14.08.06 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

Ќаказ ƒержавноњ служби ”крањни з нагл€ду за забезпеченн€м безпеки ав≥ац≥њ

____________ є________

—п≥льн≥ ав≥ац≥йн≥ вимоги

JAR 21 ѕроцедури з сертиф≥кац≥њ пов≥тр€них суден, складових вироб≥в ≥ частин, розд≥ли Ќ, L , Q , N (п≥дрозд≥л N - H ), щодо видач≥ сертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥

http://avia.gov.ua/pve2.htm

¬имоги до за€вника (експлуатанта)

1. «агальн≥ положенн€

1.1. ѕроцедури з сертиф≥кац≥њ пов≥тр€них суден, складових вироб≥в ≥ частин, розд≥ли Ќ, L, Q, N (п≥дрозд≥л N-H), щодо видач≥ сертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥. ¬имоги до за€вника (експлуатанта), (дал≥-ѕроцедури), €вл€ютьс€ додатковим матер≥алом щодо застосуванн€ —п≥льних ав≥ац≥йних вимог JAR-21, €к≥ затверджен≥ наказом ƒержав≥аслужби в≥д 01.06.05 є311 та зареЇстрован≥ в ћ≥н'юст≥ ”крањни 15 червн€ 2005 р. є658/10938.

1.2. ѕроцедури визначають пор€док д≥й за€вника (експлуатанта) при подач≥ за€вки в ƒержав≥аслужбу на одержанн€ в≥дпов≥дного виду документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть цив≥льного пов≥тр€ного судна ”крањни та на визнанн€ д≥йсними c ертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥, €к≥ видан≥ ≥ноземними державами.

1.3. ѕроцедури поширюютьс€ ≥ Ї обовТ€зковими дл€ вс≥х експлуатант≥в цив≥льноњ ав≥ац≥њ, €к≥ зареЇстрован≥ в ”крањн≥ та виконують польоти на цив≥льних пов≥тр€них суднах (ѕ—) незалежно в≥д форм власност≥ та в≥домчоњ належност≥.

1.4. ѕроцедури не в≥дм≥нюють та не призупинюють д≥ю сертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥ ѕ—, виданих в установленому пор€дку до введенн€ в д≥ю цих ѕроцедур.

1.5. ƒокументи, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ— (—ертиф≥кат льотноњ придатност≥ або ƒозв≥л будь-€кого виду), Ї власн≥стю ”крањни та повинн≥ знаходитись п≥д час польоту на борту ѕ— в ориг≥нал≥. «ам≥на ориг≥налу на коп≥ю не допускаЇтьс€.

1.6. ƒокументи, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ—, видаютьс€ т≥льки дл€ ѕ—, €ке занесено до ƒержавного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни та маЇ –еЇстрац≥йне посв≥дченн€.

1.7. ƒокумент, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, оформлений ≥ виданий в≥дпов≥дним п≥дрозд≥лом ƒержав≥аслужби, вважаЇтьс€ д≥йсним, €кщо в≥н п≥дписаний посадовою особою, €ка уповноважена на це √оловою ƒержав≥аслужби, та скр≥плений гербовою печаткою.

2. “ерм≥ни, визначенн€ та скороченн€

2.1. ” цих ѕроцедурах терм≥ни мають так≥ визначенн€:

јв≥ац≥йна техн≥ка - пов≥тр€н≥ судна та њх компоненти.

¬иробник - орган≥зац≥€, що несе в≥дпов≥дальн≥сть за виробництво, поставку та забезпеченн€ в≥дпов≥дност≥ кожного виготовленого нею екземпл€ра ав≥ац≥йноњ техн≥ки схвален≥й типов≥й конструкц≥њ.

ƒефект - будь-€ка нев≥дпов≥дн≥сть ав≥ац≥йноњ техн≥ки встановленим до нењ вимогам.

ƒозв≥л на виконанн€ польот≥в- - документ, що св≥дчить про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ— вимогам ƒержав≥аслужби ≥ даЇ право на виконанн€ контрольного польоту, перельоту або обмеженоњ к≥лькост≥ польот≥в зг≥дно з установленими обмеженн€ми.

ƒиректива льотноњ придатност≥ Ц обовТ€зковий дл€ виконанн€ документ ƒержав≥аслужби, €кий встановлюЇ проф≥лактичн≥ чи коригувальн≥ д≥њ або обмеженн€ щодо льотноњ придатност≥ або експлуатац≥њ ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

«а€вка - оф≥ц≥йне зверненн€ за€вника до ƒержав≥аслужби на отриманн€ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ або дозволу на виконанн€ польот≥в.

«а€вник Ц будь €кий власник або експлуатант пов≥тр€ного судна (юридична або ф≥зична особа), €ка подала на адресу ƒержав≥аслужби за€вку на отриманн€ документа, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть пов≥тр€ного судна.

≤нспектор з питань льотноњ придатност≥ (≥нспектор) - ф≥зична особа, €к≥й надан≥ повноваженн€ щодо контролю техн≥чного стану екземпл€ра ѕ— та його в≥дпов≥дност≥ експлуатац≥йно-техн≥чн≥й документац≥њ схваленоњ типовоњ конструкц≥њ в установленому ƒержав≥аслужбою пор€дку.

Ћьотна придатн≥сть - характеристика зразка ав≥ац≥йноњ техн≥ки, що забезпечуЇтьс€ реал≥зац≥Їю норм льотноњ придатност≥ в його конструкц≥њ та льотно-техн≥чних характеристиках.

ѕрипиненн€ д≥њ документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть пов≥тр€ного судна - оф≥ц≥йна процедура ƒержав≥аслужби, що засв≥дчуЇ припиненн€ д≥њ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ або дозволу цив≥льного пов≥тр€ного судна ”крањни з правом в≥дновленн€ його д≥њ п≥сл€ усуненн€ недол≥к≥в.

—ертиф≥кат льотноњ придатност≥ - документ, що св≥дчить про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ— схвален≥й типов≥й конструкц≥њ, вказан≥й в сертиф≥кат≥ типу ѕ— або екв≥валентному документ≥ ≥ даЇ право на льотну експлуатац≥ю зг≥дно з установленими обмеженн€ми.

—ертиф≥кат типу або екв≥валентний документ - документ, що засв≥дчуЇ в≥дпов≥дн≥сть типу зразка ав≥ац≥йноњ техн≥ки нормам льотноњ придатност≥ або нормам сертиф≥кац≥йного базису, €к≥ на нього розповсюджуютьс€.

—ертиф≥кац≥йний базис Ц комплекс вимог з льотноњ придатност≥ та охорони довколишнього середовища, розповсюджений на даний зразок ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

—хвалена типова конструкц≥€ - типова конструкц≥€ зразка ав≥ац≥йноњ техн≥ки, в≥дпов≥дн≥сть €коњ вимогам сертиф≥кац≥йного базису встановлена за результатами сертиф≥кац≥њ.

 атегор≥€ пов≥тр€ного судна Ц класиф≥кац≥€ пов≥тр€них суден об ¢ Їднаних за встановленими дл€ ц≥Їњ групи ознаками з метою поширенн€ на них чинних в≥дпов≥дних норм льотноњ придатност≥.

2.2. ” цих ѕроцедурах Ї так≥ скороченн€ :

≈ƒ

≈ксплуатац≥йна документац≥€

 ≈

 ер≥вництво з техн≥чноњ експлуатац≥њ

 Ћ≈

 ер≥вництво з льотноњ експлуатац≥њ

 ¬–

 онтрольно-в≥дновлювальн≥ роботи

Ћ¬

Ћьотн≥ випробуванн€

Ћѕ

Ћьотна придатн≥сть

ќ”≈

ќч≥куван≥ умови експлуатац≥њ

ѕ—

ѕов≥тр€не судно

ѕ¬

ѕроцедурн≥ вимоги

–ћ

–обоч≥ матер≥али

–ќ

–егламент з техн≥чного обслуговуванн€

–ѕ

–еЇстрац≥йне посв≥дченн€

–—

ƒозв≥л на бортов≥ рад≥останц≥њ ÷ѕ—

—Ћѕ

—ертиф≥кат льотноњ придатност≥

“ќ

“ехн≥чне обслуговуванн€

÷ј

÷ив≥льна ав≥ац≥€

3. Ќормативн≥ посиланн€

ѕри розробц≥ цих ѕроцедур використовувалис€ так≥ нормативно-правов≥ акти:

ѕов≥тр€ний кодекс ”крањни;

 онвенц≥€ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю в≥д 07.12.44 ;

–уководство по процедурам эксплуатационной инспекции и посто€нного надзора,

Doc 8335;

–уководство по летной годности. “ом 1, 2. ќрганизаци€ и процедуры

Doc 9760-AN/967;

ћеждународные стандарты. Ёксплуатаци€ воздушных судов, части 1,2,3. ѕриложение 6 к  онвенции о международной гражданской авиации;

ћеждународные стандарты. Ћетна€ годность воздушных судов. ѕриложение 8 к  онвенции о международной гражданской авиации;

÷иркул€р ≤ јќ є95-AN/78/6 Ђ—охранение летной годности ¬—, наход€щихс€ в эксплуатацииї;

Joint Aviation Requirements. JAR-21 Certification Procedures for Aircraft and Related Products and Parts.

