14.08.06 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації

____________ №________

Спільні авіаційні вимоги

JAR 21 Процедури з сертифікації повітряних суден, складових виробів і частин, розділи Н, L , Q , N (підрозділ N - H ), щодо видачі сертифікатів льотної придатності

http://avia.gov.ua/pve2.htm

Вимоги до заявника (експлуатанта)

1. Загальні положення

1.1. Процедури з сертифікації повітряних суден, складових виробів і частин, розділи Н, L, Q, N (підрозділ N-H), щодо видачі сертифікатів льотної придатності. Вимоги до заявника (експлуатанта), (далі-Процедури), являються додатковим матеріалом щодо застосування Спільних авіаційних вимог JAR-21, які затверджені наказом Державіаслужби від 01.06.05 №311 та зареєстровані в Мін'юсті України 15 червня 2005 р. №658/10938.

1.2. Процедури визначають порядок дій заявника (експлуатанта) при подачі заявки в Державіаслужбу на одержання відповідного виду документу, що підтверджує льотну придатність цивільного повітряного судна України та на визнання дійсними c ертифікатів льотної придатності, які видані іноземними державами.

1.3. Процедури поширюються і є обов’язковими для всіх експлуатантів цивільної авіації, які зареєстровані в Україні та виконують польоти на цивільних повітряних суднах (ПС) незалежно від форм власності та відомчої належності.

1.4. Процедури не відмінюють та не призупинюють дію сертифікатів льотної придатності ПС, виданих в установленому порядку до введення в дію цих Процедур.

1.5. Документи, що підтверджують льотну придатність ПС (Сертифікат льотної придатності або Дозвіл будь-якого виду), є власністю України та повинні знаходитись під час польоту на борту ПС в оригіналі. Заміна оригіналу на копію не допускається.

1.6. Документи, що підтверджують льотну придатність ПС, видаються тільки для ПС, яке занесено до Державного реєстру цивільних повітряних суден України та має Реєстраційне посвідчення.

1.7. Документ, що підтверджує льотну придатність ПС, оформлений і виданий відповідним підрозділом Державіаслужби, вважається дійсним, якщо він підписаний посадовою особою, яка уповноважена на це Головою Державіаслужби, та скріплений гербовою печаткою.

2. Терміни, визначення та скорочення

2.1. У цих Процедурах терміни мають такі визначення:

Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти.

Виробник - організація, що несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій конструкції.

Дефект - будь-яка невідповідність авіаційної техніки встановленим до неї вимогам.

Дозвіл на виконання польотів- - документ, що свідчить про відповідність екземпляра ПС вимогам Державіаслужби і дає право на виконання контрольного польоту, перельоту або обмеженої кількості польотів згідно з установленими обмеженнями.

Директива льотної придатності – обов’язковий для виконання документ Державіаслужби, який встановлює профілактичні чи коригувальні дії або обмеження щодо льотної придатності або експлуатації авіаційної техніки.

Заявка - офіційне звернення заявника до Державіаслужби на отримання сертифіката льотної придатності або дозволу на виконання польотів.

Заявник – будь який власник або експлуатант повітряного судна (юридична або фізична особа), яка подала на адресу Державіаслужби заявку на отримання документа, що підтверджує льотну придатність повітряного судна.

Інспектор з питань льотної придатності (інспектор) - фізична особа, якій надані повноваження щодо контролю технічного стану екземпляра ПС та його відповідності експлуатаційно-технічній документації схваленої типової конструкції в установленому Державіаслужбою порядку.

Льотна придатність - характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та льотно-технічних характеристиках.

Припинення дії документу, що підтверджує льотну придатність повітряного судна - офіційна процедура Державіаслужби, що засвідчує припинення дії сертифіката льотної придатності або дозволу цивільного повітряного судна України з правом відновлення його дії після усунення недоліків.

Сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про відповідність екземпляра ПС схваленій типовій конструкції, вказаній в сертифікаті типу ПС або еквівалентному документі і дає право на льотну експлуатацію згідно з установленими обмеженнями.

Сертифікат типу або еквівалентний документ - документ, що засвідчує відповідність типу зразка авіаційної техніки нормам льотної придатності або нормам сертифікаційного базису, які на нього розповсюджуються.

Сертифікаційний базис – комплекс вимог з льотної придатності та охорони довколишнього середовища, розповсюджений на даний зразок авіаційної техніки.

Схвалена типова конструкція - типова конструкція зразка авіаційної техніки, відповідність якої вимогам сертифікаційного базису встановлена за результатами сертифікації.

Категорія повітряного судна – класифікація повітряних суден об ¢ єднаних за встановленими для цієї групи ознаками з метою поширення на них чинних відповідних норм льотної придатності.

2.2. У цих Процедурах є такі скорочення :

ЕД

Експлуатаційна документація

КЕ

Керівництво з технічної експлуатації

КЛЕ

Керівництво з льотної експлуатації

КВР

Контрольно-відновлювальні роботи

ЛВ

Льотні випробування

ЛП

Льотна придатність

ОУЕ

Очікувані умови експлуатації

ПС

Повітряне судно

ПВ

Процедурні вимоги

РМ

Робочі матеріали

РО

Регламент з технічного обслуговування

РП

Реєстраційне посвідчення

РС

Дозвіл на бортові радіостанції ЦПС

СЛП

Сертифікат льотної придатності

ТО

Технічне обслуговування

ЦА

Цивільна авіація

3. Нормативні посилання

При розробці цих Процедур використовувалися такі нормативно-правові акти:

Повітряний кодекс України;

Конвенція про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.44 ;

Руководство по процедурам эксплуатационной инспекции и постоянного надзора,

Doc 8335;

Руководство по летной годности. Том 1, 2. Организация и процедуры

Doc 9760-AN/967;

Международные стандарты. Эксплуатация воздушных судов, части 1,2,3. Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации;

Международные стандарты. Летная годность воздушных судов. Приложение 8 к Конвенции о международной гражданской авиации;

Циркуляр ІКАО №95-AN/78/6 «Сохранение летной годности ВС, находящихся в эксплуатации»;

Joint Aviation Requirements. JAR-21 Certification Procedures for Aircraft and Related Products and Parts.

