крањни  або
виключенн€ його з цього реЇстру;
     комерц≥йне використанн€   пов≥тр€них   суден  -  використанн€
пов≥тр€них суден за наймом або за плату дл€  виконанн€  ав≥ац≥йних
перевезень;
     легке пов≥тр€не судно - пов≥тр€не судно,  €ке маЇ максимальну
зл≥тну масу не б≥льше 5700 кг;
     л≥так -  л≥тальний   аппарат,   важчий   за   пов≥тр€,   €кий
приводитьс€  в  рух  силовою  установкою,  п≥дйомна  сила  €кого в
польот≥ створюЇтьс€, в основному за рахунок аеродинам≥чних реакц≥й
на поверхн€х, що залишаютьс€ нерухомими в даних умовах польоту;
     л≥тальний апарат,  важчий за пов≥тр€ -  будь  €кий  л≥тальний
апарат, у €кого п≥дйомна сила в польот≥ створюЇтьс€ головним чином
за рахунок аеродинам≥чних сил;
     л≥тальний апарат,  легший  за  пов≥тр€  - будь €кий л≥тальний
апарат, €кий утримуЇтьс€ в пов≥тр≥ головним чином за рахунок своЇњ
аеростатичноњ п≥дйомноњ сили;
     мотодельтаплан - л≥тальний апарат,  важчий за  пов≥тр€,  €кий
перем≥щуЇтьс€  у пов≥тр≥ за допомогою силовоњ установки,  п≥дйомна
сила €кого в польот≥ створюЇтьс€ за рахунок аеродинам≥чних реакц≥й
на  крило з гнучкою аеродинам≥чною поверхнею на жорсткому каркас≥,
а керуванн€ в польот≥ зд≥йснюЇтьс€ за рахунок  перем≥щенн€  центру
мас (балансирне керуванн€);
     мотопараплан - л≥тальний аппарат, важчий за пов≥тр€, п≥дйомна
сила €кого в польот≥ створюЇтьс€ за рахунок аеродинам≥чних реакц≥й
на  поверхн€х,  €к≥   не   мають   жорсткого   каркаса,   та   маЇ
зл≥тно-посадковий  пристр≥й  на  жорсткому каркас≥ каб≥ни ек≥пажу.
ћаЇ поршневий двигун (двигуни),  не б≥льше  двох  м≥сць  включаючи
м≥сц€ ек≥пажу, не обмежену максимальну зл≥тну масу;
     мотопланер - це планер,  з поршневим двигуном (двигунами), не
б≥льше  двох м≥сць включно з м≥сц€ми ек≥пажу та максимальну зл≥тну
масу не б≥льше 850 кг;
     надлегке пов≥тр€не судно - л≥так,  мотодельтаплан,  €к≥ мають
не б≥льше двох м≥сць включно  з  м≥сц€ми  ек≥пажу  та  максимальну
зл≥тну   масу   не   б≥льше   450   кг   (дл€  вар≥ант≥в  г≥дро  ≥
спецпризначенн€ ≥з встановленим обладнанн€м - 495 кг);
     оренда пов≥тр€ного  судна  -  засноване  на договор≥ строкове
платне користуванн€ пов≥тр€ним судном,  необх≥дне  орендарев≥  дл€
зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ та ≥ншоњ д≥€льност≥;
     орендар пов≥тр€ного судна - юридична або ф≥зична  особа,  €ка
орендуЇ  пов≥тр€не  судно  дл€ зд≥йсненн€ п≥дприЇмницькоњ та ≥ншоњ
д≥€льност≥;
     параплан -  безмоторний  л≥тальний  апарат важчий за пов≥тр€,
п≥дйомна   сила   €кого   в   польот≥   створюЇтьс€   за   рахунок
аеродинам≥чних  реакц≥й  на  поверхн€х,  €к≥  не  мають  жорсткого
каркасу,  зл≥т та посадка на €кому зд≥йснюЇтьс€ за  допомогою  н≥г
п≥лота;
     п≥лотований в≥льний аеростат - л≥тальний  апарат,  легший  за
пов≥тр€,  п≥дйомна  сила  €кого створюЇтьс€ за рахунок газу,  €кий
легший  за  пов≥тр€  (газовий  аеростат),  або  нагр≥того  пов≥тр€
(тепловий аеростат);
     планер -  л≥тальний   апарат,   важчий   за   пов≥тр€,   €кий
перем≥щуЇтьс€   без   силовоњ   установки,   п≥дйомна  сила  €кого
створюЇтьс€ за рахунок аеродинам≥чних реакц≥й  на  поверхн€х,  €к≥
залишаютьс€ нерухомими в даних умовах польоту,  маЇ не б≥льше двох
м≥сць включно з м≥сц€ми ек≥пажу  та  максимальну  зл≥тну  масу  не
б≥льше 750 кг;
     пов≥тр€не судно  -  будь-€кий  апарат,  що  п≥дтримуЇтьс€   в
атмосфер≥  за  рахунок  реакц≥њ  пов≥тр€,  в≥дм≥нноњ  в≥д  реакц≥њ
пов≥тр€, в≥дбитого в≥д земноњ поверхн≥;
     реЇстрац≥йне посв≥дченн€  пов≥тр€ного  судна  -  документ,  у
€кому державною ≥  англ≥йською  мовами  м≥ститьс€  ≥нформац≥€  про
пов≥тр€не судно,  €ке зареЇстровано в державному реЇстр≥ цив≥льних
пов≥тр€них суден ”крањни;
     реЇстрац≥йний знак пов≥тр€ного судна - знак, €кий складаЇтьс€
з дек≥лькох  символ≥в  та  надаЇтьс€  ƒержав≥аслужбою  конкретному
пов≥тр€ному судну,  що реЇструЇтьс€ в державному реЇстр≥ цив≥льних
пов≥тр€них суден ”крањни;
     св≥доцтво про  виключенн€  пов≥тр€ного  судна  - документ,  у
€кому м≥ститьс€ ≥нформац≥€ про пов≥тр€не судно,  €ке  виключено  з
державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни;
     сертиф≥кат льотноњ  придатност≥  -   документ   установленого
зразка, що св≥дчить про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра пов≥тр€ного судна
чинним  вимогам  льотноњ  придатност≥  ≥  даЇ  право   на   льотну
експлуатац≥ю пов≥тр€ного судна зг≥дно з установленими обмеженн€ми;
     сертиф≥кат типу - документ, що засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть зразка
ав≥ац≥йноњ техн≥ки вимогам сертиф≥кац≥йного базису;
     цив≥льне пов≥тр€не судно - пов≥тр€не судно, €ке зареЇстровано
в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден.

                        2. «агальн≥ вимоги

     2.1. ÷ив≥льн≥  пов≥тр€н≥  судна  мають  бути  зареЇстрован≥ в
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них  суден  ”крањни  незалежно
в≥д форми власност≥.

     2.2. ÷ив≥льн≥   пов≥тр€н≥  судна  можуть  бути  зареЇстрован≥
т≥льки в одн≥й держав≥.

     2.3. ” державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден  ”крањни
не реЇструютьс€:
     а) пов≥тр€н≥ судна,  зл≥т €ких зд≥йснюЇтьс€ за допомогою  н≥г
п≥лота  (дельтаплани,  параплани,  мотодельтаплани,  мотопараплани
тощо);
     б) метеоролог≥чн≥ кул≥-п≥лоти,  €к≥ використовуютьс€ виключно
дл€ метеоролог≥чних потреб,  безп≥лотн≥ пов≥тр€н≥ судна, ав≥ац≥йн≥
модел≥ тощо;
     в) безп≥лотн≥ некерован≥ аеростати без корисного вантажу.