4. ƒержавна система нагл€ду за льотною придатн≥стю цив≥льних пов≥тр€них суден

–озроблен≥ ≥ прийн€т≥ державою норми ≥ правила в област≥ льотноњ придатност≥ включають наступн≥ положенн€, що передбачають:

а) обов'€зкову реЇстрац≥ю ус≥х ѕ—;

б) застосуванн€ вимог до льотноњ придатност≥, що в≥дпов≥дають вимогам „иказькоњ  онвенц≥њ та ƒодатк≥в до нењ;

в) в≥дпов≥дн≥сть ус≥х внесених до реЇстру держави ѕ— стосовно до них критер≥€м льотноњ придатност≥, €к≥ на них розповсюджуютьс€, прийн€тим державою;

г) видачу або визнанн€ чинним сертиф≥ката типу ѕ—, що уперше вноситьс€ до реЇстру держави;

д) видачу або визнанн€ д≥йсним сертиф≥ката льотноњ придатност≥, або дозволу на виконанн€ польот≥в;

ж) розробку, виданн€ ≥ внесенн€ зм≥н у директиви, бюлетен≥, положенн€ й ≥нш≥ документи з питань льотноњ придатност≥, що передбачено нормами ≥ правилами в област≥ льотноњ придатност≥;

з) видачу, зм≥ну, анулюванн€ або призупиненн€ д≥њ св≥доцтв ≥ сертиф≥кат≥в, що мають в≥дношенн€ до питань льотноњ придатност≥ ;

≥) на€вн≥сть у передбачених випадках державних св≥доцтв ≥ сертиф≥кат≥в в ус≥х ф≥зичних ос≥б або персоналу орган≥зац≥й, що виконують функц≥њ, пов€зан≥ з розробкою, виготовленн€м, “ќ компонент≥в ≥ њхн≥х складових частин;

к) ≥нспектуванн€ та проведенн€ ≥спит≥в ѕ—, компонент≥в ѕ—, стандартних вироб≥в, матер≥ал≥в або процес≥в ≥ систем дл€ встановленн€ того, наск≥льки задов≥льно зд≥йснюютьс€ процеси ≥ д≥€льн≥сть, передбачен≥ посв≥дченн€м або сертиф≥катом;

л) п≥двищенн€ в≥дпов≥дальност≥ експлуатанта при декларуванн≥ њм льотноњ придатност≥ екземпл€ра ѕ— , коли в≥н надаЇ доказову документац≥ю, накладенн€ штрафних санкц≥й за порушенн€ або неналежне виконанн€ €кого-небудь з положень закон≥в, правил або директив держави у сфер≥ ÷ј;

м) обов ¢ €зковий контрольний огл€д (≥нспекц≥€ ) екземпл€ра ѕ— не р≥дше одного разу на р≥к експертами ƒержав≥аслужби або сертиф≥кац≥йного центру.

—кладовими частинами державноњ системи регулюванн€ в област≥ льотноњ придатност≥ Ї:

а)

сертиф≥кац≥€ типовоњ конструкц≥њ ѕ—;

б)

сертиф≥кац≥€ експлуатант≥в;

в)

сертиф≥кац≥€ орган≥зац≥й з “ќ;

г)

сертиф≥кац≥€ ав≥ац≥йного персоналу;

д)

реЇстрац≥€ ѕ—;

ж)

сертиф≥кац≥€ екземпл€ра цив≥льного ѕ—;

з)

видача документу що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ— (—ертиф≥ката льотноњ придатност≥ або ƒозволу будь-€кого виду);

≥)

контроль р≥вн€ п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ѕ— в експлуатац≥њ (≥нспектуванн€ ѕ—);

њ)

розробка корегуючих заход≥в щодо п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ѕ—.

JAR 21 –озд≥л Ќ ( —ертиф≥кати льотноњ придатност≥ ѕ—)

до JAR 21.171

1. ¬изначенн€ льотноњ придатност≥ ѕ—

1.1. «агальн≥ процедури

1.1.1. ѕроцедури встановлюють таку посл≥довн≥сть д≥й :

1.1.2. 1 етап роб≥т. –озробка програми та контрольний огл€д ѕ— експлуатантом:

а) призначенн€ ком≥с≥њ по контрольному огл€ду ѕ— та перев≥рки його ≈ƒ;

б) розробка та затвердженн€ експлуатантом програми роб≥т щодо визначенн€ льотноњ придатност≥ ѕ— (додаток 1);

в) проведенн€ роб≥т експлуатантом зг≥дно затвердженоњ програми з оформленн€м виробничоњ документац≥њ;

г) усуненн€ недол≥к≥в та зауважень по п. (в) даного розд≥лу;

д) п≥дготовка за€вки та необх≥дних матер≥ал≥в до нењ дл€ подач≥ њх до ƒерав≥аслужби (додатки 2-10, 18, 19, 20, 21).

1.1.3. 2 етап роб≥т. ѕор€док подач≥ експлуатантом за€вки та њњ експертиза.

а) реЇстрац≥€ за€вки;

б) експертиза за€вки та долучених до нењ документ≥в фах≥вц€ми ƒержав≥аслужби;

в) пов≥домленн€ ƒержав≥аслужбою експлуатанта щодо прийн€тт€ (або в≥дхиленн€) за€вки;

г) пов≥домленн€ ƒержав≥аслужбою за€вника про недол≥ки, €к≥ ви€влен≥ п≥д час розгл€ду за€вки;

д) усуненн€ експлуатантом недол≥к≥в ви€влених при експертиз≥ за€вки.

1.1.4. 3 етап роб≥т. ≤нспектуванн€ ѕ—:

а) реЇстрац≥€ за€вки щодо проведенн€ ≥нспектуванн€;

б) проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— та оформленн€ зв≥ту;

в) усуненн€ експлуатантом зауважень ви€влених п≥д час ≥нспектуванн€ ѕ—.

1.1.5. 4 етап роб≥т. ¬идача документ≥в, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—:

а) розробка ƒержав≥аслужбою обмежень щодо експлуатац≥њ ѕ— (при необх≥дност≥);

б) оформленн€ та видача документу що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ— (сертиф≥ката льотноњ придатност≥ або дозволу на виконанн€ польот≥в) або мотивованоњ в≥дмови у видач≥ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ в письмов≥й форм≥.

2. ¬итрати за€вника

2.1. ”с≥ витрати на проведенн€ перев≥рок та ≥нспектуванн€ ѕ— несе за€вник.

3. ƒержавн≥ збори

3.1. ƒержавн≥ збори, що пов '€зан≥ з видачею ƒержав≥аслужбою:

а) документ≥в, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ— або њх дубл≥кат≥в;

б) р≥шень щодо дозвол≥в на виконанн€ разових перельот≥в або виконанн€ тимчасових польот≥в, сплачуЇ за€вник, €кий подав в≥дпов≥дну за€вку.

3.2. –озм≥р державних збор≥в встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до чинного законодавства.

3.3. ƒов≥дка щодо п≥дтвердженн€ сплати державних збор≥в повинна бути пред ¢ €влена в ƒержав≥аслужбу до початку ≥нспектуванн€ ѕ—.

до JAR 21.173

УЅудь-€кий ¬ласник ѕ— або його представникФ означаЇ в даних ѕроцедурах- «а€вник, тобто будь-€кий власник або експлуатант пов≥тр€ного судна (юридична або ф≥зична особа), €ка подала на адресу ƒержав≥аслужби за€вку на отриманн€ документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—.

до JAR 21.174

1. ѕроцедура подач≥ «а€вки на отриманн€ документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть цив≥льного ѕ— (—ертиф≥кат льотноњ придатност≥, —в≥доцтво про визнанн€ д≥йсним сертиф≥ката льотноњ придатност≥ або ƒозв≥л).

1.1. ƒл€ розгл€ду питань щодо видач≥ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ ѕ— або дозволу в≥дпов≥дного виду за€вник повинен подати в ƒержав≥аслужбу:

а) за€вку встановленого зразка на одержанн€ —ертиф≥ката льотноњ придатност≥, —в≥доцтва про визнанн€ д≥йсним сертиф≥ката льотноњ придатност≥ або дозволу необх≥дного виду зг≥дно з додатками 5, 7, 8 до за€вки зг≥дно цих ѕроцедур;

б) ≥нш≥ документи зг≥дно з додатками 2, 4 до цих ѕроцедур;

в) на нове ѕ— повинен бути ¬исновок про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ— та його ≈ƒ типов≥й конструкц≥њ (додаток 10).

ѕрим≥тка:

1) ¬исновок виробника ѕ— складаЇтьс€ зг≥дно п. JAR 21.130 з висновками в≥дпов≥дност≥ ѕ— проектним даним, умовам безпечноњ експлуатац≥њ та те, що ѕ— пройшло наземн≥ та льотн≥ перев≥рки.

2) ѕри в≥дсутност≥ схваленого сертиф≥ката виробництва ѕ— виданого ав≥ац≥йною владою ”крањни (сертиф≥кац≥€ типу ѕ— зг≥дно JAR21 розд≥л F), складений виробником ѕ— висновок повинен бути схвалений ав≥ац≥йною владою ”крањни п≥сл€ проведеного ≥нспектуванн€ зг≥дно
п. JAR21.130 (d).

3) ѕри на€вност≥ схваленого сертиф≥ката виробництва виданого ав≥ац≥йною владою ”крањни (сертиф≥кац≥€ типу ѕ— зг≥дно JAR21 розд≥л G), висновок виробника схваленню ƒержав≥аслужби ”крањни не п≥дл€гаЇ
п. JAR21.163 (а).

1.2. ¬имоги до за€вки та документ≥в (по п. 1.1), що подаютьс€ до ƒержав≥аслужби:

а) «а€вка та вс≥ долучаЇм≥ до нењ документи (дал≥ - «а€вка), надсилаютьс€ до ƒержав≥аслужби поштою або зареЇстрованою в ƒержав≥аслужб≥ електронною поштою ( E - mail ).

б) в раз≥ наданн€ «а€вки звичайною поштою, ≥нформац≥€, що надаЇтьс€, повинна дублюватись на електронному нос≥њ ≥нформац≥њ.