4. Державна система нагляду за льотною придатністю цивільних повітряних суден

Розроблені і прийняті державою норми і правила в області льотної придатності включають наступні положення, що передбачають:

а) обов'язкову реєстрацію усіх ПС;

б) застосування вимог до льотної придатності, що відповідають вимогам Чиказької Конвенції та Додатків до неї;

в) відповідність усіх внесених до реєстру держави ПС стосовно до них критеріям льотної придатності, які на них розповсюджуються, прийнятим державою;

г) видачу або визнання чинним сертифіката типу ПС, що уперше вноситься до реєстру держави;

д) видачу або визнання дійсним сертифіката льотної придатності, або дозволу на виконання польотів;

ж) розробку, видання і внесення змін у директиви, бюлетені, положення й інші документи з питань льотної придатності, що передбачено нормами і правилами в області льотної придатності;

з) видачу, зміну, анулювання або призупинення дії свідоцтв і сертифікатів, що мають відношення до питань льотної придатності ;

і) наявність у передбачених випадках державних свідоцтв і сертифікатів в усіх фізичних осіб або персоналу організацій, що виконують функції, повязані з розробкою, виготовленням, ТО компонентів і їхніх складових частин;

к) інспектування та проведення іспитів ПС, компонентів ПС, стандартних виробів, матеріалів або процесів і систем для встановлення того, наскільки задовільно здійснюються процеси і діяльність, передбачені посвідченням або сертифікатом;

л) підвищення відповідальності експлуатанта при декларуванні їм льотної придатності екземпляра ПС , коли він надає доказову документацію, накладення штрафних санкцій за порушення або неналежне виконання якого-небудь з положень законів, правил або директив держави у сфері ЦА;

м) обов ¢ язковий контрольний огляд (інспекція ) екземпляра ПС не рідше одного разу на рік експертами Державіаслужби або сертифікаційного центру.

Складовими частинами державної системи регулювання в області льотної придатності є:

а)

сертифікація типової конструкції ПС;

б)

сертифікація експлуатантів;

в)

сертифікація організацій з ТО;

г)

сертифікація авіаційного персоналу;

д)

реєстрація ПС;

ж)

сертифікація екземпляра цивільного ПС;

з)

видача документу що підтверджує льотну придатність ПС (Сертифіката льотної придатності або Дозволу будь-якого виду);

і)

контроль рівня підтримання льотної придатності ПС в експлуатації (інспектування ПС);

ї)

розробка корегуючих заходів щодо підтримання льотної придатності ПС.

JAR 21 Розділ Н ( Сертифікати льотної придатності ПС)

до JAR 21.171

1. Визначення льотної придатності ПС

1.1. Загальні процедури

1.1.1. Процедури встановлюють таку послідовність дій :

1.1.2. 1 етап робіт. Розробка програми та контрольний огляд ПС експлуатантом:

а) призначення комісії по контрольному огляду ПС та перевірки його ЕД;

б) розробка та затвердження експлуатантом програми робіт щодо визначення льотної придатності ПС (додаток 1);

в) проведення робіт експлуатантом згідно затвердженої програми з оформленням виробничої документації;

г) усунення недоліків та зауважень по п. (в) даного розділу;

д) підготовка заявки та необхідних матеріалів до неї для подачі їх до Деравіаслужби (додатки 2-10, 18, 19, 20, 21).

1.1.3. 2 етап робіт. Порядок подачі експлуатантом заявки та її експертиза.

а) реєстрація заявки;

б) експертиза заявки та долучених до неї документів фахівцями Державіаслужби;

в) повідомлення Державіаслужбою експлуатанта щодо прийняття (або відхилення) заявки;

г) повідомлення Державіаслужбою заявника про недоліки, які виявлені під час розгляду заявки;

д) усунення експлуатантом недоліків виявлених при експертизі заявки.

1.1.4. 3 етап робіт. Інспектування ПС:

а) реєстрація заявки щодо проведення інспектування;

б) проведення інспектування ПС та оформлення звіту;

в) усунення експлуатантом зауважень виявлених під час інспектування ПС.

1.1.5. 4 етап робіт. Видача документів, що підтверджує льотну придатність ПС:

а) розробка Державіаслужбою обмежень щодо експлуатації ПС (при необхідності);

б) оформлення та видача документу що підтверджує льотну придатність ПС (сертифіката льотної придатності або дозволу на виконання польотів) або мотивованої відмови у видачі сертифіката льотної придатності в письмовій формі.

2. Витрати заявника

2.1. Усі витрати на проведення перевірок та інспектування ПС несе заявник.

3. Державні збори

3.1. Державні збори, що пов 'язані з видачею Державіаслужбою:

а) документів, що підтверджують льотну придатність ПС або їх дублікатів;

б) рішень щодо дозволів на виконання разових перельотів або виконання тимчасових польотів, сплачує заявник, який подав відповідну заявку.

3.2. Розмір державних зборів встановлюється відповідно до чинного законодавства.

3.3. Довідка щодо підтвердження сплати державних зборів повинна бути пред ¢ явлена в Державіаслужбу до початку інспектування ПС.

до JAR 21.173

“Будь-який Власник ПС або його представник” означає в даних Процедурах- Заявник, тобто будь-який власник або експлуатант повітряного судна (юридична або фізична особа), яка подала на адресу Державіаслужби заявку на отримання документу, що підтверджує льотну придатність ПС.

до JAR 21.174

1. Процедура подачі Заявки на отримання документу, що підтверджує льотну придатність цивільного ПС (Сертифікат льотної придатності, Свідоцтво про визнання дійсним сертифіката льотної придатності або Дозвіл).

1.1. Для розгляду питань щодо видачі сертифіката льотної придатності ПС або дозволу відповідного виду заявник повинен подати в Державіаслужбу:

а) заявку встановленого зразка на одержання Сертифіката льотної придатності, Свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної придатності або дозволу необхідного виду згідно з додатками 5, 7, 8 до заявки згідно цих Процедур;

б) інші документи згідно з додатками 2, 4 до цих Процедур;

в) на нове ПС повинен бути Висновок про відповідність екземпляра ПС та його ЕД типовій конструкції (додаток 10).

Примітка:

1) Висновок виробника ПС складається згідно п. JAR 21.130 з висновками відповідності ПС проектним даним, умовам безпечної експлуатації та те, що ПС пройшло наземні та льотні перевірки.