     2.4. ƒержавний  реЇстр  цив≥льних  пов≥тр€них  суден  ”крањни
ведетьс€ ƒержав≥аслужбою.

     2.5. ”крањна не визнаЇ реЇстрац≥њ пов≥тр€ного судна у реЇстр≥
≥ншоњ держави,  €кщо це пов≥тр€не судно зареЇстровано в державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни.

     2.6. –еЇстрац≥€   пов≥тр€ного   судна  в  державному  реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни Ї фактом його  перебуванн€  п≥д
юрисдикц≥Їю ”крањни.

     2.7. –еЇстрац≥€   пов≥тр€ного   судна  в  державному  реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни не Ї св≥дченн€м права власност≥
на  пов≥тр€не  судно  конкретноњ  юридичноњ  або  ф≥зичноњ  особи.
–еЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна видаЇтьс€  на  п≥дстав≥
за€вки на реЇстрац≥ю та документ≥в, передбачених цими правилами.

     2.8. «а€вник повинен пов≥домл€ти ƒержав≥аслужбу:
     терм≥ново -   про   зруйнуванн€   або   зникненн€    безв≥сти
пов≥тр€ного   судна,   €ке   зареЇстровано  в  державному  реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни;
     прот€гом дес€ти дн≥в - про зм≥ни права власност≥ на пов≥тр€не
судно,  заборону на пов≥тр€не судно (заборона  в≥дчуженн€,  арешт,
застава),   зм≥ни   строк≥в   оренди,   зм≥ни   назви   та   (або)
м≥сцезнаходженн€ власника, орендар€.

     2.9. ” раз≥ зм≥ни права власност≥ на пов≥тр€не судно  за€вник
повинен   подати   до   ƒержав≥аслужби   документи  на  реЇстрац≥ю
(перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥  цив≥льних
пов≥тр€них  суден  ”крањни  прот€гом  дес€ти  дн≥в з дн€ одержанн€
документ≥в, що п≥дтверджують право власност≥ на пов≥тр€не судно.

     2.10. ”  раз≥  на€вност≥  заборони  щодо  пов≥тр€ного   судна
(заборона    в≥дчуженн€,    арешт,   застава),   його   реЇстрац≥€
(перереЇстрац≥€) в державному реЇстр≥ цив≥льних  пов≥тр€них  суден
”крањни  та  виключенн€  з  цього  реЇстру  виконуЇтьс€  за згодою
в≥дпов≥дного  органу,  €кий  наклав   цю   заборону   з   наданн€м
в≥дпов≥дних документ≥в.  ” державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них
суден ”крањни та  в  журнал≥  обл≥ку  застав  на  пов≥тр€н≥  судна
робитьс€ запис про заборону щодо пов≥тр€ного судна.

     2.11. –еЇстрац≥йне  посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна,  св≥доцтво
про  виключенн€  пов≥тр€ного   судна,   спов≥щенн€   про   наданн€
державного  ≥ реЇстрац≥йного знак≥в п≥дписуютьс€ посадовою особою,
€ку  призначив  голова  ƒержав≥аслужби  та  скр≥плюютьс€  гербовою
печаткою ƒержав≥аслужби.

     2.12. «а€вник  сплачуЇ  державн≥  збори  за  оф≥ц≥йн≥  д≥њ  з
реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥
цив≥льних  пов≥тр€них  суден  ”крањни,  виключенн€  його  з  цього
реЇстру,  наданн€ державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в  зг≥дно  з
ѕоложенн€м   про   ƒержавний   спец≥ал≥зований  фонд  ф≥нансуванн€
загальнодержавних витрат на ав≥ац≥йну д≥€льн≥сть та участь ”крањни
у  м≥жнародних  ав≥ац≥йних  орган≥зац≥€х,  затвердженим постановою
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  в≥д  28  вересн€  1993  року  N   819
( 819-93-п ).

     2.13. «а€вник   несе  вс≥  витрати  пов'€зан≥  з  реЇстрац≥Їю
(перереЇстрац≥Їю) пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥ цив≥льних
пов≥тр€них  суден  ”крањни  та  виключенню  його  з цього реЇстру,
в≥дпов≥дно до статт≥ 6 ѕов≥тр€ного кодексу ”крањни ( 3167-12 ).

         3. –еЇстрац≥€ (перереЇстрац≥€) пов≥тр€ного судна
     в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни

     3.1. ¬имоги  до реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€ного судна
в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
     3.1.1. ѕов≥тр€не  судно  може бути зареЇстровано в державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, €кщо воно:
     а) Ї власн≥стю юридичноњ або ф≥зичноњ особи ”крањни;
     б) орендуЇтьс€  юридичною  або  ф≥зичною  особою  ”крањни   в
≥ноземного власника.
     3.1.2. якщо пов≥тр€не судно Ї власн≥стю  дек≥лькох  юридичних
або  ф≥зичних  ос≥б,  то  дл€ його реЇстрац≥њ в державному реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни необх≥дно, щоб принаймн≥ один з
власник≥в  мав  м≥сцезнаходженн€  на  територ≥њ  ”крањни  або  був
громад€нином ”крањни.
     3.1.3. ѕов≥тр€не  судно  може бути зареЇстровано в державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, €кщо воно:
     а) виключено  з  реЇстру пов≥тр€них суден держави попередньоњ
реЇстрац≥њ,  з  державного  реЇстру  державних  пов≥тр€них   суден
”крањни або не було ран≥ше зареЇстровано;
     б) маЇ сертиф≥кат типу або екв≥валентний до  нього  документ,
виданий ƒержав≥аслужбою;
     в) техн≥чно справне,  укомплектоване експлуатац≥йно-техн≥чною
документац≥Їю,   маЇ   залишки  ресурс≥в  та  строк≥в  служби  або
провод€тьс€ роботи з њх продовженн€.
     3.1.4. ƒержавне  пов≥тр€не  судно  може  бути зареЇстровано в
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни,  €кщо  воно
орендуЇтьс€  юридичною  або  ф≥зичною особою ”крањни у в≥дпов≥дних
м≥н≥стерств  та  на  пер≥од  оренди  переводитьс€   до   категор≥њ
цив≥льних пов≥тр€них суден.
     3.1.5. якщо в≥дбулис€  зм≥ни  права  власност≥  на  пов≥тр€не
судно, €ке зареЇстровано в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них
суден ”крањни,  то виконуЇтьс€ перереЇстрац≥€ пов≥тр€ного судна на
нового   власника   та  видаЇтьс€  нове  реЇстрац≥йне  посв≥дченн€
пов≥тр€ного судна.