‘орма представленн€ матер≥алу на нос≥њ ≥нформац≥њ повинна бути заздалег≥дь узгоджена з ƒержав≥аслужбою (структура бази даних експлуатанту надаЇтьс€ ƒержав≥аслужбою);

в) за€вка та вс≥ документи, що подаютьс€ до ƒержав≥аслужби, повинн≥ надходити на державн≥й мов≥ або мати нотар≥ально зав≥рений переклад. ѕосиланн€ на назви документ≥в виконуютьс€ на мов≥ ориг≥налу документа;

г) за€вка на одержанн€ документа, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, повинна бути п≥дписана кер≥вником орган≥зац≥њ, що експлуатуЇ дане ѕ— або уповноваженою на це особою. ≤нш≥ долучаЇм≥ до за€вки документи п≥дписуютьс€ кер≥вником инженерноЦтехн≥чноњ служби. ѕ≥дписи повинн≥ бути зав≥рен≥ печаткою. ” вс≥х випадках зазначаЇтьс€ посада та пр≥звище особи, €ка п≥дписала документ;

д) документи, що мають п≥дчистки та виправленн€, до розгл€ду не приймаютьс€;

ж) додаток 8, подаЇтьс€ при перш≥й подач≥ за€вки на сертиф≥кат льотноњ придатност≥ та корегуЇтьс€ (шл€хом зам≥ни аркуш≥в) при подач≥ наступних за€вок;

з) за€вка по п. 1.1.а надаЇтьс€ до ƒержав≥аслужби не ран≥ш н≥ж за 30 та не п≥зн≥ше €к за 20 дн≥в до оч≥куваноњ дати одержанн€ документу;

1.3. «а€вка на одержанн€ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ будь-€кого виду розгл€даЇтьс€ прот€гом 10 дн≥в з дн€ њњ одержанн€.

ƒержав≥аслужба маЇ право вимагати додатков≥ документи дл€ визначенн€ техн≥чного стану ѕ— та можливост≥ ≥нспектуванн€ ѕ—. —трок розгл€ду за€вки в такому раз≥ може бути продовжений до 20 дн≥в.

1. 4 . якщо при розгл€д≥ за€вки буде ви€влено, що:

а) в≥дсутн≥й повний комплект документ≥в зг≥дно п 1.1;

б) в≥домост≥, €к≥ зазначен≥ в за€вц≥, не в≥дпов≥дають вимогам п. 1.2 ;

то така за€вка до розгл€ду не приймаЇтьс€ та повертаЇтьс€ за€внику.

ƒержав≥аслужба повинна в трьох денний терм≥н пов≥домити за€вника про прийн€тт€ або в≥дхиленн€ за€вки.

1.6. «а€вка, недол≥ки по €к≥й не усунен≥ прот€гом м≥с€ц€ з дн€ наданн€ зауважень, анулюЇтьс€, кошти за€внику з≥ сплати державних збор≥в не повертаютьс€.

1.7. «а€вник може повторно подати за€вку на загальних п≥дставах.

1.8. якщо перед одержанн€м необх≥дного виду сертиф≥ката льотноњ придатност≥, необх≥дно одержати ƒозв≥л на виконанн€ спец≥альних польот≥в п≥сл€ ремонту або доробок ѕ— (додаток 16), або ƒозв≥л на виконанн€ контрольних польот≥в (додаток 17), то дозвол€Їтьс€ подавати одну за€вку (додаток 5) зам≥сть двох, зробив в за€вц≥ в≥дм≥тки перед необх≥дними видами сертиф≥ката та дозволу.

1.9. ” раз≥ зм≥ни виду сертиф≥ката льотноњ придатност≥ ѕ— або дозволу за€внику потр≥бно повернути до ƒержав≥аслужби попередн≥й сертиф≥кат льотноњ придатност≥ або дозв≥л, €кщо строк д≥њ його ще не вичерпано.

до JAR 21.175

ћова, на €к≥й представлена ≥нформац≥€ в ≈ƒ на дане ѕ—, табличках, на приборних дошках, марк≥руванн€ прилад≥в, а також ≥нша необх≥дна ≥нформац≥€ по даному ѕ— затверджуЇтьс€ р≥шенн€м ƒержав≥аслужби при допуску даного ѕ— до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни.

до JAR 21.176

1 ¬иди документ≥в, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ—

1.1. —ертиф≥кати льотноњ придатност≥:

а) —тандартний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ (додаток 11);

б) —ертиф≥кат льотноњ придатност≥ (додаток 12);

в) —пец≥альний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ (додаток 13 ).

1.2. —в≥доцтва:

а) —в≥доцтво про визнанн€ чинним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

(додаток 15).

1.3. ƒозволи на виконанн€ польот≥в:

а) ƒозв≥л на виконанн€ спец≥альних польот≥в (додаток 16 );

б) ƒозв≥л на виконанн€ контрольних польот≥в ( додаток 17).

2. ќпис документ≥в що п≥дтверджують льотну придатн≥сть пов≥тр€ного судна

2.1. «агальн≥ положенн€

ƒокументи, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть, заповнюютьс€ друкарським способом украњнською та англ≥йською мовами.

2.2. ќпис сертиф≥кат≥в ус≥х вид≥в та дозвол≥в:

¬ерхн€ частина документу.

” л≥в≥й та прав≥й частинах приведена ≥нформац≥€ щодо держави видач≥ документа, м≥н≥стерства та назви департаменту, €кий видав документ, посередин≥ зображенн€ малого герба ”крањни розм≥ром 15х20 мм., п≥д зображенн€м герба назва виду сертиф≥ката або дозволу, нижче посередин≥ номер документу: є ’’ ’’’’/’.

Ќаступн≥ знаки в номер≥ визначають:

а) дл€ стандартного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ Ц букви ѕѕ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер ≥ через косу риску к≥льк≥сть виданих сертиф≥кат≥в на дане ѕ—;

б) дл€ сертиф≥ката льотноњ придатност≥ ѕ— Ц букви ѕЌ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер ≥ через косу риску к≥льк≥сть виданих сертиф≥кат≥в на дане ѕ— ;

в) дл€ спец≥ального сертиф≥ката льотноњ придатност≥ Ц букви ѕ— та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер ≥ через косу риску к≥льк≥сть виданих сертиф≥кат≥в на дане ѕ— ;

г) дл€ дозволу на виконанн€ спец≥альних польот≥в Ц букви ѕ  та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер;

д) дл€ експортного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ Ц букви ѕ≈ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер;

ж) дл€ св≥доцтва про визнанн€ д≥йсним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥ Ц букви ѕ¬ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер ≥ через косу риску к≥льк≥сть виданих сертиф≥кат≥в на дане ѕ—.

з) дл€ дозволу на виконанн€ контрольних польот≥в Ц букви ѕќ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер.

¬ подв≥йн≥й рамц≥ знаходитьс€ наступна ≥нформац≥€:

Ѕлок 1. ¬несен≥ - державний ≥ реЇстрац≥йний знаки.

ƒержавний знак складаЇтьс€ з двох заголовних л≥тер латинського алфав≥ту У UR У

–еЇстрац≥йний знак ѕ— складаЇтьс€ з п ¢ €ти арабських цифр або з трьох заголовних л≥тер латинського алфав≥ту наприклад UR -70652 або UR - VIE .

Ѕлок 2. ¬несено - назву виробника ѕ— та тип (модель) ѕ—.

“ип ѕ— розробки держав —Ќ√ украњнською та англ≥йською мовами, ≥нш≥ ѕ— т≥льки англ≥йською.

Ѕлок 3. Ќаведено - заводський номер та р≥к виготовленн€ ѕ—

Ѕлок 4. ѕриведена категор≥€ / призначенн€ ѕ—:

¬ цьому блоц≥ вноситьс€ запис щодо категор≥њ та/або призначенн€ даного ѕ—.

Ѕлок 5. ¬носитьс€ назва документа, €ким допускаЇтьс€ дане ѕ— до експлуатац≥њ в ÷ј (сертиф≥кат типу, €кий розповсюджуЇтьс€ на дане ѕ—, виданий ƒержав≥аслужбою або екв≥валентний документ). Ћ≥тери п≥сл€ номеру документа (€кщо вони Ї) записуютьс€ на мов≥ ориг≥налу документа.

Ѕлок 6. ¬носитьс€ запис щодо в≥дпов≥дност≥ даного сертиф≥ката вимогам  онвенц≥њ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю в≥д 07.12.44 .

Ѕлок 7. ¬нос€тьс€ додатков≥ дан≥ щодо обмежень або особливостей експлуатац≥њ ѕ—.

¬ блок 8

«л≥ва вноситьс€ терм≥н д≥њ документа в формат≥ дата ≥ р≥к цифрами, а назва м≥с€ц€ л≥терами (англ≥йською мовою), справа цифрами дата видач≥, м≥с€ць, р≥к.

ѕосередин≥ Ц п≥дпис голови ƒержав≥аслужби або уповноваженоњ на те особи та печатка ƒержав≥аслужби .

2.3. ¬≥дм≥нност≥ зм≥сту в документах (додатки 11,12,13,16,17):

а) Ѕланки стандартного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ (додаток 11) та сертиф≥ката льотноњ придатност≥ (додаток 12) в≥др≥зн€ютьс€ т≥льки назвою виду сертиф≥ката;

б) —пец≥альний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ (додаток 13) та дозв≥л на виконанн€ польот≥в (додаток 16) в≥др≥зн€ютьс€ в≥д сертиф≥кат≥в (додатки 11-12) на€вн≥стю в
блоку 6 запису Убез права комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в та вантажу У.

в) ¬ блоц≥ 4 дозвол≥в на виконанн€ спец≥альних та контрольних польот≥в (додатки 16, 17) зам≥сть категор≥њ/призначенн€ ѕ— наведена мета польот≥в.