2) При відсутності схваленого сертифіката виробництва ПС виданого авіаційною владою України (сертифікація типу ПС згідно JAR21 розділ F), складений виробником ПС висновок повинен бути схвалений авіаційною владою України після проведеного інспектування згідно
п. JAR21.130 (d).

3) При наявності схваленого сертифіката виробництва виданого авіаційною владою України (сертифікація типу ПС згідно JAR21 розділ G), висновок виробника схваленню Державіаслужби України не підлягає
п. JAR21.163 (а).

1.2. Вимоги до заявки та документів (по п. 1.1), що подаються до Державіаслужби:

а) Заявка та всі долучаємі до неї документи (далі - Заявка), надсилаються до Державіаслужби поштою або зареєстрованою в Державіаслужбі електронною поштою ( E - mail ).

б) в разі надання Заявки звичайною поштою, інформація, що надається, повинна дублюватись на електронному носії інформації.

Форма представлення матеріалу на носії інформації повинна бути заздалегідь узгоджена з Державіаслужбою (структура бази даних експлуатанту надається Державіаслужбою);

в) заявка та всі документи, що подаються до Державіаслужби, повинні надходити на державній мові або мати нотаріально завірений переклад. Посилання на назви документів виконуються на мові оригіналу документа;

г) заявка на одержання документа, що підтверджує льотну придатність ПС, повинна бути підписана керівником організації, що експлуатує дане ПС або уповноваженою на це особою. Інші долучаємі до заявки документи підписуються керівником инженерно–технічної служби. Підписи повинні бути завірені печаткою. У всіх випадках зазначається посада та прізвище особи, яка підписала документ;

д) документи, що мають підчистки та виправлення, до розгляду не приймаються;

ж) додаток 8, подається при першій подачі заявки на сертифікат льотної придатності та корегується (шляхом заміни аркушів) при подачі наступних заявок;

з) заявка по п. 1.1.а надається до Державіаслужби не раніш ніж за 30 та не пізніше як за 20 днів до очікуваної дати одержання документу;

1.3. Заявка на одержання сертифіката льотної придатності будь-якого виду розглядається протягом 10 днів з дня її одержання.

Державіаслужба має право вимагати додаткові документи для визначення технічного стану ПС та можливості інспектування ПС. Строк розгляду заявки в такому разі може бути продовжений до 20 днів.

1. 4 . Якщо при розгляді заявки буде виявлено, що:

а) відсутній повний комплект документів згідно п 1.1;

б) відомості, які зазначені в заявці, не відповідають вимогам п. 1.2 ;

то така заявка до розгляду не приймається та повертається заявнику.

Державіаслужба повинна в трьох денний термін повідомити заявника про прийняття або відхилення заявки.

1.6. Заявка, недоліки по якій не усунені протягом місяця з дня надання зауважень, анулюється, кошти заявнику зі сплати державних зборів не повертаються.

1.7. Заявник може повторно подати заявку на загальних підставах.

1.8. Якщо перед одержанням необхідного виду сертифіката льотної придатності, необхідно одержати Дозвіл на виконання спеціальних польотів після ремонту або доробок ПС (додаток 16), або Дозвіл на виконання контрольних польотів (додаток 17), то дозволяється подавати одну заявку (додаток 5) замість двох, зробив в заявці відмітки перед необхідними видами сертифіката та дозволу.

1.9. У разі зміни виду сертифіката льотної придатності ПС або дозволу заявнику потрібно повернути до Державіаслужби попередній сертифікат льотної придатності або дозвіл, якщо строк дії його ще не вичерпано.

до JAR 21.175

Мова, на якій представлена інформація в ЕД на дане ПС, табличках, на приборних дошках, маркірування приладів, а також інша необхідна інформація по даному ПС затверджується рішенням Державіаслужби при допуску даного ПС до експлуатації в цивільній авіації України.

до JAR 21.176

1 Види документів, що підтверджують льотну придатність ПС

1.1. Сертифікати льотної придатності:

а) Стандартний сертифікат льотної придатності (додаток 11);

б) Сертифікат льотної придатності (додаток 12);

в) Спеціальний сертифікат льотної придатності (додаток 13 ).

1.2. Свідоцтва:

а) Свідоцтво про визнання чинним Сертифіката льотної придатності

(додаток 15).

1.3. Дозволи на виконання польотів:

а) Дозвіл на виконання спеціальних польотів (додаток 16 );

б) Дозвіл на виконання контрольних польотів ( додаток 17).

2. Опис документів що підтверджують льотну придатність повітряного судна

2.1. Загальні положення

Документи, що підтверджують льотну придатність, заповнюються друкарським способом українською та англійською мовами.

2.2. Опис сертифікатів усіх видів та дозволів:

Верхня частина документу.

У лівій та правій частинах приведена інформація щодо держави видачі документа, міністерства та назви департаменту, який видав документ, посередині зображення малого герба України розміром 15х20 мм., під зображенням герба назва виду сертифіката або дозволу, нижче посередині номер документу: № ХХ ХХХХ/Х.

Наступні знаки в номері визначають:

а) для стандартного сертифіката льотної придатності – букви ПП та чотиризначний порядковий реєстраційний номер і через косу риску кількість виданих сертифікатів на дане ПС;

б) для сертифіката льотної придатності ПС – букви ПН та чотиризначний порядковий реєстраційний номер і через косу риску кількість виданих сертифікатів на дане ПС ;

в) для спеціального сертифіката льотної придатності – букви ПС та чотиризначний порядковий реєстраційний номер і через косу риску кількість виданих сертифікатів на дане ПС ;

г) для дозволу на виконання спеціальних польотів – букви ПК та чотиризначний порядковий реєстраційний номер;

д) для експортного сертифіката льотної придатності – букви ПЕ та чотиризначний порядковий реєстраційний номер;

ж) для свідоцтва про визнання дійсним Сертифіката льотної придатності – букви ПВ та чотиризначний порядковий реєстраційний номер і через косу риску кількість виданих сертифікатів на дане ПС.

з) для дозволу на виконання контрольних польотів – букви ПО та чотиризначний порядковий реєстраційний номер.

В подвійній рамці знаходиться наступна інформація:

Блок 1. Внесені - державний і реєстраційний знаки.