     3.2. ѕор€док реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€ного судна  в
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
     3.2.1. –еЇстрац≥€  (перереЇстрац≥€)   пов≥тр€ного   судна   в
державному  реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни виконуЇтьс€
в такому пор€дку:
     а) поданн€  за€вником  до ƒержав≥аслужби за€вок та документ≥в
дл€ наданн€ державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в  (при  потреб≥),
реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни;
     б) оц≥нка  документ≥в,  €к≥  надан≥  до  ƒержав≥аслужби  щодо
визначенн€ власника, орендар€ пов≥тр€ного судна;
     в) сплата державних збор≥в за в≥дпов≥дн≥ д≥њ;
     г) видача  за€внику  спов≥щенн€  про  наданн€  державного   ≥
реЇстрац≥йного  знак≥в  на  пов≥тр€не судно (при перш≥й реЇстрац≥њ
або зам≥н≥ реЇстрац≥йного знака);
     і) ≥нспекторський   огл€д   пов≥тр€ного  судна  спец≥ал≥стами
ƒержав≥аслужби або особами, уповноваженими на це ƒержав≥аслужбою;
     д) реЇстрац≥€ (перереЇстрац≥€) пов≥тр€ного судна в державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них  суден  ”крањни  та  видача  за€внику
реЇстрац≥йного посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна.

     3.3. Ќаданн€ державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в
     3.3.1. Ќа пов≥тр€не  судно,  €ке  реЇструЇтьс€  в  державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, нанос€тьс€ державний ≥
реЇстрац≥йний знаки, що надан≥ ƒержав≥аслужбою.
     3.3.2. «а€вник  подаЇ  до  ƒержав≥аслужби  за€вку  на наданн€
державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в дл€ пов≥тр€ного судна  (додаток
1).
     3.3.3. «а  бажанн€м  за€вника  пов≥тр€ному  судну  може  бути
наданий  реЇстрац≥йний  знак на замовленн€ (€кщо даний знак на цей
час в≥льний).
     3.3.4. якщо   пов≥тр€ному   судну   надаютьс€   державний   ≥
реЇстрац≥йний знаки,  то ƒержав≥аслужба видаЇ за€внику  спов≥щенн€
про наданн€ державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в (додаток 2).
     3.3.5. —пов≥щенн€ про  наданн€  державного  ≥  реЇстрац≥йного
знак≥в дозвол€Ї нанести на пов≥тр€не судно ц≥ знаки перед початком
реЇстрац≥њ, але не даЇ права на виконанн€ польот≥в.
     3.3.6. —пов≥щенн€  про  наданн€  державного  ≥ реЇстрац≥йного
знак≥в втрачаЇ чинн≥сть,  €кщо пов≥тр€не судно прот€гом дев'€носта
дн≥в   не   було  зареЇстровано  в  державному  реЇстр≥  цив≥льних
пов≥тр€них  суден  ”крањни.  —трок  д≥њ   спов≥щенн€   може   бути
продовжений,  €кщо затримка реЇстрац≥њ пов≥тр€ного судна в≥дбулас€
з поважних причин.
     3.3.7. якщо    спов≥щенн€    про    наданн€    державного   ≥
реЇстрац≥йного  знак≥в  втратило  чинн≥сть,  то  власник,  орендар
пов≥тр€ного  судна  повинен  усунути з поверхонь пов≥тр€ного судна
державний ≥ реЇстрац≥йний знаки  та  письмово  спов≥стити  про  це
ƒержав≥аслужбу.

     3.4. «а€вка  на реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного судна
в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
     3.4.1. «а€вник  подаЇ  до ƒержав≥аслужби за€вку на реЇстрац≥ю
(перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥  цив≥льних
пов≥тр€них суден ”крањни (додаток 3).
     3.4.2. якщо власником, орендарем пов≥тр€ного судна Ї дек≥лька
юридичних або ф≥зичних ос≥б, за€вка на реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю)
пов≥тр€ного судна п≥дписуЇтьс€ вс≥ма власниками, орендар€ми.
     3.4.3. ƒо  за€вки  на реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного
судна додаютьс€ документи зг≥дно  з  додатком  4  до  цих  ѕравил.
«а€вка без повного комплекту документ≥в не приймаЇтьс€.
     3.4.4. «а€вка  на  реЇстрац≥ю  (перереЇстрац≥ю)   пов≥тр€ного
судна  розгл€даЇтьс€  прот€гом  дес€ти  робочих  дн≥в  в≥д  дн€ њњ
реЇстрац≥њ у ƒержав≥аслужб≥. якщо в≥домост≥, що включен≥ в за€вку,
не  в≥дпов≥дають вимогам цих ѕравил або виникла потреба в розгл€д≥
додаткових  документ≥в,  то   ƒержав≥аслужба   надсилаЇ   за€внику
в≥дпов≥дний письмовий запит.  —трок розгл€ду за€вки може становити
до дес€ти дн≥в з дн€ одержанн€ вс≥х документ≥в.

     3.5. –еЇстрац≥€   (перереЇстрац≥€)   пов≥тр€ного   судна    в
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
     3.5.1. –≥шенн€ про  реЇстрац≥ю  (перереЇстрац≥ю)  пов≥тр€ного
судна  в  державному  реЇстр≥  цив≥льних  пов≥тр€них суден ”крањни
приймаЇтьс€  на  п≥дстав≥  оц≥нки  документ≥в,   €к≥   надан≥   до
ƒержав≥аслужби  щодо  визначенн€  власника,  орендар€  пов≥тр€ного
судна,  ≥нспекторського  огл€ду  пов≥тр€ного  судна  спец≥ал≥стами
ƒержав≥аслужби або особами,  уповноваженими на це ƒержав≥аслужбою,
сплати державних збор≥в за ц≥ д≥њ.
     3.5.2. ” раз≥ реЇстрац≥њ (перереЇстрац≥њ) пов≥тр€ного судна в
державному   реЇстр≥   цив≥льних    пов≥тр€них    суден    ”крањни
ƒержав≥аслужба видаЇ за€внику реЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного
судна (додаток 5).
     3.5.3. ”   раз≥   в≥дмови   в   реЇстрац≥њ   (перереЇстрац≥њ)
пов≥тр€ного судна в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них  суден
”крањни  ƒержав≥аслужба  письмово  пов≥домл€Ї за€вника про причини
в≥дмови.
     3.5.4. Ќа  пов≥тр€не  судно,  €ке  реЇструЇтьс€  в державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни,  на п≥дстав≥ п≥дпункту
"б"   пункту   3.1.1   та   пункту  3.1.4  цих  ѕравил,  видаЇтьс€
реЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна  з  зазначенн€м  строку
його д≥њ.