2.4. ќпис експортного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ (додаток 14)

¬ граф≥ УЌовийФ, У¬≥дремонтованийФ чи УЅув в експлуатац≥њФ проставл€Їтьс€ в≥дм≥тка (хрестик);

¬ сертиф≥кат≥ наведен≥ заводськ≥ номери встановленних на ѕ— двигун≥в, гвинт≥в та дан≥ щодо напрац≥ванн€ двигун≥в з початку експлуатац≥њ.

ќпис ≥нших реквизит≥в наведено в п. 2.2.

2.5. ќпис св≥доцтва про визнанн€ чинним сертиф≥ката льотноњ придатност≥
(додаток 15).

” рамц≥ в друг≥й та 5 строках зверху вноситьс€ назва крањни, що видала —Ћѕ, €кий визнаЇтьс€.

” нижн≥й частин≥ рамки наводитьс€ дата видач≥ та п≥дпис уповноваженоњ на це особи та печатка.

ќпис ≥нших реквизит≥в наведено в п. 2.2.

до JAR 21.177

¬ окремих випадках повноваженн€ видавати документ, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, надаЇтьс€ ≥нспектору ƒержав≥аслужби, €кий зд≥йснюЇ ≥нспектуванн€ ѕ—. ” цьому раз≥ ≥нспектор п≥сл€ позитивних результат≥в проведеного ≥нспектуванн€ проставл€Ї дату видач≥, а при потреб≥ й терм≥н д≥њ документу.

¬≥дпов≥дальн≥сть за видачу документа в цьому випадку несе ≥нспектор, €кий в≥зуЇ документ з≥ зворотного боку.

до JAR 21.179

¬ раз≥ зм≥ни експлуатанта ѕ— новому експлуатанту необх≥дно внести дане ѕ— в додаток —ертиф≥ката експлуатанта („астина ¬ або ¬-1).

до JAR 21.180

1. ≤нспектуванн€ пов≥тр€ного судна на льотну придатн≥сть

1.1. ѕ≥дставою дл€ ≥нспектуванн€ ѕ— Ї:

а) за€вка за€вника ѕ— на проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— на льотну придатн≥сть або;

б) р≥шенн€ ƒержав≥аслужби.

1.2. ≤нспектуванн€ на льотну придатн≥сть за за€вкою за€вника проводитьс€:

а) перед кожною видачею будь-€кого документу, €кий п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—;

б) при продовженн≥ строку д≥њ сертиф≥ката Ћѕ.

в) при продовженн≥ експлуатантом контракту (договору) щодо оренди ѕ— (з державною формою власност≥) за кордоном з≥ зм≥ною держави реЇстрац≥њ.

1.3. ≤нспектуванн€ на льотну придатн≥сть за р≥шенн€м ƒержав≥аслужби проводитьс€:

а) у в≥дпов≥дност≥ з комплексним планом перев≥рок експлуатант≥в;

б) при зм≥н≥ експлуатанта

в) в ≥нших випадках.

1.4. ≤нспектуванн€ ѕ— виконуЇтьс€;

а) ≥нспекторами льотноњ придатност≥ ƒержав≥аслужби;

б) фах≥вц€ми сертиф≥кац≥йного центру, €к≥ мають на це в≥дпов≥дний сертиф≥кат та допуск до ≥нспектуванн€, виданий ƒержав≥аслужбою.

1.5. ≤нспектуванн€ на льотну придатн≥сть ѕ— виконуЇтьс€ з метою визначенн€ в≥дпов≥дност≥ екземпл€ра ѕ— та його ≈ƒ:

а) схвален≥й типов≥й конструкц≥њ;

б) вимогам норм льотноњ придатност≥, €к≥ на нього поширюютьс€;

в) вимогам до техн≥чного стану;

г) додатковим вимогам ƒержав≥аслужби щодо дообладнанн€ ѕ—;

д) безумовного виконанн€ експлуатантом ус≥х предписаних йому процедур;

ж) виконанн€ вс≥х обов ¢ €зкових роб≥т (в тому числ≥ виконанн€ “ќ, директив Ћѕ, бюлетен≥в, вказ≥вок ).

1.6. ≤нспектор з льотноњ придатност≥, €кий зд≥йснюЇ ≥нспектуванн€ ѕ—, повинен мати посв≥дченн€ встановленого зразка.

1.7. ƒл€ проведенн€ ≥нспектуванн€ ѕ— експлуатант повинен вир≥шити наступн≥ питанн€:

а) узгодити з ƒержав≥аслужбою час та м≥сце огл€ду ѕ—.

ƒержав≥аслужба залишаЇ за собою право остаточного визначенн€ м≥сц€ та часу ≥нспектуванн€ з урахуванн€м завантаженн€ ≥нспекторського складу, пол≥тичних, еп≥дем≥олог≥чних, природних та ≥нших обставин у м≥сц≥ ≥нспектуванн€, та ≥нше;

в) п≥дготовити ѕ— до ≥нспектуванн€ ;

б) п≥дготовити дл€ перев≥рки ≈ƒ.

в) забезпечити на€вн≥сть необх≥дного персоналу та обладнанн€ дл€ проведенн€ перев≥рок та ≥нспектуванн€ ѕ—;

г) забезпечити ≥нспектора :

добовими зг≥дно чинного законодавства;

страховками (в тому числ≥ медичними);

необх≥дними перепустками, дозволами дл€ можливост≥ проњзду та проходу до ѕ— та в ≥нш≥ м≥сц€ дл€ виконанн€ своњх службових обов ¢ €зк≥в.

1.8. ” випадках, €кщо :

1.8.1 ѕри ≥нспектуванн≥ ви€влен≥ так≥ недол≥ки €к:

а) в≥дсутн≥сть ресурс≥в та строк≥в служби ѕ—, двигун≥в або комплектуючих вироб≥в;

б) не виконанн€ в повному обс€з≥ обов ¢ €зкових роб≥т (директиви льотноњ придатност≥ або обов ¢ €зков≥ бюлетен≥, вказ≥вок та ≥нш.);

в) не усунен≥ зауваженн€ попередн≥х ≥нспекц≥й або повторюютьс€ зауваженн€, €к≥ були ви€влен≥ на попередн≥х ≥нспекц≥€х;

г) виконан≥ доробки, модиф≥кац≥њ (в тому числ≥ ремонти), зм≥ни складу обладнанн€ без узгодженн€ з ƒержав≥аслужбою;

д) порушен≥ пер≥одичн≥сть та об ¢ Їм роб≥т з “ќ;

ж) на борту знаход€тьс€ коп≥њ бортових документ≥в зам≥сть ориг≥нал≥в або в≥дсутн≥ бортов≥ документи ( –ѕ, –—, ѕЎ, —Ћѕ, сертиф≥кат виконанн€ крайнього “ќ);

з) в≥дсутн€ ≈ƒ, що закр≥плена за ѕ— (формул€ри, паспорти та ≥н.).

1.8.2 ≈ксплуатант не забезпечив:

а) доступ ≥нспектора до ѕ— в узгоджений терм≥н;

б) присутн≥сть персоналу необх≥дного дл€ ≥нспектуванн€ по п. 1.7 (в) цього розд≥лу;

в) на€вн≥сть обладнанн€ необх≥дного дл€ проведенн€ ≥нспекц≥њ по п.1.7 ( в ) цього розд≥лу;

1.8.3 ѕ≥д час ≥нспекц≥њ на ѕ— виконуютьс€ будь-€к≥ роботи, що не пов ¢ €зан≥ з ≥нспектуванн€м,

≥нспекц≥€ припин€Їтьс€, ѕ— готуЇтьс€ до повторного ≥нспектуванн€, у зв≥т≥ робитьс€ в≥дпов≥дний запис.

1.9. ѕовторне ≥нспектуванн€ ѕ— виконуЇтьс€ сертиф≥кац≥йним центром зг≥дно процедури ƒержав≥аслужби за наступних умов:

а) усуненн€ ви€влених зауважень;

б) розробки заход≥в щодо усуненн€ причин њх по€ви (при необх≥дност≥);

в) подач≥ за€вки на проведенн€ повторного ≥нспектуванн€ на загальних умовах.

1.10. «а р≥шенн€м ƒержав≥аслужби, ≥нспектуванн€ ѕ— перед видачею —Ћѕ по п.1.2(а) JAR 21 . 180 може не проводитьс€, €кщо:

а) з дн€ крайнього ≥нспектуванн€ ѕ— на €ке видававс€ документ щодо п≥дтвердженн€ льотноњ придатост≥ ѕ— не вичерпано терм≥н 1 м≥с€ць;

б) з дн€ видач≥ —Ћѕ не вичерпано терм≥н д≥њ по пунктах. 1.2-1.6 при цьому видача нового —Ћѕ можлива на терм≥н з дати видач≥ попереднього —Ћѕ до вичерпанн€ строку д≥њ по цих пунктах.

2. Ћьотн≥ ≥спити (контрольн≥ польоти )

2.1. ƒл€ п≥дтвердженн€ льотноњ придатност≥ ѕ— необх≥дно провести контрольний пол≥т.

2.2. Ћьотн≥ ≥спити з метою затвердженн€ модиф≥кац≥й (доробок) провод€ть з метою:

а) перев≥рки функц≥юнуванн€ дороблених систем в польот≥ та в≥дсутност≥ впливу виконаних доробок на роботу ≥нших систем;

б) одержанн€ ≥нформац≥њ, що п≥дл€гаЇ внесенню в експлуатац≥йн≥ документи ( Ћ≈,  ≈, –ќ та ≥нш≥).

2.3. –озроблен≥ дл€ даного типу ѕ— розробником ѕ—, ≥ншою орган≥зац≥Їю або експлуатантом ѕрограми проведенн€ льотних ≥спит≥в

повинн≥ бути узгоджен≥ (схвален≥) ƒержав≥аслужбою .