Державний знак складається з двох заголовних літер латинського алфавіту “ UR “

Реєстраційний знак ПС складається з п ¢ яти арабських цифр або з трьох заголовних літер латинського алфавіту наприклад UR -70652 або UR - VIE .

Блок 2. Внесено - назву виробника ПС та тип (модель) ПС.

Тип ПС розробки держав СНГ українською та англійською мовами, інші ПС тільки англійською.

Блок 3. Наведено - заводський номер та рік виготовлення ПС

Блок 4. Приведена категорія / призначення ПС:

В цьому блоці вноситься запис щодо категорії та/або призначення даного ПС.

Блок 5. Вноситься назва документа, яким допускається дане ПС до експлуатації в ЦА (сертифікат типу, який розповсюджується на дане ПС, виданий Державіаслужбою або еквівалентний документ). Літери після номеру документа (якщо вони є) записуються на мові оригіналу документа.

Блок 6. Вноситься запис щодо відповідності даного сертифіката вимогам Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 07.12.44 .

Блок 7. Вносяться додаткові дані щодо обмежень або особливостей експлуатації ПС.

В блок 8

Зліва вноситься термін дії документа в форматі дата і рік цифрами, а назва місяця літерами (англійською мовою), справа цифрами дата видачі, місяць, рік.

Посередині – підпис голови Державіаслужби або уповноваженої на те особи та печатка Державіаслужби .

2.3. Відмінності змісту в документах (додатки 11,12,13,16,17):

а) Бланки стандартного сертифіката льотної придатності (додаток 11) та сертифіката льотної придатності (додаток 12) відрізняються тільки назвою виду сертифіката;

б) Спеціальний сертифікат льотної придатності (додаток 13) та дозвіл на виконання польотів (додаток 16) відрізняються від сертифікатів (додатки 11-12) наявністю в
блоку 6 запису “без права комерційного перевезення пасажирів та вантажу “.

в) В блоці 4 дозволів на виконання спеціальних та контрольних польотів (додатки 16, 17) замість категорії/призначення ПС наведена мета польотів.

2.4. Опис експортного сертифіката льотної придатності (додаток 14)

В графі “Новий”, “Відремонтований” чи “Був в експлуатації” проставляється відмітка (хрестик);

В сертифікаті наведені заводські номери встановленних на ПС двигунів, гвинтів та дані щодо напрацівання двигунів з початку експлуатації.

Опис інших реквизитів наведено в п. 2.2.

2.5. Опис свідоцтва про визнання чинним сертифіката льотної придатності
(додаток 15).

У рамці в другій та 5 строках зверху вноситься назва країни, що видала СЛП, який визнається.

У нижній частині рамки наводиться дата видачі та підпис уповноваженої на це особи та печатка.

Опис інших реквизитів наведено в п. 2.2.

до JAR 21.177

В окремих випадках повноваження видавати документ, що підтверджує льотну придатність ПС, надається інспектору Державіаслужби, який здійснює інспектування ПС. У цьому разі інспектор після позитивних результатів проведеного інспектування проставляє дату видачі, а при потребі й термін дії документу.

Відповідальність за видачу документа в цьому випадку несе інспектор, який візує документ зі зворотного боку.

до JAR 21.179

В разі зміни експлуатанта ПС новому експлуатанту необхідно внести дане ПС в додаток Сертифіката експлуатанта (Частина В або В-1).

до JAR 21.180

1. Інспектування повітряного судна на льотну придатність

1.1. Підставою для інспектування ПС є:

а) заявка заявника ПС на проведення інспектування ПС на льотну придатність або;

б) рішення Державіаслужби.

1.2. Інспектування на льотну придатність за заявкою заявника проводиться:

а) перед кожною видачею будь-якого документу, який підтверджує льотну придатність ПС;

б) при продовженні строку дії сертифіката ЛП.

в) при продовженні експлуатантом контракту (договору) щодо оренди ПС (з державною формою власності) за кордоном зі зміною держави реєстрації.

1.3. Інспектування на льотну придатність за рішенням Державіаслужби проводиться:

а) у відповідності з комплексним планом перевірок експлуатантів;

б) при зміні експлуатанта

в) в інших випадках.

1.4. Інспектування ПС виконується;

а) інспекторами льотної придатності Державіаслужби;

б) фахівцями сертифікаційного центру, які мають на це відповідний сертифікат та допуск до інспектування, виданий Державіаслужбою.

1.5. Інспектування на льотну придатність ПС виконується з метою визначення відповідності екземпляра ПС та його ЕД:

а) схваленій типовій конструкції;

б) вимогам норм льотної придатності, які на нього поширюються;

в) вимогам до технічного стану;

г) додатковим вимогам Державіаслужби щодо дообладнання ПС;

д) безумовного виконання експлуатантом усіх предписаних йому процедур;

ж) виконання всіх обов ¢ язкових робіт (в тому числі виконання ТО, директив ЛП, бюлетенів, вказівок ).

1.6. Інспектор з льотної придатності, який здійснює інспектування ПС, повинен мати посвідчення встановленого зразка.

1.7. Для проведення інспектування ПС експлуатант повинен вирішити наступні питання:

а) узгодити з Державіаслужбою час та місце огляду ПС.

Державіаслужба залишає за собою право остаточного визначення місця та часу інспектування з урахуванням завантаження інспекторського складу, політичних, епідеміологічних, природних та інших обставин у місці інспектування, та інше;

в) підготовити ПС до інспектування ;

б) підготовити для перевірки ЕД.

в) забезпечити наявність необхідного персоналу та обладнання для проведення перевірок та інспектування ПС;

г) забезпечити інспектора :

добовими згідно чинного законодавства;

страховками (в тому числі медичними);

необхідними перепустками, дозволами для можливості проїзду та проходу до ПС та в інші місця для виконання своїх службових обов ¢ язків.