     3.6. –еЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна
     3.6.1. –еЇстрац≥йне   посв≥дченн€   пов≥тр€ного    судна    Ї
обов'€зковим  бортовим  документом  ≥  п≥д  час  виконанн€ польоту
повинно бути на пов≥тр€ному судн≥. «ам≥на ориг≥налу реЇстрац≥йного
посв≥дченн€ на коп≥ю не дозвол€Їтьс€.
     3.6.2. ”  раз≥  €кщо  каб≥на  ек≥пажу  пов≥тр€ного  судна  не
захищена   в≥д   пов≥тр€ного  потоку,  маЇ  обмежен≥  розм≥ри  або
пов≥тр€не судно не маЇ каб≥ни,  дозвол€Їтьс€ виконанн€ польот≥в  з
нотар≥ально    зав≥реною    коп≥Їю    реЇстрац≥йного   посв≥дченн€
пов≥тр€ного судна.
     3.6.3. ”  раз≥  аеродромних польот≥в та польот≥в з виконанн€м
ф≥гур  вищого  п≥лотажу  допускаЇтьс€   на€вн≥сть   реЇстрац≥йного
посв≥дченн€   пов≥тр€ного   судна   у  кер≥вника  польот≥в  або  в
представника командира пов≥тр€ного судна.
     3.6.4. –еЇстрац≥йне  посв≥дченн€  пов≥тр€ного  судна  втрачаЇ
чинн≥сть з моменту настанн€ одн≥Їњ з  нижчезазначених  под≥й  (при
на€вност≥ в≥дпов≥дних документ≥в), €кщо:
     а) пов≥тр€не судно виключено з державного  реЇстру  цив≥льних
пов≥тр€них суден ”крањни;
     б) в≥дбулас€ зм≥на права власност≥ на пов≥тр€не судно;
     в) в≥дбулас€  зм≥на  назви та (або) м≥сцезнаходженн€ власника
пов≥тр€ного судна;
     г) в≥дбулас€ зм≥на реЇстрац≥йного знака пов≥тр€ного судна;
     і) в≥дбулас€ зм≥на типу (модел≥) пов≥тр€ного судна;
     д) зак≥нчивс€    строк    д≥њ    реЇстрац≥йного   посв≥дченн€
пов≥тр€ного судна;
     е) реЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна загублено;
     Ї) реЇстрац≥йне   посв≥дченн€   пов≥тр€ного    судна    стало
непридатним дл€ використанн€;
     ж) на пов≥тр€не судно,  що знаходитьс€ на територ≥њ  ”крањни,
прот€гом двадц€ти чотирьох м≥с€ц≥в не видававс€ сертиф≥кат льотноњ
придатност≥ пов≥тр€ного судна або дозв≥л на виконанн€ польот≥в;
     з) ƒержав≥аслужба   видала   нове   реЇстрац≥йне  посв≥дченн€
пов≥тр€ного судна.
     3.6.5. якщо   реЇстрац≥йне   посв≥дченн€   пов≥тр€ного  судна
загублено (п≥дпункт "е" пункту 3.6.4),  то на п≥дстав≥  матер≥ал≥в
розсл≥дуванн€,  проведеного власником, орендарем пов≥тр€ного судна
та за€вки (додаток 6) за€вника до ƒержав≥аслужби, може бути видано
дубл≥кат реЇстрац≥йного посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна.
     3.6.6. якщо в≥дбулис€ под≥њ, зазначен≥ в п≥дпункт≥ "б" пункту
3.6.4,   то   на   п≥дстав≥  за€вки  (додаток  3)  та  в≥дпов≥дних
документ≥в,  що  надан≥  за€вником  до ƒержав≥аслужби, виконуютьс€
д≥њ, передбачен≥ пунктом 3.1.5 цих ѕравил.
     3.6.7. якщо в≥дбулис€ под≥њ,  що зазначен≥ в п≥дпунктах  "в",
"г", "і",  "д",  "Ї",  "ж"  пункту  3.6.4  то  на  п≥дстав≥ «а€вки
(додаток  7)  та  в≥дпов≥дних  документ≥в,  що надан≥ за€вником до
ƒержав≥аслужби,  може  бути  видано  нове реЇстрац≥йне посв≥дченн€
пов≥тр€ного судна.
     3.6.8. якщо   реЇстрац≥йне   посв≥дченн€   пов≥тр€ного  судна
втрачаЇ  чинн≥сть,  то  за€вник  прот€гом  дес€ти   дн≥в   повинен
повернути  його до ƒержав≥аслужби,  але не п≥зн≥ше дати виключенн€
пов≥тр€ного судна з державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них  суден
”крањни  або  дати  отриманн€  нового  реЇстрац≥йного  посв≥дченн€
(дубл≥ката реЇстрац≥йного посв≥дченн€).

       4. ¬иключенн€ пов≥тр€ного судна з державного реЇстру
                цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни

     4.1. ѕов≥тр€не   судно   виключаЇтьс€  з  державного  реЇстру
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, €кщо:
     а) пов≥тр€не   судно   передано   ≥нш≥й   держав≥,  ≥ноземн≥й
юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥;
     б) пов≥тр€не судно переведено до категор≥њ державних;
     в) на пов≥тр€не судно,  що знаходитьс€ на територ≥њ  ”крањни,
прот€гом двадц€ти чотирьох м≥с€ц≥в не видававс€ сертиф≥кат льотноњ
придатност≥ пов≥тр€ного судна або дозв≥л на виконанн€ польот≥в;
     г) пов≥тр€не судно зн€то з експлуатац≥њ;
     і) зак≥нчивс€   строк    д≥њ    реЇстрац≥йного    посв≥дченн€
пов≥тр€ного  судна,  €кщо  прот€гом  тридц€ти  дн≥в не були надан≥
документи на продовженн€ строку реЇстрац≥њ.

     4.2. ¬иключенн€  пов≥тр€ного  судна  з   державного   реЇстру
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни виконуЇтьс€ в такому пор€дку:
     а) поданн€ за€вником за€вки та документ≥в  до  ƒержав≥аслужби
на  виключенн€  пов≥тр€ного  судна  з державного реЇстру цив≥льних
пов≥тр€них суден ”крањни;
     б) оц≥нка  документ≥в,  €к≥  надан≥  до  ƒержав≥аслужби  щодо
дотриманн€ вимог чинного законодавства  при  виконанн≥  в≥дчуженн€
пов≥тр€ного  судна  або  переданн€ його в оренду з≥ зм≥ною держави
реЇстрац≥њ;
     в) сплата державних збор≥в за в≥дпов≥дн≥ д≥њ;
     г) ≥нспекторський  огл€д  пов≥тр€ного   судна   спец≥ал≥стами
ƒержав≥аслужби або особами, уповноваженими на це ƒержав≥аслужбою;
     і) виключенн€  пов≥тр€ного   судна   з   державного   реЇстру
цив≥льних  пов≥тр€них  суден  ”крањни та видача за€внику св≥доцтва
про виключенн€ пов≥тр€ного судна.

     4.3. «а€вник подаЇ до  ƒержав≥аслужби  за€вку  на  виключенн€
пов≥тр€ного  судна з державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден
”крањни (додаток 8).

     4.4. якщо власником,  орендарем пов≥тр€ного судна Ї  дек≥лька
юридичних  або ф≥зичних ос≥б,  то за€вка на виключенн€ пов≥тр€ного
судна з державного  реЇстру  цив≥льних  пов≥тр€них  суден  ”крањни
п≥дписуЇтьс€ вс≥ма власниками, орендар€ми.

     4.5. ƒо  за€вки  на виключенн€ пов≥тр€ного судна з державного
реЇстру цив≥льних пов≥тр€них  суден  ”крањни  додаютьс€  документи
зг≥дно  з  додатком 9 до цих ѕравил.  «а€вка без повного комплекту
документ≥в не приймаЇтьс€.

     4.6. «а€вка на  виключенн€  пов≥тр€ного  судна  з  державного
реЇстру  цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни розгл€даЇтьс€ прот€гом
дес€ти дн≥в з дн€ њњ реЇстрац≥њ в ƒержав≥аслужб≥.  якщо в≥домост≥,
€к≥  включен≥  в  за€вку,  не  в≥дпов≥дають вимогам цих ѕравил або
виникла потреба в розгл€д≥ додаткових  документ≥в,  ƒержав≥аслужба
надсилаЇ  за€внику  в≥дпов≥дний  письмовий  запит.  —трок розгл€ду
за€вки  може  становити  до  дес€ти  дн≥в  з  дн€  одержанн€  вс≥х
документ≥в.