2.4. «а€вник повинний надати до ƒержав≥аслужби результати льотних ≥спит≥в у вигл€д≥ зв≥ту про льотн≥ ≥спити. ‘орма зв≥ту повинна бути, узгоджена з ƒержав≥аслужбою .

2.5. ¬ окремих випадках ƒержав≥аслужба може вимагати проведенн€ ≥нших вид≥в ≥спит≥в не стосовних до льотних дл€ п≥дтвердженн€ того, що модиф≥кац≥€ не нанесла негативного впливу на Ћѕ.

до JAR 21.181

1. “ерм≥н д≥њ —ертиф≥кат≥в та ƒозвол≥в вс≥х вид≥в

1.1. “ерм≥н д≥њ стандартного та ≥нших сертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥ не може перевищувати один р≥к плюс один день

ѕрим≥тка:

“ерм≥н д≥њ документа, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, рахуЇтьс€ з дати видач≥ документу по дату зак≥нченн€ включно.

.

1.2. ƒл€ ѕ—, €к≥ виконують польоти ≥ базуютьс€ за межами ”крањни, строк д≥њ сертиф≥кат≥в льотноњ придатност≥ не може перевищувати 6 м≥с€ц≥в.

1.3. “ерм≥н д≥њ —в≥доцтва про визнанн€ д≥йсним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥ встановлюЇтьс€ з урахуванн€м :

а) терм≥ну д≥њ —ертиф≥ката льотноњ придатност≥, €кий видано державою реЇстрац≥њ;

б) терм≥ну виконанн€ зазначених польот≥в, €кщо установлений терм≥н менш н≥ж строк д≥њ —Ћѕ,

але не може перевищувати 6 м≥с€ц≥в.

1.4. ƒозв≥л на виконанн€ спец≥альних польот≥в ѕ— експериментальноњ категор≥њ видаЇтьс€ на строк виконанн€ в≥дпов≥дних польот≥в з урахуванн€м ≥нших обмежень.

1.5. ѕри в≥дсутност≥ у експлуатанта досв≥ду з експлуатац≥њ типу ѕ—, строк д≥њ —Ћѕ не може перевищувати 6 м≥с€ц≥в на прот€з≥ першого року експлуатац≥њ.

1.6. “ерм≥н д≥њ дозволу на виконанн€ контрольних польот≥в не може перевищувати 1 м≥с€ць.

1.7. ¬ межах п.п. 1.2-1.7 терм≥н д≥њ документа, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, встановлюЇтьс€ при визначенн≥ придатност≥ до польот≥в ѕ— з урахуванн€м:

а) залишку ресурсу та строку служби до першого або чергового планового ремонту чи екв≥валентних роб≥т або призначеного ресурсу та строку служби;

б) терм≥на д≥њ реЇстрац≥йного посв≥дченн€;

в) договору на аренду;

г) комплексного плану перев≥рок експлуатант≥в;

д) можливост≥ експлуатанта представити ѕ— на ≥нспектуванн€;

ж) на€вних можливостей ƒержав≥аслужби ”крањни щодо проведенн€ ≥нспектуванн€ пов≥тр€них суден.

1.8. ” раз≥ псуванн€, зношенн€ або втрати документу, €кий п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть, видача нового документу проводитьс€ на загальних п≥дставах, при цьому у раз≥ втрати документу, експлуатанту необх≥дно представити додатково результати службового розсл≥дуванн€.

1.9. ¬ окремих випадках строк д≥њ документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, кр≥м ≈кспортного сертиф≥ката, по п. 1(а),(б),(в), 2(а), 3(а) ѕ¬ JAR 21.176, може бути продовжено до 30 д≥б за запитом експлуатанта за умови:

а)п≥дтвердженн€ експлуатантом справного техн≥чного стану ѕ— з урахуванн€м над≥йност≥ роботи ав≥ац≥йноњ техн≥ки;

б) анал≥зу умов експлуатац≥њ ѕ— та терм≥ну роботи за€вника €к сертиф≥кованого експлуатанта;

в)анал≥зу результат≥в попередн≥х ≥нспектувань.

2. ѕрипиненн€ чинност≥ документ≥в що п≥дтверджують льотну придатн≥сть пов≥тр€них суден

2.1. ¬иди документ≥в, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ—, що зазначен≥ у ѕ¬ до п. JAR 21.176, втрачають чинн≥сть у раз≥:

а) припиненн€ д≥њ –еЇстрац≥йного посв≥дченн€, зм≥ни державного, реЇстрац≥йного знак≥в або його псуванн€ чи втрати;

б) зак≥нченн€ або припиненн€ строку д≥њ сертиф≥ката експлуатанта;

в) припиненн€ польот≥в ѕ— дл€ проведенн€ чергового кап≥тального ремонту або екв≥валентних роб≥т;

г) проведенн€ доробок пов≥тр€ного судна, що впливають на льотну придатн≥сть;

д) пошкоджень ѕ—, що призвели до втрати льотноњ придатност≥;

ж) ви€вленн€ недол≥к≥в, що суттЇво впливають на льотну придатн≥сть;

з) зак≥нченн€ ресурсу або строку служби (призначеного, до першого ремонту або м≥жремонтного);

≥) ви€вленн€ в процес≥ експлуатац≥њ, “ќ, ремонту порушень, €к≥ суттЇво впливають на льотну придатн≥сть ѕ—, у тому числ≥ невиконанн€ директив Ћѕ, порушенн€ пер≥одичност≥ “ќ, невиконанн€ обов'€зкових бюлетен≥в або невиконанн€ вказ≥вок ”крав≥атрансу ;

к) тимчасового припиненн€ д≥њ або анулюванн€ сертиф≥ката типу чи р≥шенн€ про допуск ѕ— до експлуатац≥њ;

л) в раз≥ одержанн€ р≥шенн€ повноважних державних орган≥в про нев≥дпов≥дн≥сть документ≥в, на п≥дстав≥ €ких було видано сертиф≥кат;

м) прийн€тт€ в установленому пор€дку р≥шенн€ щодо припиненн€ експлуатац≥њ всього парку, сер≥њ або типу ѕ—;

н) в ≥нших випадках за р≥шенн€м ƒержав≥аслужби ”крањни.

2.2. ” випадках, зазначених в п. 2.1 к, л, м, н, цього розд≥лу ƒержав≥аслужба ”крањни пов≥домл€Ї експлуатанта ѕ— про втрату чинност≥ документа, €кий п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—.

2.3. ¬ ус≥х випадках, що наведен≥ в пункт≥ 2.1, експлуатант ѕ— повинен припинити польоти та передати в триденний строк до ƒержав≥аслужби ”крањни в≥дпов≥дний документу €кий п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—.

¬идача нового документа, €кий п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—, в цьому раз≥ виконуЇтьс€ на загальних п≥дставах.

до JAR 21.182

ѕри в≥дсутност≥ ≥дентиф≥кац≥йноњ вогнест≥йкоњ таблички на ѕ—, «а€вник (≈ксплуатант) повинен узгодити з ƒержав≥аслужбою ”крањни м≥сце встановленн€ такоњ таблички, замовити (виготовити) њњ та пр≥крипити зг≥дно розд≥лу Q ( JAR 21. 801( а), JAR 21.803).

до JAR 21.183

ѕроцедура щодо видач≥ документ≥в, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть пов≥тр€ного судна (ус≥ документи, що п≥дтверджують льотну придатн≥сть ѕ— кр≥м експортного сертиф≥ката)

1. —ертиф≥кати льотноњ придатност≥.

1.1. —тандартний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ видаЇтьс€ дл€ ѕ—, на €ке розповсюджуЇтьс€ д≥€ сертиф≥ката типу ѕ— та сертиф≥ката схваленн€ виробництва ав≥ац≥йноњ техн≥ки, €к≥ обидва видан≥ ƒержав≥аслужбою зг≥дно чинних норм льотноњ придатност≥ ( JAR -21), ≥ €ке призначено дл€ комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в та вантажу.

1.2. —ертиф≥кат льотноњ придатност≥ видаЇтьс€ дл€ ѕ—, на €ке розповсюджуЇтьс€ д≥€ сертиф≥ката типу ѕ—, виданий ƒержав≥аслужбою, або екв≥валентного документа про допуск типу або екземпл€ра ѕ— до експлуатац≥њ в ÷ј (без сертиф≥ката схваленн€ виробництва ј“ ƒержав≥аслужбою), ≥ €ке призначено дл€ комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в та вантажу.

1.3. —пец≥альний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ видаЇтьс€ дл€ ѕ—, на €ке розповсюджуЇтьс€ д≥€ сертиф≥ката типу ѕ— ƒержав≥аслужби ”крањни або екв≥валентного документу про допуск типу або екземпл€ра ѕ— до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ≥ €ке не призначено дл€ комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в та вантажу (наприклад, ѕ— с≥льськогосподарського призначенн€, метеоролог≥чне та аерофотозн≥мальне ѕ—, пожежне, патрульне, учбове).

2. —в≥доцтво про визнанн€ д≥йсним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

2.1. —в≥доцтво про визнанн€ д≥йсним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥ видаЇтьс€ на ѕ— ≥ноземноњ реЇстрац≥њ в раз≥ виконанн€ украњнським або ≥ноземним експлуатантом:

а) демонстрац≥йних польот≥в;

б) вивченн€ ринку;

в) участ≥ у виставках на територ≥њ ”крањни;

г) проведенн€ спец≥альних польот≥в, €кщо встановлена в≥дпов≥дн≥сть ѕ— вимогам льотноњ придатност≥ держави реЇстрац≥њ ≥ спец≥альним вимогам та умовам ”крањни щодо цього ѕ— .

2.2. —в≥доцтво повинно перебувати на борту ѕ— разом ≥з —ертиф≥катом льотноњ придатност≥ держави реЇстрац≥њ.