1.8. У випадках, якщо :

1.8.1 При інспектуванні виявлені такі недоліки як:

а) відсутність ресурсів та строків служби ПС, двигунів або комплектуючих виробів;

б) не виконання в повному обсязі обов ¢ язкових робіт (директиви льотної придатності або обов ¢ язкові бюлетені, вказівок та інш.);

в) не усунені зауваження попередніх інспекцій або повторюються зауваження, які були виявлені на попередніх інспекціях;

г) виконані доробки, модифікації (в тому числі ремонти), зміни складу обладнання без узгодження з Державіаслужбою;

д) порушені періодичність та об ¢ єм робіт з ТО;

ж) на борту знаходяться копії бортових документів замість оригіналів або відсутні бортові документи ( РП, РС, ПШ, СЛП, сертифікат виконання крайнього ТО);

з) відсутня ЕД, що закріплена за ПС (формуляри, паспорти та ін.).

1.8.2 Експлуатант не забезпечив:

а) доступ інспектора до ПС в узгоджений термін;

б) присутність персоналу необхідного для інспектування по п. 1.7 (в) цього розділу;

в) наявність обладнання необхідного для проведення інспекції по п.1.7 ( в ) цього розділу;

1.8.3 Під час інспекції на ПС виконуються будь-які роботи, що не пов ¢ язані з інспектуванням,

інспекція припиняється, ПС готується до повторного інспектування, у звіті робиться відповідний запис.

1.9. Повторне інспектування ПС виконується сертифікаційним центром згідно процедури Державіаслужби за наступних умов:

а) усунення виявлених зауважень;

б) розробки заходів щодо усунення причин їх появи (при необхідності);

в) подачі заявки на проведення повторного інспектування на загальних умовах.

1.10. За рішенням Державіаслужби, інспектування ПС перед видачею СЛП по п.1.2(а) JAR 21 . 180 може не проводиться, якщо:

а) з дня крайнього інспектування ПС на яке видавався документ щодо підтвердження льотної придатості ПС не вичерпано термін 1 місяць;

б) з дня видачі СЛП не вичерпано термін дії по пунктах. 1.2-1.6 при цьому видача нового СЛП можлива на термін з дати видачі попереднього СЛП до вичерпання строку дії по цих пунктах.

2. Льотні іспити (контрольні польоти )

2.1. Для підтвердження льотної придатності ПС необхідно провести контрольний політ.

2.2. Льотні іспити з метою затвердження модифікацій (доробок) проводять з метою:

а) перевірки функціюнування дороблених систем в польоті та відсутності впливу виконаних доробок на роботу інших систем;

б) одержання інформації, що підлягає внесенню в експлуатаційні документи (КЛЕ, КЕ, РО та інші).

2.3. Розроблені для даного типу ПС розробником ПС, іншою організацією або експлуатантом Програми проведення льотних іспитів

повинні бути узгоджені (схвалені) Державіаслужбою .

2.4. Заявник повинний надати до Державіаслужби результати льотних іспитів у вигляді звіту про льотні іспити. Форма звіту повинна бути, узгоджена з Державіаслужбою .

2.5. В окремих випадках Державіаслужба може вимагати проведення інших видів іспитів не стосовних до льотних для підтвердження того, що модифікація не нанесла негативного впливу на ЛП.

до JAR 21.181

1. Термін дії Сертифікатів та Дозволів всіх видів

1.1. Термін дії стандартного та інших сертифікатів льотної придатності не може перевищувати один рік плюс один день

Примітка:

Термін дії документа, що підтверджує льотну придатність ПС, рахується з дати видачі документу по дату закінчення включно.

.

1.2. Для ПС, які виконують польоти і базуються за межами України, строк дії сертифікатів льотної придатності не може перевищувати 6 місяців.

1.3. Термін дії Свідоцтва про визнання дійсним Сертифіката льотної придатності встановлюється з урахуванням :

а) терміну дії Сертифіката льотної придатності, який видано державою реєстрації;

б) терміну виконання зазначених польотів, якщо установлений термін менш ніж строк дії СЛП,

але не може перевищувати 6 місяців.

1.4. Дозвіл на виконання спеціальних польотів ПС експериментальної категорії видається на строк виконання відповідних польотів з урахуванням інших обмежень.

1.5. При відсутності у експлуатанта досвіду з експлуатації типу ПС, строк дії СЛП не може перевищувати 6 місяців на протязі першого року експлуатації.

1.6. Термін дії дозволу на виконання контрольних польотів не може перевищувати 1 місяць.

1.7. В межах п.п. 1.2-1.7 термін дії документа, що підтверджує льотну придатність ПС, встановлюється при визначенні придатності до польотів ПС з урахуванням:

а) залишку ресурсу та строку служби до першого або чергового планового ремонту чи еквівалентних робіт або призначеного ресурсу та строку служби;

б) терміна дії реєстраційного посвідчення;

в) договору на аренду;

г) комплексного плану перевірок експлуатантів;

д) можливості експлуатанта представити ПС на інспектування;

ж) наявних можливостей Державіаслужби України щодо проведення інспектування повітряних суден.

1.8. У разі псування, зношення або втрати документу, який підтверджує льотну придатність, видача нового документу проводиться на загальних підставах, при цьому у разі втрати документу, експлуатанту необхідно представити додатково результати службового розслідування.

1.9. В окремих випадках строк дії документу, що підтверджує льотну придатність ПС, крім Експортного сертифіката, по п. 1(а),(б),(в), 2(а), 3(а) ПВ JAR 21.176, може бути продовжено до 30 діб за запитом експлуатанта за умови:

а)підтвердження експлуатантом справного технічного стану ПС з урахуванням надійності роботи авіаційної техніки;

б) аналізу умов експлуатації ПС та терміну роботи заявника як сертифікованого експлуатанта;

в)аналізу результатів попередніх інспектувань.

2. Припинення чинності документів що підтверджують льотну придатність повітряних суден

2.1. Види документів, що підтверджують льотну придатність ПС, що зазначені у ПВ до п. JAR 21.176, втрачають чинність у разі:

а) припинення дії Реєстраційного посвідчення, зміни державного, реєстраційного знаків або його псування чи втрати;

б) закінчення або припинення строку дії сертифіката експлуатанта;

в) припинення польотів ПС для проведення чергового капітального ремонту або еквівалентних робіт;

г) проведення доробок повітряного судна, що впливають на льотну придатність;

д) пошкоджень ПС, що призвели до втрати льотної придатності;

ж) виявлення недоліків, що суттєво впливають на льотну придатність;

з) закінчення ресурсу або строку служби (призначеного, до першого ремонту або міжремонтного);

і) виявлення в процесі експлуатації, ТО, ремонту порушень, які суттєво впливають на льотну придатність ПС, у тому числі невиконання директив ЛП, порушення періодичності ТО, невиконання обов'язкових бюлетенів або невиконання вказівок Укравіатрансу ;

к) тимчасового припинення дії або анулювання сертифіката типу чи рішення про допуск ПС до експлуатації;

л) в разі одержання рішення повноважних державних органів про невідповідність документів, на підставі яких було видано сертифікат;

м) прийняття в установленому порядку рішення щодо припинення експлуатації всього парку, серії або типу ПС;

н) в інших випадках за рішенням Державіаслужби України.