     4.7. ѕеред виключенн€м пов≥тр€ного судна з державного реЇстру
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни з його зовн≥шн≥х  поверхонь  та
розп≥знавальноњ   таблички   повинн≥   бути  усунен≥  державний  ≥
реЇстрац≥йний знаки ”крањни.

     4.8. –≥шенн€ про виключенн€ пов≥тр€ного  судна  з  державного
реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни приймаЇтьс€ на п≥дстав≥
оц≥нки документ≥в,  що надан≥ до  ƒержав≥аслужби  щодо  дотриманн€
вимог  чинного  законодавства при виконанн≥ в≥дчуженн€ пов≥тр€ного
судна або переданн€ його в оренду з≥  зм≥ною  держави  реЇстрац≥њ,
≥нспекторського  огл€ду  судна  спец≥ал≥стами  ƒержав≥аслужби  або
особами,  уповноваженими на це ƒержав≥аслужбою,  сплати  державних
збор≥в за ц≥ д≥њ.

     4.9. якщо  зм≥нюЇтьс€  держава реЇстрац≥њ або пов≥тр€не судно
переводитьс€ до реЇстру державних  пов≥тр€них  суден  ”крањни,  то
ƒержав≥аслужба видаЇ за€внику св≥доцтво про виключенн€ пов≥тр€ного
судна (додаток 10).

     4.10. ¬ ≥нших  випадках  ƒержав≥аслужба  письмово  пов≥домл€Ї
за€вника  про  виключенн€  пов≥тр€ного  судна з державного реЇстру
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни.

     4.11. ¬   окремих   випадках   (пов≥тр€не   судно   зн€то   з
експлуатац≥њ  тощо)  за  р≥шенн€м ƒержав≥аслужби,  пов≥тр€не судно
може бути виключено  з  державного  реЇстру  цив≥льних  пов≥тр€них
суден  ”крањни  без  за€вки,  без ≥нспекторського огл€ду та сплати
державних збор≥в.

     4.12. ”  раз≥  в≥дмови  у  виключенн≥  пов≥тр€ного  судна   з
державного    реЇстру    цив≥льних    пов≥тр€них   суден   ”крањни
ƒержав≥аслужба письмово пов≥домл€Ї за€вника про причини в≥дмови.

                5. ¬имоги до нанесенн€ державного
            ≥ реЇстрац≥йного знак≥в на пов≥тр€не судно

     5.1. ƒержавний  знак  пов≥тр€ного судна,  €ке зареЇстровано в
державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, складаЇтьс€
з двох заголовних л≥тер латинського алфав≥ту "UR".

     5.2. –еЇстрац≥йний знак пов≥тр€ного судна складаЇтьс€ з п'€ти
арабських цифр або з трьох-чотирьох заголовних  л≥тер  латинського
алфав≥ту.  ћ≥ж державним ≥ реЇстрац≥йним знаками пов≥тр€ного судна
ставитьс€ деф≥с ("UR-12345", "UR-ABC" або "UR-LABC").

     5.3. –озпод≥л реЇстрац≥йних знак≥в за пов≥тр€ними суднами:
     а) ус≥м   пов≥тр€ним   суднам,   окр≥м   ав≥ац≥њ   загального
призначенн€,  надаЇтьс€ реЇстрац≥йний  знак,  €кий  складаЇтьс€  з
п'€ти  арабських  цифр  або  з  трьох заголовних л≥тер латинського
алфав≥ту;
     б) пов≥тр€ним    суднам   ав≥ац≥њ   загального   призначенн€,
надаЇтьс€  реЇстрац≥йний  знак,  €кий   складаЇтьс€   з   чотирьох
заголовних л≥тер латинського алфав≥ту;

     5.4. якщо  реЇстрац≥йний знак складаЇтьс€ з л≥тер латинського
алфав≥ту,  то не використовуютьс€ знаки  SOS,  XXX,  PAN,  TTT  та
комб≥нац≥њ, €к≥ починаютьс€ з л≥тери Q.

     5.5. ƒл€   нанесенн€   на   пов≥тр€не   судно   державного  ≥
реЇстрац≥йного знак≥в  використовуютьс€  засоби,  що  забезпечують
збереженн€ знак≥в прот€гом експлуатац≥њ.

     5.6. «наки  нанос€тьс€ на зовн≥шн≥ поверхн≥ пов≥тр€ного судна
таким чином, щоб вони були добре пом≥тними ≥ ч≥тко розп≥знавалис€.

     5.7. Ќа пов≥тр€н≥ судна,  €к≥ важч≥ за пов≥тр€,  державний  ≥
реЇстрац≥йний знаки нанос€тьс€ за такою схемою:
     5.7.1. Ќа фюзел€ж пов≥тр€ного судна - м≥ж крилом та хвостовим
оперенн€м   з  обох  бок≥в  фюзел€жу.  якщо  в  зазначеному  м≥сц≥
розташован≥ двигуни - знаки нанос€тьс€ на капоти двигун≥в  або  на
нижню  частину  вертикального хвостового оперенн€.  ¬исота л≥тер ≥
цифр повинна становити не менше 300 мм.
     5.7.2. Ќа  крило пов≥тр€ного судна - на л≥ву половину нижньоњ
поверхн≥ конструкц≥њ  крила  (вершини  л≥тер  ≥  цифр  мають  бути
спр€мован≥  до  передньоњ  крайки  крила).  «наки  розташовують на
однаков≥й в≥дстан≥ в≥д передньоњ ≥ задньоњ  крайок  крила.  ¬исота
л≥тер ≥ цифр повинна становити не менше 500 мм.
     5.7.3. якщо в конструкц≥њ пов≥тр€ного судна в≥дсутн≥ частини,
зазначен≥   в  пунктах  5.7.1  ≥  5.7.2  цих  ѕравил  або  розм≥ри
пов≥тр€ного судна не дозвол€ють виконати  умови  цих  пункт≥в,  то
знаки нанос€тьс€ таким чином ≥ такого розм≥ру,  щоб забезпечити њх
швидке розп≥знаванн€.

     5.8. Ќа  пов≥тр€н≥  судна,  легш≥  за  пов≥тр€,  державний  ≥
реЇстрац≥йний  знаки  нанос€тьс€  у  двох д≥аметрально протилежних
м≥сц€х поблизу л≥н≥њ його максимального  горизонтального  перер≥зу
так, щоб  вони  були  добре пом≥тн≥ з обох бок≥в та знизу.  ¬исота
л≥тер ≥ цифр повинна становити не менше 500 мм.

     5.9. Ћ≥тери ≥ цифри кожноњ окремоњ групи знак≥в (на фюзел€ж≥,
на крил≥ тощо) повинн≥ мати однакову висоту.

     5.10. Ўирина  кожноњ л≥тери ≥ цифри (кр≥м л≥тери I ≥ цифри 1)
та довжина деф≥са становл€ть дв≥ третини в≥д  њњ  висоти.  “овщина
л≥н≥й  кожноњ  л≥тери  ≥ цифри становить одну шосту в≥д њњ висоти.
¬≥дстань м≥ж л≥терами ≥ цифрами повинна бути не  меншою  н≥ж  одна
чверть њх ширини. ƒеф≥с уважаЇтьс€ окремим символом.

     5.11. Ќакресленн€  л≥тер  ≥  цифр державного ≥ реЇстрац≥йного
знак≥в виконуЇтьс€ безперервними л≥н≥€ми,  без орнаменту, зг≥дно з
додатком 11 ( za146-06 ) до цих ѕравил.