3. ƒозв≥л на виконанн€ спец≥альних польот≥в€

3.1. ƒозв≥л на виконанн€ спец≥альних польот≥в видаЇтьс€ дл€ ѕ— експериментальноњ категор≥њ (€ке не призначене дл€ комерц≥йного перевезенн€ пасажир≥в, вантажу та виконанн€ ав≥ац≥йних роб≥т), про €ке Ї р≥шенн€ ƒержав≥аслужби ”крањни про тимчасове занесенн€ до ƒержавного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни щодо допуску до польот≥в з метою:

а) вивченн€ ринку;

б) виконанн€ демонстрац≥йних польот≥в;

в) участ≥ у виставках;

г) участ≥ в змаганн€х;

ж) виконанн€ спец≥альних польот≥в.

3.2. ƒл€ аматорського ѕ—, що занесене до ƒержавного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни ≥ про €ке Ї р≥шенн€ ƒержав≥аслужби або органу, €кому таке право делеговано ƒержав≥аслужбою, про допуск до польот≥в.

3.3. ƒл€ перельоту ѕ— до м≥сц€ ремонту п≥сл€ пошкодженн€, що спричинило часткову втрату придатност≥ до польот≥в, на п≥дстав≥ висновк≥в ком≥с≥њ з розсл≥дуванн€ под≥њ та результат≥в ≥нспектуванн€ ѕ— представниками ƒержав≥аслужби або уповноваженими нею особами ≥ прийн€тт€ р≥шенн€ ƒержав≥аслужбою про можлив≥сть перельоту.

3.4. ƒл€ перельоту ѕ— з простроченим ресурсом або строком служби до м≥сц€ ремонту або виконанн€ роб≥т по продовженню ресурсу або строку служби.

3.5. ƒл€ перельоту ѕ— з метою виконанн€ пер≥одичного “ќ на сертиф≥кован≥й баз≥.

ѕрим≥тка:

ƒопуск до перельоту ѕ— вказаних в п.п. 3.3-3.5 цього розд≥лу зд≥йснюЇтьс€ зг≥дно з процедурами, визначеними ƒержав≥аслужбою;

3.6. ƒл€ нового ѕ—, €ке ще не занесено до ƒержавного реЇстру цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, з метою виконанн€ льотних випробувань п≥сл€ виготовленн€ ѕ— на п≥дприЇмств≥-виробнику, з метою виконанн€ вс≥х наземних перев≥рок та випробувань, €к≥ передбачен≥ техн≥чними вимогами на прийманн€ та постачанн€ або “«, за умови:

а) на€вност≥ чинного сертиф≥ката типу, €кий виданий або визнаний ƒержав≥аслужбою, або р≥шенн€ ƒержав≥аслужби про допуск до виконанн€ випробувальних польот≥в на ѕ—;

б) в≥дпов≥дност≥ схвален≥й типов≥й конструкц≥њ ѕ— ;

в) на€вност≥ сертиф≥ката схваленн€ виробництва ав≥ац≥йноњ техн≥ки, €кий виданий або визнаний ƒержав≥аслужбою, або екв≥валентного документа.

3.7. ѕри оформленн≥ ƒозволу на виконанн€ спец≥альних польот≥в у випадках, зазначених в п. 3.6 цього розд≥лу, графа 1 дозволу не заповнюЇтьс€.

3.8. ƒл€ ѕ— з метою виконанн€ льотних випробувань або контрольних польот≥в п≥сл€ виконанн€ роб≥т щодо зм≥н типовоњ конструкц≥њ ( €к≥ впливають на льотну придатн≥сть) значного ремонту, кап≥тального ремонту,  ¬–, модерн≥зац≥њ або доробок ѕ— в установах за умови:

а) на€вност≥ чинного сертиф≥ката типу або екв≥валентного документа;

б) в≥дпов≥дност≥ схвален≥й типов≥й конструкц≥њ;

в)укомплектованост≥ затвердженою розробником ѕ— конструкторською та експлуатац≥йно-техн≥чною документац≥Їю;

г) виконанн€ вс≥х наземних перев≥рок та випробувань, €к≥ передбачен≥ техн≥чними вимогами або техн≥чним завданн€м;

д) на€вност≥ на п≥дприЇмств≥ в≥дпов≥дного сертиф≥ката, €кий виданий або визнаний ƒержав≥аслужбою.

ѕрим≥тка:

ћодиф≥кац≥њ типовоњ конструкц≥њ, в тому числ≥ ремонти, повинн≥ бути схвален≥ ƒержав≥аслужбою зг≥дно (процедур JAR -21) та чинних угод ( Bilateral Airworthiness Agreements ) або робочих процедур ( Working Procedures ) з ав≥ац≥йними адм≥н≥страц≥€ми держав розробник≥в ѕ—, що стосуютьс€ льотноњ придатност≥.

4. ƒозв≥л на виконанн€ контрольних польот≥в

4.1. ƒозв≥л на виконанн€ контрольних польот≥в видаЇтьс€ на ѕ—, €ке не маЇ д≥ючого сертиф≥ката льотноњ придатност≥ та :

а) €ке б≥льше трьох м≥с€ц≥в не виконуЇ польот≥в ≥;

б) п≥сл€ виконанн€ “ќ дл€ перев≥рки роботи систем та вироб≥в, €к≥ не можуть бути перев≥рен≥ на земл≥ зг≥дно ≈ƒ (перел≥к роб≥т на ѕ—, п≥сл€ €ких необх≥дно виконувати контрольний пол≥т надаЇтьс€ в ≈ƒ на тип ѕ—);

4.2. ƒозв≥л на виконанн€ контрольних польот≥в п≥дписуЇтьс€ та видаЇтьс€ ≥нспектором ƒержав≥аслужби, за на€вност≥:

позитивних висновк≥в акта про перев≥рку експлуатантом техн≥чного стану та визначенн€ льотноњ придатност≥ ѕ— до польот≥в;

позитивн≥в висновк≥в зв≥та про ≥нспектуванн€ ѕ—;

на€вност≥ страхових пол≥с≥в ( ј— ќ та в≥дпов≥дальн≥сть перед трет≥ми особами);

на€вност≥ внесенн€ ѕ— в додаток до сертиф≥ката експлуатанта (частина ¬ чи ≈).

4.3. ќб ¢ Їднувати контрольний пол≥т з перельотом або виконанн€м комерц≥йного польоту без дозволу на це ƒержав≥аслужби заборон€Їтьс€ (за вин€тком випадк≥в €к≥ передбачен≥ ≈ƒ).

4.4. ѕ≥сл€ виконанн€ контрольного польоту ƒозв≥л на виконанн€ контрольного польоту ≥ коп≥€ карти контрольного польоту передаютьс€ до ƒержав≥аслужби.

JAR 21 ѕ≥дрозд≥л N - Ќ (—ертиф≥кати льотноњ придатност≥ ≥мпортованих ѕ—)

до JAR 21 N 171

ƒив. по€сненн€ до JAR 21.171.

до JAR 21 N 174

1. ƒив. по€сненн€ до JAR 21.174.

2. Ќа€вн≥сть експортного сертиф≥ката обов′€зкова (п. 31 додатка 2)

до JAR 21 N 175

ƒив. по€сненн€ до JAR 21.175.

до JAR 21 N 182

ƒив. по€сненн€ до JAR 21.182.

до JAR 21 N 183

ƒив. по€сненн€ до JAR 21.183.

JAR 21 ѕ≥дрозд≥л L (≈кспортн≥ схваленн€ з льотноњ придатност≥)

до JAR 21.321

1. ќпис ≈кспортного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ (додаток 14)

1.1. «агальн≥ положенн€

ƒокумент заповнюЇтьс€ друкарським способом украњнською та англ≥йською мовами.

1.2. ќпис сертиф≥ката:

¬ерхн€ частина документа.

” л≥в≥й та прав≥й частинах приведена ≥нформац≥€ щодо держави видач≥ документа, та назви орган≥зац≥њ, що видала документ, посередин≥ зображенн€ малого герба ”крањни розм≥ром 15х20 мм., п≥д зображенн€м герба назва виду сертиф≥ката, нижче посередин≥ номер документа: є ’’ ’’’’/’.

Ќаступн≥ знаки в номер≥ визначають:Ц букви ѕ≈ та чотиризначний пор€дковий реЇстрац≥йний номер;

¬ граф≥ УЌовийФ, У¬≥дремонтованийФ чи УЅув в експлуатац≥њФ проставл€Їтьс€ в≥дм≥тка (хрестик);

¬ сертиф≥кат≥ наведен≥ заводськ≥ номери встановленних на ѕ— двигун≥в, гвинт≥в та дан≥ щодо напрац≥ванн€ двигун≥в з початку експлуатац≥њ.

” нижн≥й частин≥ рамки наводитьс€ дата видач≥, п≥дпис та посада уповноваженоњ дл€ видач≥ сертиф≥кат≥в особи скр≥плена печаткою.

ќпис ≥нших реквизит≥в наведено в ѕ¬ до пункту JAR 21.176 (2) цих ѕроцедур.

до JAR 21.323

ƒив. по€сненн€ щодо представника власника до JAR 21.173.

до JAR 21.325

ƒодатков≥ вимоги не розробл€лись

до JAR 21.327

ƒодатковий перел≥к документ≥в до за€вки зг≥дно додатку 3

до JAR 21.329

1. ≈кспортний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ (додаток 14);

видаЇтьс€ ƒержав≥аслужбою дл€ ѕ—, €ке виготовлено або €ке ран≥ше знаходилось в експлуатац≥њ в ”крањн≥, з метою зменшенн€ обТЇм≥в перев≥рок та терм≥ну вводу ѕ— до експлуатац≥њ при реЇстрац≥њ даного ѕ— в ≥нш≥й держав≥.