2.2. У випадках, зазначених в п. 2.1 к, л, м, н, цього розділу Державіаслужба України повідомляє експлуатанта ПС про втрату чинності документа, який підтверджує льотну придатність ПС.

2.3. В усіх випадках, що наведені в пункті 2.1, експлуатант ПС повинен припинити польоти та передати в триденний строк до Державіаслужби України відповідний документу який підтверджує льотну придатність ПС.

Видача нового документа, який підтверджує льотну придатність ПС, в цьому разі виконується на загальних підставах.

до JAR 21.182

При відсутності ідентифікаційної вогнестійкої таблички на ПС, Заявник (Експлуатант) повинен узгодити з Державіаслужбою України місце встановлення такої таблички, замовити (виготовити) її та прікрипити згідно розділу Q ( JAR 21. 801( а), JAR 21.803).

до JAR 21.183

Процедура щодо видачі документів, що підтверджують льотну придатність повітряного судна (усі документи, що підтверджують льотну придатність ПС крім експортного сертифіката)

1. Сертифікати льотної придатності.

1.1. Стандартний сертифікат льотної придатності видається для ПС, на яке розповсюджується дія сертифіката типу ПС та сертифіката схвалення виробництва авіаційної техніки, які обидва видані Державіаслужбою згідно чинних норм льотної придатності ( JAR -21), і яке призначено для комерційного перевезення пасажирів та вантажу.

1.2. Сертифікат льотної придатності видається для ПС, на яке розповсюджується дія сертифіката типу ПС, виданий Державіаслужбою, або еквівалентного документа про допуск типу або екземпляра ПС до експлуатації в ЦА (без сертифіката схвалення виробництва АТ Державіаслужбою), і яке призначено для комерційного перевезення пасажирів та вантажу.

1.3. Спеціальний сертифікат льотної придатності видається для ПС, на яке розповсюджується дія сертифіката типу ПС Державіаслужби України або еквівалентного документу про допуск типу або екземпляра ПС до експлуатації в цивільній авіації і яке не призначено для комерційного перевезення пасажирів та вантажу (наприклад, ПС сільськогосподарського призначення, метеорологічне та аерофотознімальне ПС, пожежне, патрульне, учбове).

2. Свідоцтво про визнання дійсним Сертифіката льотної придатності

2.1. Свідоцтво про визнання дійсним Сертифіката льотної придатності видається на ПС іноземної реєстрації в разі виконання українським або іноземним експлуатантом:

а) демонстраційних польотів;

б) вивчення ринку;

в) участі у виставках на території України;

г) проведення спеціальних польотів, якщо встановлена відповідність ПС вимогам льотної придатності держави реєстрації і спеціальним вимогам та умовам України щодо цього ПС .

2.2. Свідоцтво повинно перебувати на борту ПС разом із Сертифікатом льотної придатності держави реєстрації.

3. Дозвіл на виконання спеціальних польотівя

3.1. Дозвіл на виконання спеціальних польотів видається для ПС експериментальної категорії (яке не призначене для комерційного перевезення пасажирів, вантажу та виконання авіаційних робіт), про яке є рішення Державіаслужби України про тимчасове занесення до Державного реєстру цивільних повітряних суден України щодо допуску до польотів з метою:

а) вивчення ринку;

б) виконання демонстраційних польотів;

в) участі у виставках;

г) участі в змаганнях;

ж) виконання спеціальних польотів.

3.2. Для аматорського ПС, що занесене до Державного реєстру цивільних повітряних суден України і про яке є рішення Державіаслужби або органу, якому таке право делеговано Державіаслужбою, про допуск до польотів.

3.3. Для перельоту ПС до місця ремонту після пошкодження, що спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі висновків комісії з розслідування події та результатів інспектування ПС представниками Державіаслужби або уповноваженими нею особами і прийняття рішення Державіаслужбою про можливість перельоту.

3.4. Для перельоту ПС з простроченим ресурсом або строком служби до місця ремонту або виконання робіт по продовженню ресурсу або строку служби.

3.5. Для перельоту ПС з метою виконання періодичного ТО на сертифікованій базі.

Примітка:

Допуск до перельоту ПС вказаних в п.п. 3.3-3.5 цього розділу здійснюється згідно з процедурами, визначеними Державіаслужбою;

3.6. Для нового ПС, яке ще не занесено до Державного реєстру цивільних повітряних суден України, з метою виконання льотних випробувань після виготовлення ПС на підприємстві-виробнику, з метою виконання всіх наземних перевірок та випробувань, які передбачені технічними вимогами на приймання та постачання або ТЗ, за умови:

а) наявності чинного сертифіката типу, який виданий або визнаний Державіаслужбою, або рішення Державіаслужби про допуск до виконання випробувальних польотів на ПС;

б) відповідності схваленій типовій конструкції ПС ;

в) наявності сертифіката схвалення виробництва авіаційної техніки, який виданий або визнаний Державіаслужбою, або еквівалентного документа.

3.7. При оформленні Дозволу на виконання спеціальних польотів у випадках, зазначених в п. 3.6 цього розділу, графа 1 дозволу не заповнюється.

3.8. Для ПС з метою виконання льотних випробувань або контрольних польотів після виконання робіт щодо змін типової конструкції ( які впливають на льотну придатність) значного ремонту, капітального ремонту, КВР, модернізації або доробок ПС в установах за умови:

а) наявності чинного сертифіката типу або еквівалентного документа;

б) відповідності схваленій типовій конструкції;

в)укомплектованості затвердженою розробником ПС конструкторською та експлуатаційно-технічною документацією;

г) виконання всіх наземних перевірок та випробувань, які передбачені технічними вимогами або технічним завданням;

д) наявності на підприємстві відповідного сертифіката, який виданий або визнаний Державіаслужбою.