     5.12. —хема  розташуванн€  державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в
на пов≥тр€ному судн≥ з його зовн≥шн≥м фарбуванн€м дл€ кожного типу
пов≥тр€ного  судна  виконуЇтьс€  на  папер≥ формату ј3 або ј4.  Ќа
схем≥ нанос€тьс€ зображенн€ пов≥тр€ного судна (вид збоку) ≥  л≥воњ
половини  крила  або  зображенн€  ѕ—  (вид  знизу).  Ќа зображенн≥
пов≥тр€ного судна  нанос€тьс€  вс≥  л≥н≥њ  розпод≥лу  кольор≥в  ≥з
зазначеними назвами кольор≥в,  в €к≥ розфарбовано пов≥тр€не судно,
ф≥рмов≥  знаки,  написи  тощо.   р≥м   того,   вказуютьс€   висота
державного  ≥  реЇстрац≥йного  знак≥в  та њх розташуванн€ в≥дносно
агрегат≥в пов≥тр€ного судна або елемент≥в фарбуванн€.

     5.13. Ќа   кожному    пов≥тр€ному    судн≥    повинна    бути
розп≥знавальна  табличка,  виготовлена з вогнетривкого матер≥алу ≥
не розн≥мним способом закр≥плена на пов≥тр€ному судн≥.
     Ќа табличц≥   мають   бути   виграв≥руван≥  заводський  номер
пов≥тр€ного судна,  його тип (модель), виготовлювач та передбачено
м≥сце  дл€  нанесенн€  фарбою  державного  ≥ реЇстрац≥йного знак≥в
п≥сл€ того,  €к пов≥тр€не судно буде  зареЇстровано  в  державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни.
     “екст на табличц≥ виконуЇтьс€ одн≥Їю з мов, прийн€тих в ≤ јќ.
 ресленн€  дл€  виготовленн€  розп≥знавальноњ таблички та њњ м≥сце
розташуванн€ визначаютьс€ виготовлювачем пов≥тр€ного судна.

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 1
                                      до пункту 3.3.2 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                              «јя¬ ј

           ѕрошу надати державний ≥ реЇстрац≥йний знаки
                        пов≥тр€ному судну
               дл€ реЇстрац≥њ у державному реЇстр≥
                цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
        (за замовленн€м - UR- . . . . . , без замовленн€)
                     (непотр≥бне закреслити)


------------------------------------------------------------------
|I. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно:  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1) тип (модель)                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2) виготовлювач                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3) класиф≥кац≥€                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4) заводський номер                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|5) дата виготовленн€               |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|6) тип двигуна та њх к≥льк≥сть     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|7) максимальна зл≥тна маса         |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|8) залишок ресурсу (у годинах,     |                            |
|посадках, роках)                   |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|II. ¬ласник пов≥тр€ного судна      |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|III. ћ≥сцезнаходженн€ власника,    |                            |
|телефон, факс, e-mail              |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|”казана вище ≥нформац≥€ Ї достов≥рною.                          |
|« ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥     |
|ознайомлений/-≥/                                                |
|ѕ≥дпис/-и/ за€вника/-≥в/                         ѕр≥звище/-а/   |
|ѕосада/-и/                                           ћ.ѕ.       |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 2
                                      до пункту 3.3.4 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


          ” –јѓЌј           ƒержавний            UKRAINE
  ƒ≈–∆ј¬Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ»     √ерб         STATE ADMINISTRATION
 « Ќј√Ћяƒ” «ј «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌяћ  ”крањни     OF UKRAINE FOR AVIATION
      Ѕ≈«ѕ≈ » ј¬≤ј÷≤ѓ                        SAFETY OVERSIGHT
      (ƒ≈–∆ј¬≤ј—Ћ”∆Ѕј)                       (STATE AVIATION
                                              ADMINISTRATION)


                            —ѕќ¬≤ў≈ЌЌя
             про наданн€ державного ≥ реЇстрац≥йного
                     знак≥в пов≥тр€ному судну

                                N


------------------------------------------------------------------
|÷им засв≥дчуЇтьс€, що пов≥тр€ному судну                         |
|                                                                |
|заводський номер                                                |
|                                                                |
|виготовлювач                                                    |
|                                                                |
|             надано державний ≥ реЇстрац≥йний знаки             |
|                                                                |
|–озм≥ри державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в та њх розташуванн€ на|
|пов≥тр€ному судн≥ повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам ѕравил реЇстрац≥њ |
|цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥.                           |
|                                                                |
|ѕ≥сл€ виконанн€ процедур, передбачених цими ѕравилами, пов≥тр€не|
|судно буде зареЇстровано у державному реЇстр≥ цив≥льних         |
|пов≥тр€них суден ”крањни.                                       |
|                                 ѕ≥дпис                         |
|                                                                |
|                                 ѕосада                         |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 3
                                      до пункту 3.4.1 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                              «јя¬ ј

      ѕрошу зареЇструвати (перереЇструвати) пов≥тр€не судно
                     (непотр≥бне закреслити)
     у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
       та видати реЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна


------------------------------------------------------------------
|I. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно:  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1) тип (модель)                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2) виготовлювач                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3) класиф≥кац≥€                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4) заводський номер                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|5) дата виготовленн€               |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|6) тип двигуна та њх к≥льк≥сть     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|7) максимальна зл≥тна маса         |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|8) залишок ресурсу (у годинах,     |                            |
|посадках, роках)                   |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|9) додатков≥ в≥домост≥: (заборона  |                            |
|в≥дчуженн€ , арешт, застава тощо)  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|II. ¬ласник пов≥тр€ного судна      |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|III. ћ≥сцезнаходженн€ власника,    |                            |
|“елефон, факс, e-mail              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|IV. ƒержава попередньоњ реЇстрац≥њ |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|V. ћ≥сце огл€ду пов≥тр€ного судна  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VI. ƒокументи, що додаютьс€ до     |                            |
|за€вки                             |                            |
|                                   |----------------------------|
|( назва, дата, номер)              |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|”казана вище ≥нформац≥€ Ї достов≥рною                           |
|                                                                |
|« ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥     |
|ознайомлений/-≥/.                                               |
|                                                                |
|ѕ≥дпис/-и/ за€вника/-≥в/                        ѕр≥звище/-а/    |
|                                                                |
|ѕосада/-и/                                          ћ.ѕ.        |
|                                                                |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 4
                                      до пункту 3.4.3 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                             ѕ≈–≈Ћ≤ 
                документ≥в, що додаютьс€ до за€вки
                  на реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю)
              пов≥тр€ного судна у державному реЇстр≥
                цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни


     1. ƒокументи,  що п≥дтверджують право власност≥ на  пов≥тр€не
судно:
     а) €кщо пов≥тр€не судно не було  зареЇстровано  у  державному
реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, то надаютьс€ документи
про передачу власност≥ в≥д першого власника до останнього -  через
кожного пром≥жного власника;
     б) €кщо пов≥тр€не судно зареЇстровано  у  державному  реЇстр≥
цив≥льних  пов≥тр€них  суден  ”крањни,  то надаютьс€ документи про
передачу власност≥ в≥д особи,  €ка мала  реЇстрац≥йне  посв≥дченн€
пов≥тр€ного   судна,   до  останнього  власника  -  через  кожного
пром≥жного власника;
     в) власник  пов≥тр€ного  судна  аматорськоњ конструкц≥њ надаЇ
≥нформац≥ю про те,  зв≥дки  бралис€  основн≥  вузли,  агрегати  та
матер≥али,   що  використовувались  при  виготовленн≥  пов≥тр€ного
судна.