2. ≈кспортний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ засв≥дчуЇ, що на дату видач≥ сертиф≥ката, ѕ— в≥дпов≥даЇ нормам льотноњ придатност≥, €к≥ на нього розповсюджен≥ в ”крањн≥, та додатковим (спец≥альним) вимогам крањни-≥мпортера.

3. ≈кспортний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ не даЇ права на виконанн€ польот≥в та разових перельот≥в.

4. якщо перед видачею ≈кспортного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ до ƒержав≥аслужби надан≥ в≥домост≥ в≥д ав≥ац≥йноњ адм≥н≥страц≥њ держави, що ≥мпортуЇ ј“ щодо спец≥альних вимог та умов, то в≥дпов≥дн≥сть ѕ— вимогам норм льотноњ придатност≥ до польот≥в, а також спец≥альним вимогам та умовам держави Ц ≥мпортера визначаЇтьс€ ƒержав≥аслужбою п≥д час ≥нспектуванн€ ѕ—.

5. ” раз≥ неможливост≥ виконанн€ будь-€коњ ≥з спец≥альних вимог та умов, ≈кспортний сертиф≥кат льотноњ придатност≥ може бути оформлений з обмеженн€ми щодо льотноњ придатност≥ ѕ—.

до JAR 21.331

ƒодатков≥ вимоги не розробл€лись

до JAR 21.335

ƒодатков≥ вимоги не розробл€лись

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒ о д аток 1

до пункту 1.1.2 (б) JAR 21.171

ћ≥н≥мальний ѕерел≥к роб≥т

€кий необх≥дно виконати експлуатанту при визначенн≥ льотноњ придатност≥ ѕ—

1 ѕризначити ком≥с≥ю щодо проведенн€ контрольного огл€ду ѕ— з метою визначенн€ його льотноњ придатност≥ та одержанн€ документу що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—.

2 —класти та затвердити кер≥вником ав≥ап≥дприЇмства ѕрограму роб≥т по визначенню льотноњ придатност≥ ѕ—

3 ¬иконати огл€д ѕ— зг≥дно ѕрограми роб≥т в об ¢ Їм≥, €кий визначено наказом кер≥вника ав≥ап≥дприЇмства.

4 ѕерев≥рити:

а) в≥дпов≥дн≥сть розфарбуванн€ ѕ— зг≥дно узгоджен≥й в ƒержав≥аслужб≥ схем≥;

б) комплектац≥ю ѕ— (чохли, стрем€нки, заглушки, вимпели, авар≥йно-р€тувального обладнанн€, запас необх≥дних медичних засоб≥в в аптечц≥ та терм≥ни њх придатност≥, на€вн≥сть плечових ремен≥в безпеки, запас кисню та стан кисневого обладнанн€, на€вн≥сть льотних противогаз≥в (або димозахисних окул€р≥в) та ≥ншого обладнанн€ на в≥дпов≥дн≥сть схвален≥й типов≥й конструкц≥њ;

в) комплектн≥сть, стан, та веденн€ ≈ƒ (в тому числ≥ кер≥вноњ, типовоњ, пономерноњ, виробничоњ), на€вн≥сть ус≥х доповнень та зм≥н, зв≥рок з контрольними та еталонними екземпл€рами;

г) виконанн€ обов ¢ €зкових роб≥т (директив Ћѕ , бюлетен≥в, вказ≥вок ƒержав≥аслужби ”крањни, “ќ) ;

д) документального оформленн€ обов ¢ €зкових роб≥т за пер≥од з дати останньоњ ≥нспекц≥њ та њх документальне п≥дтвердженн€ виконанн€:

Ј ус≥х додаткових зм≥н конструкц≥њ ѕ— ;

Ј техн≥чного обслуговуванн€;

ж) на€вн≥сть затверджених необх≥дних техн≥чних акт≥в та р≥шень ƒержав≥аслужби ”крањни щодо п≥дтвердженн€ д≥ючих ресурс≥в та строк≥в служби ѕ—, двигун≥в, ƒ—”, гвинт≥в, агрегат≥в, комплектуючих вироб≥в.

5 ѕровести анал≥з паливомастильних матер≥ал≥в в лаборатор≥њ.

6 ѕровести анал≥з даних об ¢ Їктивного контролю.

7 ѕровести анал≥з в≥дмов та несправностей на ѕ— за меж≥нспекц≥йний пер≥од.

8 ¬изначити експлуатац≥йн≥ обмеженн€ ѕ— в залежност≥ в≥д забезпеченн€ ѕ— необх≥дним обладнанн€м.

9 ѕерев≥рити, допуск фах≥вц≥в техн≥чного складу на€вн≥сть св≥доцтв, допуску до виконанн€ роб≥т, на€вн≥сть, справн≥сть та виконанн€ необх≥дних перев≥рок ≥нструменту.

10 ѕерев≥рити на€вн≥сть та веденн€ документац≥њ на л≥н≥йн≥й баз≥ з “ќ.

11 «а матер≥алами перев≥рки та анал≥зу техн≥чного стану ѕ— п≥дготовити висновки ком≥с≥њ щодо в≥дпов≥дност≥ ѕ—:

а) схвален≥й типовоњ конструкц≥њ ѕ— та затвердженоњ на нењ ≈ƒ;

в) вимогам щодо €кост≥ виконанн€ “ќ та техн≥чного стану ѕ—;

г) вимогам ƒержав≥аслужби щодо необх≥дност≥ встановленн€ додаткового обладнанн€м в залежност≥ в≥д оч≥куваних умов експлуатац≥њ.

12 «атвердити јкт техн≥чного стану ѕ— експлуатанта.

13 Ќаправити в ƒержав≥аслужбу за€ву та необх≥дн≥ до нењ документи на одержанн€ документу що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—.

14 ѕредставити ѕ— на ≥нспектуванн€.

15 ”сунути вс≥ ви€влен≥ при ≥нспектуванн≥ зауваженн€.

16 ќдержати —Ћѕ.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒ о д аток 2

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

ѕерел≥к документ≥в

дл€ одержанн€ документу, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ѕ—

—тандартного —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

—ертиф≥ката льотноњ придатност≥

—пец≥ального —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

ƒозволу на виконанн€ спец≥альних польот≥в пов≥тр€них суден експериментальноњ категор≥њ

ƒозволу на виконанн€ контрольних польот≥в

_________________________________________________________________________

(перед подачею в ƒержав≥аслужбу перед назвою потр≥бного виду документу що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть пов≥тр€ного судна зробити позначку)

1. Ћист подач≥ документ≥в (додаток 20).

2. «а€вка ( додаток 5 ).

3. ƒоповненн€ до за€вки (додаток 8 ).

4. јкт про перев≥рку експлуатантом техн≥чного стану та визначенн€ придатност≥ пов≥тр€ного судна до польот≥в ( додаток 9).

5.  оп≥€ листа з формул€ра ѕ— з штампом та датою :

виготовленн€ ѕ—;

виконанн€  ¬–;

виконанн€ крайнього ремонту.

6. ¬исновок про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ— та його ≈ƒ типов≥й конструкц≥њ, дл€ нового ѕ—.

7. ѕ≥дтвердженн€ на€вност≥ д≥ючих страхових пол≥с≥в та перестраховок  ј— ќ та в≥дпов≥дальност≥ перед трет≥ми особами (п≥дпис на узгоджуваному лист≥).

8.  оп≥€ сертиф≥ката передач≥ ѕ— до експлуатац≥њ ( Realece to Service ) п≥сл€ виконанн€ крайнього
пер≥одичного “ќ.

9. ѕрограма щодо п≥дтриманн€ льотноњ придатност≥ ѕ— в наступний м≥ж≥нспекц≥йний пер≥од (додаток 19 ).

10. ƒан≥ ав≥ац≥йного двигуна, що реЇструютьс€ в електронн≥й баз≥ даних

(додаток 18).

11.  оп≥€ ƒоговору про оренду ѕ— (*).

12.  оп≥€ јкту з передач≥ ѕ—(*).

13. –≥шенн€ ƒержав≥аслужби щодо продовженн€ ресурсу та / або строку служби ѕ—, двигун≥в, ƒ—”, гвинт≥в,
 ¬ (*).

14. ѕопередн≥й ориг≥нал д≥ючого документа, що п≥дтверджуЇ льотну придатн≥сть ÷ѕ— (*).

15. –≥шенн€ ƒержав≥аслужби щодо допуску до експлуатац≥њ ѕ— в ÷ј (*).

16. ≈кспортний —ертиф≥кат льотноњ придатност≥ держави-експортера (*).

17.  оп≥€ карти виконаного контрольного польоту та ƒозв≥л на виконанн€ контрольного польоту (*).

18.  ер≥вництво з льотноњ експлуатац≥њ ѕ— (**).

19. ѕротокол зважуванн€ та центровки (**).

20. ƒов≥дка, що п≥дтверджуЇ сплату державного збору.

ѕрим≥тка (* ) ѕред′€вл€Їтьс€ в раз≥ €кщо це стосуЇтьс€ данного ѕ—.

(**) ЌадаЇтьс€ при ≥нспектуванн≥ ѕ—.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒ одаток 3

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

ѕерел≥к

документ≥в, необх≥дних дл€ одержанн€

≈кспортного —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

1. Ћист подач≥ документ≥в (додаток 20 ).

2. «а€вка на одержанн€ експортного сертиф≥ката льотноњ придатност≥ (додаток 6).

3. «а€вка на вилученн€ ѕ— з ƒержавного реЇстру ÷ѕ— ”крањни ( додаток 8 ѕравил реЇстрац≥њ ÷ѕ— в ”крањн≥).

4. «а€ва про в≥дпов≥дн≥сть ѕ— додатковим умовам ≥мпортера, €ка п≥дтверджена уповноваженим представником ƒержав≥аслужби.