Примітка:

Модифікації типової конструкції, в тому числі ремонти, повинні бути схвалені Державіаслужбою згідно (процедур JAR -21) та чинних угод ( Bilateral Airworthiness Agreements ) або робочих процедур ( Working Procedures ) з авіаційними адміністраціями держав розробників ПС, що стосуються льотної придатності.

4. Дозвіл на виконання контрольних польотів

4.1. Дозвіл на виконання контрольних польотів видається на ПС, яке не має діючого сертифіката льотної придатності та :

а) яке більше трьох місяців не виконує польотів і;

б) після виконання ТО для перевірки роботи систем та виробів, які не можуть бути перевірені на землі згідно ЕД (перелік робіт на ПС, після яких необхідно виконувати контрольний політ надається в ЕД на тип ПС);

4.2. Дозвіл на виконання контрольних польотів підписується та видається інспектором Державіаслужби, за наявності:

позитивних висновків акта про перевірку експлуатантом технічного стану та визначення льотної придатності ПС до польотів;

позитивнів висновків звіта про інспектування ПС;

наявності страхових полісів (КАСКО та відповідальність перед третіми особами);

наявності внесення ПС в додаток до сертифіката експлуатанта (частина В чи Е).

4.3. Об ¢ єднувати контрольний політ з перельотом або виконанням комерційного польоту без дозволу на це Державіаслужби забороняється (за винятком випадків які передбачені ЕД).

4.4. Після виконання контрольного польоту Дозвіл на виконання контрольного польоту і копія карти контрольного польоту передаються до Державіаслужби.

JAR 21 Підрозділ N - Н (Сертифікати льотної придатності імпортованих ПС)

до JAR 21 N 171

Див. пояснення до JAR 21.171.

до JAR 21 N 174

1. Див. пояснення до JAR 21.174.

2. Наявність експортного сертифіката обов′язкова (п. 31 додатка 2)

до JAR 21 N 175

Див. пояснення до JAR 21.175.

до JAR 21 N 182

Див. пояснення до JAR 21.182.

до JAR 21 N 183

Див. пояснення до JAR 21.183.

JAR 21 Підрозділ L (Експортні схвалення з льотної придатності)

до JAR 21.321

1. Опис Експортного сертифіката льотної придатності (додаток 14)

1.1. Загальні положення

Документ заповнюється друкарським способом українською та англійською мовами.

1.2. Опис сертифіката:

Верхня частина документа.

У лівій та правій частинах приведена інформація щодо держави видачі документа, та назви організації, що видала документ, посередині зображення малого герба України розміром 15х20 мм., під зображенням герба назва виду сертифіката, нижче посередині номер документа: № ХХ ХХХХ/Х.

Наступні знаки в номері визначають:– букви ПЕ та чотиризначний порядковий реєстраційний номер;

В графі “Новий”, “Відремонтований” чи “Був в експлуатації” проставляється відмітка (хрестик);

В сертифікаті наведені заводські номери встановленних на ПС двигунів, гвинтів та дані щодо напрацівання двигунів з початку експлуатації.

У нижній частині рамки наводиться дата видачі, підпис та посада уповноваженої для видачі сертифікатів особи скріплена печаткою.

Опис інших реквизитів наведено в ПВ до пункту JAR 21.176 (2) цих Процедур.

до JAR 21.323

Див. пояснення щодо представника власника до JAR 21.173.

до JAR 21.325

Додаткові вимоги не розроблялись

до JAR 21.327

Додатковий перелік документів до заявки згідно додатку 3

до JAR 21.329

1. Експортний сертифікат льотної придатності (додаток 14);

видається Державіаслужбою для ПС, яке виготовлено або яке раніше знаходилось в експлуатації в Україні, з метою зменшення об’ємів перевірок та терміну вводу ПС до експлуатації при реєстрації даного ПС в іншій державі.

2. Експортний сертифікат льотної придатності засвідчує, що на дату видачі сертифіката, ПС відповідає нормам льотної придатності, які на нього розповсюджені в Україні, та додатковим (спеціальним) вимогам країни-імпортера.

3. Експортний сертифікат льотної придатності не дає права на виконання польотів та разових перельотів.

4. Якщо перед видачею Експортного сертифіката льотної придатності до Державіаслужби надані відомості від авіаційної адміністрації держави, що імпортує АТ щодо спеціальних вимог та умов, то відповідність ПС вимогам норм льотної придатності до польотів, а також спеціальним вимогам та умовам держави – імпортера визначається Державіаслужбою під час інспектування ПС.

5. У разі неможливості виконання будь-якої із спеціальних вимог та умов, Експортний сертифікат льотної придатності може бути оформлений з обмеженнями щодо льотної придатності ПС.

до JAR 21.331

Додаткові вимоги не розроблялись

до JAR 21.335

Додаткові вимоги не розроблялись

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


Д о д аток 1

до пункту 1.1.2 (б) JAR 21.171

Мінімальний Перелік робіт

який необхідно виконати експлуатанту при визначенні льотної придатності ПС

1 Призначити комісію щодо проведення контрольного огляду ПС з метою визначення його льотної придатності та одержання документу що підтверджує льотну придатність ПС.

2 Скласти та затвердити керівником авіапідприємства Програму робіт по визначенню льотної придатності ПС

3 Виконати огляд ПС згідно Програми робіт в об ¢ ємі, який визначено наказом керівника авіапідприємства.

4 Перевірити:

а) відповідність розфарбування ПС згідно узгодженій в Державіаслужбі схемі;

б) комплектацію ПС (чохли, стремянки, заглушки, вимпели, аварійно-рятувального обладнання, запас необхідних медичних засобів в аптечці та терміни їх придатності, наявність плечових ременів безпеки, запас кисню та стан кисневого обладнання, наявність льотних противогазів (або димозахисних окулярів) та іншого обладнання на відповідність схваленій типовій конструкції;

в) комплектність, стан, та ведення ЕД (в тому числі керівної, типової, пономерної, виробничої), наявність усіх доповнень та змін, звірок з контрольними та еталонними екземплярами;

г) виконання обов ¢ язкових робіт (директив ЛП , бюлетенів, вказівок Державіаслужби України, ТО) ;

д) документального оформлення обов ¢ язкових робіт за період з дати останньої інспекції та їх документальне підтвердження виконання:

· усіх додаткових змін конструкції ПС ;

· технічного обслуговування;

ж) наявність затверджених необхідних технічних актів та рішень Державіаслужби України щодо підтвердження діючих ресурсів та строків служби ПС, двигунів, ДСУ, гвинтів, агрегатів, комплектуючих виробів.