     2. ƒогов≥р оренди, €кщо пов≥тр€не судно орендуЇтьс€ юридичною
або ф≥зичною особою ”крањни у ≥ноземного власника.

     3. ƒогов≥р оренди,  €кщо державне пов≥тр€не судно орендуЇтьс€
юридичною або ф≥зичною особою ”крањни у в≥дпов≥дних м≥н≥стерств та
на  пер≥од  оренди  переводитьс€ до категор≥њ цив≥льних пов≥тр€них
суден.

     4. «года державного органу,  юридичноњ  (ф≥зичноњ)  особи  на
реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного судна у державному реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни  при  на€вност≥  заборони  щодо
пов≥тр€ного судна (заборона в≥дчуженн€, арешт, застава).

     5. ƒокумент   про  виключенн€  пов≥тр€ного  судна  з  реЇстру
держави попередньоњ реЇстрац≥њ або документ, що пов≥тр€не судно не
було зареЇстроване (при потреб≥).

     6. ƒокумент  про  виключенн€  пов≥тр€ного  судна з державного
реЇстру державних пов≥тр€них суден ”крањни (при потреб≥).

     7. –еЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного  судна,  що  втратило
чинн≥сть (при на€вност≥).

     8. —хема  розташуванн€  державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в на
пов≥тр€ному судн≥ з описом елемент≥в його зовн≥шнього  фарбуванн€,
що   затверджена   власником   пов≥тр€ного  судна  ≥  узгоджена  з
ƒержав≥аслужбою та орендарем (при потреб≥).

     9. ѕриймально-здавальний акт пов≥тр€ного судна.

     10. ƒов≥дка про сплату державних збор≥в за оф≥ц≥йн≥ д≥њ.

     11. ёридичн≥ особи додатково надають:
     - св≥доцтво про державну реЇстрац≥ю суб'Їкта;
     - установчий догов≥р;
     - статут п≥дприЇмства.

     12. ‘≥зичн≥  особи надають коп≥ю паспорта,  що зазначаЇ м≥сце
проживанн€, та зразок п≥дпису ф≥зичноњ особи.

     ѕрим≥тка 1.  ƒокументи,  що зазначен≥ у пунктах 1,  2,  3, 9,
подаютьс€  у вигл€д≥ ориг≥нал≥в або нотар≥ально засв≥дчених коп≥й,
€кщо ц≥ документи виконан≥  ≥ноземною  мовою,  то  вони  надаютьс€
разом з оф≥ц≥йним перекладом украњнською мовою

     ѕрим≥тка 2. ƒокументи, що зазначен≥ у пунктах 5, 6, 7, 8, 10,
подаютьс€ в ориг≥нал≥,  решта документ≥в - у  вигл€д≥  нотар≥ально
засв≥дчених коп≥й.

     ѕрим≥тка 3.  ƒокументи,  що  зазначен≥  у пунктах 5,  6,  при
перереЇстрац≥њ не подаютьс€.

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 5
                                      до пункту 3.5.2 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


          ” –јѓЌј           ƒержавний            UKRAINE
  ƒ≈–∆ј¬Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ»     √ерб         STATE ADMINISTRATION
 « Ќј√Ћяƒ” «ј «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌяћ  ”крањни     OF UKRAINE FOR AVIATION
      Ѕ≈«ѕ≈ » ј¬≤ј÷≤ѓ                        SAFETY OVERSIGHT
      (ƒ≈–∆ј¬≤ј—Ћ”∆Ѕј)                       (STATE AVIATION
                                              ADMINISTRATION)


            –≈™—“–ј÷≤…Ќ≈ ѕќ—¬≤ƒ„≈ЌЌя ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ —”ƒЌј

               CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION

                        &;nbsp;       N

------------------------------------------------------------------
|1. ƒержавний ≥    |2. ¬иготовлювач        |3. «аводський номер  |
|реЇстрац≥йний     |Manufacturer           |Serial Number        |
|знаки             |“ип (модель)           |                     |
|Nationality       |Type (Model)           |                     |
|and Registration  |                       |                     |
|Marks             |                       |                     |
|----------------------------------------------------------------|
|4.  ласиф≥кац≥€ пов≥тр€ного судна                               |
|Classification of aircraft                                      |
|----------------------------------------------------------------|
|5. ¬ласник та його м≥сцезнаходженн€                             |
|Name and Address of Owner                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|6. ÷им документом засв≥дчуЇтьс€, що вищезгадане пов≥тр€не судно |
|зареЇстровано у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр€них суден   |
|”крањни в≥дпов≥дно до  онвенц≥њ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю |
|1944 р., ѕов≥тр€ного кодексу ”крањни та ѕравил реЇстрац≥њ       |
|цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥.                           |
|It is hereby certified that the above described aircraft has    |
|been duly entered on the State Register of Civil Aircraft of    |
|Ukraine in accordance with the Convention on International Civil|
|Aviation dated 1944, Air Code of Ukraine and Registration Rules |
|for Civil Aircraft in Ukraine.                                  |
|----------------------------------------------------------------|
|7. –≈™—“–ј÷≤…Ќ≈ ѕќ—¬≤ƒ„≈ЌЌя Ќ≈ ™ —¬≤ƒ„≈ЌЌяћ ѕ–ј¬ј ¬Ћј—Ќќ—“≤ Ќј  |
|ѕќ¬≤“–яЌ≈ —”ƒЌќ.                                                |
|CERTIFICATE OF AIRCRAFT REGISTRATION IS NOT TO                  |
|CERTIFY THE RIGHT FOR AIRCRAFT OWNERSHIP.                       |
|----------------------------------------------------------------|
|8. ƒодатков≥ дан≥                                               |
|Additional information                                          |
|----------------------------------------------------------------|
|                           |ѕ≥дпис                              |
|                           |Signature                           |
|ƒата                       |                                    |
|Date                       |ѕосада                              |
|                           |Title                               |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 6
                                      до пункту 3.6.5 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                              «јя¬ ј

                      ѕрошу видати дубл≥кат
           реЇстрац≥йного посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна


------------------------------------------------------------------
|I. ѕричина видач≥ дубл≥ката        |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|II. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно: |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1) тип (модель)                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2) виготовлювач                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3) класиф≥кац≥€                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4) заводський номер                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|5) дата виготовленн€               |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|6) тип двигуна та њх к≥льк≥сть     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|7) максимальна зл≥тна маса         |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|8) залишок ресурсу (у годинах,     |                            |
|посадках, роках)                   |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|9) додатков≥ в≥домост≥ (заборона   |                            |
|в≥дчуженн€ , арешт, застава тощо)  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|III. ¬ласник пов≥тр€ного судна     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|IV. ћ≥сцезнаходженн€ власника,     |                            |
|“елефон, факс, e-mail              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|V. ћ≥сце огл€ду пов≥тр€ного судна  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VI. ƒокументи, що додаютьс€ до     |                            |
|за€вки                             |----------------------------|
|(назва, дата, номер)               |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|”казана вище ≥нформац≥€ Ї достов≥рною.                          |
|                                                                |
|« ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥     |
|ознайомлений/-≥/.                                               |
|ѕ≥дпис/-и/ за€вника/-≥в/                     ѕр≥звище/-а/       |
|                                                                |
|ѕосада/-и/                                      ћ.ѕ.            |
|                                                                |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков

                                      ƒодаток 7
                                      до пункту 3.6.7 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                              «јя¬ ј

                       ѕрошу зам≥нити бланк
           реЇстрац≥йного посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна


------------------------------------------------------------------
|I. ѕричина зам≥ни бланка           |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|II. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно: |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1) тип (модель)                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2) виготовлювач                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3) класиф≥кац≥€                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4) заводський номер                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|5) дата виготовленн€               |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|6) тип двигуна та њх к≥льк≥сть     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|7) максимальна зл≥тна маса         |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|8) залишок ресурсу (у годинах,     |                            |
|посадках, роках)                   |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|9) додатков≥ в≥домост≥ (заборона   |                            |
|в≥дчуженн€ , арешт, застава тощо)  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|III. ¬ласник пов≥тр€ного судна     |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|IV. ћ≥сцезнаходженн€ власника,     |                            |
|“елефон, факс, e-mail              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|V. ћ≥сце огл€ду пов≥тр€ного судна  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VI. ƒокументи, що додаютьс€ до     |                            |
|за€вки                             |----------------------------|
|(Ќазва, дата, номер)               |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                   nbsp;                |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|”казана вище ≥нформац≥€ Ї достов≥рною.                          |
|                                                                |
|« ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥     |
|ознайомлений/-≥/.                                               |
|ѕ≥дпис/-и/ за€вника/-≥в/                     ѕр≥звище/-а/       |
|                                                                |
|ѕосада/-и/                                      ћ.ѕ.            |
|                                                                |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 8
                                      до пункту 4.3. ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                              «јя¬ ј

                ѕрошу виключити пов≥тр€не судно з
      державного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни
       та видати св≥доцтво про виключенн€ пов≥тр€ного судна


------------------------------------------------------------------
|I. ѕричина виключенн€              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|II. ¬≥домост≥ про пов≥тр€не судно: |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|1) тип (модель)                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|2) виготовлювач                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|3) класиф≥кац≥€                    |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|4) заводський номер                |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|5) дата виготовленн€               |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|6) максимальна зл≥тна маса         |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|7) додатков≥ в≥домост≥ (заборона   |                            |
|в≥дчуженн€, арешт, застава тощо)   |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|III. ѕопередн≥й власник ѕов≥тр€ного|                            |
|судна                              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|IV. ћ≥сцезнаходженн€ ѕопереднього  |                            |
|власника, “елефон, факс            |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|V. Ќовий власник (орендар)         |                            |
|(непотр≥бне закреслити) пов≥тр€ного|                            |
|судна                              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VI. ћ≥сцезнаходженн€ Ќового        |                            |
|власника (орендар€), (непотр≥бне   |                            |
|закреслити) телефон, факс, e-mail  |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VII.  рањна наступноњ реЇстрац≥њ ѕ—|                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|VIII. ћ≥сце огл€ду пов≥тр€ного     |                            |
|судна                              |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|IX. ƒокументи, що додаютьс€ до     |                            |
|за€вки                             |----------------------------|
|(Ќазва, дата, номер)               |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|                                   |----------------------------|
|                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------|
|”казана вище ≥нформац≥€ Ї достов≥рною.                          |
|                                                                |
|« ѕравилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр€них суден в ”крањн≥     |
|ознайомлений/-≥/.                                               |
|ѕ≥дпис/-и/ за€вника/-≥в/                     ѕр≥звище/-а/       |
|                                                                |
|ѕосада/-и/                                      ћ.ѕ.            |
|                                                                |
|ƒата                                                            |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 9
                                      до пункту 4.5 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


                             ѕ≈–≈Ћ≤ 
                документ≥в, що додаютьс€ до за€вки
                 на виключенн€ пов≥тр€ного судна
                  з державного реЇстру цив≥льних
                     пов≥тр€них суден ”крањни


     1. ƒокументи,    що    п≥дтверджують   припиненн€   подальшоњ
експлуатац≥њ пов≥тр€ного судна.

     2. якщо пов≥тр€не судно в≥дчужуЇтьс€,  то надаютьс€ документи
про   переданн€   власност≥   в≥д  особи,  €ка  мала  реЇстрац≥йне
посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна,  до останнього власника,  €кий буде
реЇструвати пов≥тр€не судно в ≥нш≥й держав≥.

     3. якщо  пов≥тр€не  судно  передаЇтьс€  в  оренду  з≥  зм≥ною
держави реЇстрац≥њ, то надаЇтьс€ догов≥р оренди.

     4. ƒозв≥л   державного   органу   державному    п≥дприЇмству,
орган≥зац≥њ на в≥дчуженн€ пов≥тр€ного судна або на його передачу в
оренду з≥ зм≥ною держави реЇстрац≥њ.

     5. «года державного органу,  юридичноњ  (ф≥зичноњ)  особи  на
реЇстрац≥ю (перереЇстрац≥ю) пов≥тр€ного судна у державному реЇстр≥
цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни  при  на€вност≥  заборони  щодо
пов≥тр€ного судна (заборона в≥дчуженн€, арешт, застава).

     6. –еЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна.

     7. ѕриймально-здавальний акт пов≥тр€ного судна.

     8. ƒов≥дка про сплату державних збор≥в за оф≥ц≥йн≥ д≥њ.

     ѕрим≥тка. ƒокументи,  що вказан≥ у пунктах 6,  8, подаютьс€ в
ориг≥нал≥, решта документ≥в - у вигл€д≥ ориг≥нал≥в або нотар≥ально
засв≥дчених коп≥й.

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 10
                                      до пункту 4.9 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥


          ” –јѓЌј           ƒержавний            UKRAINE
  ƒ≈–∆ј¬Ќј —Ћ”∆Ѕј ” –јѓЌ»     √ерб         STATE ADMINISTRATION
 « Ќј√Ћяƒ” «ј «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌяћ  ”крањни     OF UKRAINE FOR AVIATION
      Ѕ≈«ѕ≈ » ј¬≤ј÷≤ѓ                        SAFETY OVERSIGHT
      (ƒ≈–∆ј¬≤ј—Ћ”∆Ѕј)                       (STATE AVIATION
                                              ADMINISTRATION)


                            —¬≤ƒќ÷“¬ќ
                 про виключенн€ пов≥тр€ного судна

               CERTIFICATE OF AIRCRAFT CANCELLATION

                                N


------------------------------------------------------------------
|÷им засв≥дчуЇтьс€, що пов≥тр€не судно                           |
|                                                                |
|заводський номер                                                |
|                                                                |
|з державного реЇстру цив≥льних                                  |
|пов≥тр€них суден ”крањни виключено                              |
|                                                                |
|This confirm the following aircraft                             |
|                                                                |
|Serial number                                                   |
|                                                                |
|is withdrawn from the                                           |
|State Register of Civil Aircraft of Ukraine on                  |
|                                                                |
|                                  ѕ≥дпис                        |
|                                  Signature                     |
|ƒата                                                            |
|Date                              ѕосада                        |
|                                  Title                         |
------------------------------------------------------------------

 ƒиректор департаменту
 льотноњ придатност≥                                     Ѕ.ќ.„иков


                                      ƒодаток 11
                                      до пункту 5.11 ѕравил
                                      реЇстрац≥њ цив≥льних
                                      пов≥тр€них суден в ”крањн≥
                                      ( za146-06 ) icon za146629.zip (468.44 KB)