5. «а€ва щодо дати, коли права власност≥ передан≥ або оч≥куютьс€ бути переданими ≥ноземному покупцев≥.

6. ƒ≥юче реЇстрац≥йне посв≥дченн€.

7. ƒ≥ючий сертиф≥кат льотноњ придатност≥ (за на€вност≥).

8. ƒ≥ючий сертиф≥кат придатност≥ щодо шуму на м≥сцевост≥ (за на€вност≥).

9. ƒ≥ючий дозв≥л на бортов≥ рад≥останц≥њ (за на€вност≥).

10. јкт про перев≥рку експлуатантом техн≥чного стану та визначенн€ придатност≥ пов≥тр€ного судна до польот≥в ( додаток 9).

11. ¬исновок про в≥дпов≥дн≥сть екземпл€ра ѕ— та його ≈ƒ схвален≥й типов≥й конструкц≥њ, дл€ нового ѕ— (додаток 10).

12. ƒл€ ѕ—, що було в експлуатац≥њ, п≥дтвердженн€ виконанн€ обов′€зкових роб≥т (директив з льотноњ придатност≥, вказ≥вок ƒержав≥аслужби, “ќ).

13. «в≥т з визначенн€м маси та положенн€ центру мас та ≥нструкц≥€ з завантаженн€ дл€ кожного нового ѕ—.

14.  ер≥вництво з льотноњ експлуатац≥њ.

15.  ер≥вництво з “ќ (дл€ кожного нового ѕ—).

16. ƒов≥дка, що п≥дтверджуЇ сплату державного збору.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒо д аток 4

до пункт у 1.1.2 (д) JAR 21.171

ѕерел≥к / List

документ≥в, необх≥дних дл€ одержанн€

—в≥доцтва про ¬изнанн€ д≥йсним —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

of documents that must be attached to application for

certificate approving the acceptance of airwortiness certificate by other country.

1. Ћист подач≥ документ≥в (додаток 20)

2. «а€вка (додаток 7 ).

Application

3. –еЇстрац≥йне посв≥дченн€ пов≥тр€ного судна держави реЇстрац≥њ або нотар≥ально зав≥рену коп≥ю.

Certificate of registration or the notarized copy. .

4. ƒозв≥л на бортов≥ рад≥останц≥њ або нотар≥ально зав≥рену коп≥ю або нотар≥ально зав≥рену коп≥ю.

Civil aircraft radio station license or the notarized copy .

5. —ертиф≥кат льотноњ придатност≥ держави реЇстрац≥њ або нотар≥ально зав≥рену коп≥ю.

Certificate of airwortiness issued by the country-registrato or the notarized copy .

6. —ертиф≥кат придатност≥ щодо шуму на м≥сцевост≥ держави реЇстрац≥њ або нотар≥ально зав≥рену коп≥ю. .

Noice Certificat or the notarized copy .

7.  оп≥€ —ертиф≥ката типу держави реЇстрац≥њ (з д≥ючими доповненн€ми та картою даних) або екв≥валентний документ, €кий даЇ право на експлуатац≥ю пов≥тр€ного судна.

Copy of Type Certificate (with effective Supplements and Date Sheet) or equivalent document that gives right on aircraft operation.

8. ѕ≥дтвердженн€ в≥дпов≥дност≥ —ертиф≥ката типу держави реЇстрац≥њ спец≥альним вимогам та умовам ”крањни зг≥дно з пунктом ѕр оцедур .

Conformity of aircraft to Ukrainian Type Certificate, Special requirments accordance with i. Rule.

9.  оп≥€ —ертиф≥ката експлуатанта з спец≥альними експлуатац≥йними положенн€ми до нього , де вказан≥ типи пов≥тр€них суден , на €к≥ експлуатант маЇ дозв≥л на використанн€ та техн≥чне обслуговуванн€ .

Operator`s Certificate and its Supplements. Aircraft types allowed for operation in airspace must be indicated.

10. ƒов≥дка , що п≥дтвержуЇ сплату державного збору.

Financial document proving the payment of State fee.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒ одаток 5

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

«а€вка на видачу

—тандартного —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

—ертиф≥ката льотноњ придатност≥

—пец≥ального —ертиф≥ката льотноњ придатност≥

ƒозволу на виконанн€ спец≥альних польот≥в пов≥тр€них суден експериментальноњ категор≥њ

ƒозволу на виконанн€ контрольних польот≥в

_______________________________________________________________________

( перед подачею в ”крав≥атранс перед назвою потр≥бного виду сертиф≥ката зробити в≥дм≥тку)

1

ѕозначенн€ ѕ— розробником

Manufacturer`s designation

2

ƒержавний ≥ реЇстрацiйний знаки

пов≥тр€ного судна (ѕ—)

3

«аводський та

серiйний номери ѕ—

4

 атегор≥€ ѕ— та його призначенн€ Clasification of aircraft

5

¬иготовлювач

Manufacturer

6

ƒата виготовленн€ ѕ—

7

ƒержава видачi експортного —Ћѕ,

є та дата видач≥ ( при необх≥дност≥)

8

¬ласник повiтр€ного судна

9

≈ксплуатант повiтр€ного судна

10

є –еЇстрац≥йного посв≥дченн€

та строк д≥њ

11

є —ертиф≥ката типу або екв≥валентного документу

12

Ќомер C ертиф≥ката експлуатанта (—≈)

та строк д≥њ

1 1

Ќазва орган≥зац≥њ з виконанн€ ѕ“ќ ѕ—

—ертиф≥кат є строк д≥њ до

12

–ег≥они виконанн€ польот≥в

”крањна, —Ќƒ, ™вропа, јмерика, јфрика, јз≥€

13

ћета та маршрут виконанн€ польот≥в

(дл€ ѕ— експериментальноњ категор≥њ)

14.

“ерм≥ни проведенн€ польот≥в

(дл€ ѕ— експериментальноњ категор≥њ)


2

ѕродовженн€ додатка 5

15.

ћаксимальна зл≥тна маса

16.

ћаксимальна посадочна маса

17.

ћаса порожнього ѕ—

18.

ћаксимальна к≥льк≥сть палива

19.

ƒ≥апазон центр≥вки

20.

ћ≥н≥мальний склад ек≥пажу та к≥льк≥сть пасажир≥в

21.

ћетод експлуатац≥њ:

ѕ— (“≈–, “≈ќ, “≈ѕ

двигуна (“≈–, “≈ќ, “≈ѕ),

комплектуючих вироб≥в (“≈–, “≈ќ, “≈ѕ).

22.

ƒата затвердженн€ акта техн≥чного стану та визначенн€ придатност≥ ѕ—

23.

јдреса, телефон, ≈- mail , посада та пр≥звище спец≥ал≥ст≥в , €к≥ готов≥ пред`€вити ѕ— до ≥нспектуванн€

ƒо за€вки додаютс€ так≥ документи (зг≥дно додатка 2):

ѕрошу виписати дов≥дку на сплату держзбор≥в за —Ћѕ за м≥с_______, платник Ц експлуатант/власник ѕ—

я цим документом за€вл€ю, що вказана вище ≥нформац≥€ Ї точною у вс≥х в≥дношенн€х.

« ѕроцедурами видач≥ документ≥в що п≥дтверджують льотну придатн≥сть цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни, ознайомлений.

ѕiдпис за€вника ______________

(ѕр≥звище)

ѕосада

ƒата ћ.п.

ѕрим≥тка. ѕункти 1,4 обовТ€зков≥ дл€ заповненн€ украњнською та англ≥йською мовами.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.


ƒо д аток 6

д о пункт у 1.1.2 (д) JAR 21.171

«а€вка на видачу

≈кспортного —ертиф≥катј льотноњ придатност≥

1

¬ир≥б

2

ѕозначенн€ виробу

р озробником

3

«аводський та сер≥йний номери

4

ƒержавний ≥ реЇстрац≥йний

знаки ”крањни

5

—тан виробу (новий, в≥дремонтований,

був в експлуатац≥њ)

6

 рањна, в €ку експортуЇтьс€

Country to which exported

7

¬ин€тки (зауваженн€)

8

≤нформац≥€ щодо в≥дпов≥дност≥ ѕ— —ертиф≥ката типу

або екв≥валентному документу, в≥дпов≥дност≥ додатковим (спец≥альним) вимогам та умовам ≥мпортера

9

ƒата затвердженн€ акта про перев≥рку експлуатантом техн≥чного стану та визначенн€ придатност≥ пов≥тр€ного судна до польот≥в

10

Ќазва ≥ юридична адреса

експортера або орендодавц€

11

Ќазва ≥ юридична адреса ≥нозем-

ного покупц€ або орендар€

12

јдреса, телефон, посада та пр≥звище спец≥ал≥ст≥в , €к≥ готов≥ пред`€вити ѕ— до ≥нспектуванн€

13

ѕропозиц≥њ експлуатанта щодо ≥нспектуванню ѕ— ,

щодо м≥сц€ ≥нспектуванн€ та часу

ƒо за€вки додаютс€ так≥ документи (зг≥дно додатка 3):

ѕрошу виписати дов≥дку на с плату держзбор≥в за визнанн€м д≥йсним —Ћѕ за м≥с_______ , платник Ц експлуатант/власник ѕ—

я цим документом за€вл€ю, що вказана вище ≥нформац≥€ Ї точною у вс≥х в≥дношенн€х.

« ѕроцедурами видач≥ документ≥в , що п≥дтверджують льотну придатн≥сть цив≥льних пов≥тр€них суден ”крањни , ознайомлений.

ѕiдпис за€вника ______________

(ѕр≥звище)

ѕосада

ƒата ћ.п.

ѕрим≥тка. ѕункт 6 обовТ €зковий дл€ заповненн€ украњнською та англ≥йською мовами.

ƒиректор департаменту льотноњ придатност≥ ѕ— „иков Ѕ.ќ.