5 Провести аналіз паливомастильних матеріалів в лабораторії.

6 Провести аналіз даних об ¢ єктивного контролю.

7 Провести аналіз відмов та несправностей на ПС за межінспекційний період.

8 Визначити експлуатаційні обмеження ПС в залежності від забезпечення ПС необхідним обладнанням.

9 Перевірити, допуск фахівців технічного складу наявність свідоцтв, допуску до виконання робіт, наявність, справність та виконання необхідних перевірок інструменту.

10 Перевірити наявність та ведення документації на лінійній базі з ТО.

11 За матеріалами перевірки та аналізу технічного стану ПС підготовити висновки комісії щодо відповідності ПС:

а) схваленій типової конструкції ПС та затвердженої на неї ЕД;

в) вимогам щодо якості виконання ТО та технічного стану ПС;

г) вимогам Державіаслужби щодо необхідності встановлення додаткового обладнанням в залежності від очікуваних умов експлуатації.

12 Затвердити Акт технічного стану ПС експлуатанта.

13 Направити в Державіаслужбу заяву та необхідні до неї документи на одержання документу що підтверджує льотну придатність ПС.

14 Представити ПС на інспектування.

15 Усунути всі виявлені при інспектуванні зауваження.

16 Одержати СЛП.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


Д о д аток 2

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

Перелік документів

для одержання документу, що підтверджує льотну придатність ПС

Стандартного Сертифіката льотної придатності

Сертифіката льотної придатності

Спеціального Сертифіката льотної придатності

Дозволу на виконання спеціальних польотів повітряних суден експериментальної категорії

Дозволу на виконання контрольних польотів

_________________________________________________________________________

(перед подачею в Державіаслужбу перед назвою потрібного виду документу що підтверджує льотну придатність повітряного судна зробити позначку)

1. Лист подачі документів (додаток 20).

2. Заявка ( додаток 5 ).

3. Доповнення до заявки (додаток 8 ).

4. Акт про перевірку експлуатантом технічного стану та визначення придатності повітряного судна до польотів ( додаток 9).

5. Копія листа з формуляра ПС з штампом та датою :

виготовлення ПС;

виконання КВР;

виконання крайнього ремонту.

6. Висновок про відповідність екземпляра ПС та його ЕД типовій конструкції, для нового ПС.

7. Підтвердження наявності діючих страхових полісів та перестраховок КАСКО та відповідальності перед третіми особами (підпис на узгоджуваному листі).

8. Копія сертифіката передачі ПС до експлуатації ( Realece to Service ) після виконання крайнього
періодичного ТО.

9. Програма щодо підтримання льотної придатності ПС в наступний міжінспекційний період (додаток 19 ).

10. Дані авіаційного двигуна, що реєструються в електронній базі даних

(додаток 18).

11. Копія Договору про оренду ПС (*).

12. Копія Акту з передачі ПС(*).

13. Рішення Державіаслужби щодо продовження ресурсу та / або строку служби ПС, двигунів, ДСУ, гвинтів,
КВ (*).

14. Попередній оригінал діючого документа, що підтверджує льотну придатність ЦПС (*).

15. Рішення Державіаслужби щодо допуску до експлуатації ПС в ЦА (*).

16. Експортний Сертифікат льотної придатності держави-експортера (*).

17. Копія карти виконаного контрольного польоту та Дозвіл на виконання контрольного польоту (*).

18. Керівництво з льотної експлуатації ПС (**).

19. Протокол зважування та центровки (**).

20. Довідка, що підтверджує сплату державного збору.

Примітка (* ) Пред′являється в разі якщо це стосується данного ПС.

(**) Надається при інспектуванні ПС.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


Д одаток 3

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

Перелік

документів, необхідних для одержання

Експортного Сертифіката льотної придатності

1. Лист подачі документів (додаток 20 ).

2. Заявка на одержання експортного сертифіката льотної придатності (додаток 6).

3. Заявка на вилучення ПС з Державного реєстру ЦПС України ( додаток 8 Правил реєстрації ЦПС в Україні).

4. Заява про відповідність ПС додатковим умовам імпортера, яка підтверджена уповноваженим представником Державіаслужби.

5. Заява щодо дати, коли права власності передані або очікуються бути переданими іноземному покупцеві.

6. Діюче реєстраційне посвідчення.

7. Діючий сертифікат льотної придатності (за наявності).

8. Діючий сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (за наявності).

9. Діючий дозвіл на бортові радіостанції (за наявності).

10. Акт про перевірку експлуатантом технічного стану та визначення придатності повітряного судна до польотів ( додаток 9).

11. Висновок про відповідність екземпляра ПС та його ЕД схваленій типовій конструкції, для нового ПС (додаток 10).

12. Для ПС, що було в експлуатації, підтвердження виконання обов′язкових робіт (директив з льотної придатності, вказівок Державіаслужби, ТО).

13. Звіт з визначенням маси та положення центру мас та інструкція з завантаження для кожного нового ПС.

14. Керівництво з льотної експлуатації.

15. Керівництво з ТО (для кожного нового ПС).

16. Довідка, що підтверджує сплату державного збору.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


До д аток 4

до пункт у 1.1.2 (д) JAR 21.171

Перелік / List

документів, необхідних для одержання

Свідоцтва про Визнання дійсним Сертифіката льотної придатності

of documents that must be attached to application for

certificate approving the acceptance of airwortiness certificate by other country.

1. Лист подачі документів (додаток 20)

2. Заявка (додаток 7 ).

Application

3. Реєстраційне посвідчення повітряного судна держави реєстрації або нотаріально завірену копію.

Certificate of registration or the notarized copy. .

4. Дозвіл на бортові радіостанції або нотаріально завірену копію або нотаріально завірену копію.

Civil aircraft radio station license or the notarized copy .

5. Сертифікат льотної придатності держави реєстрації або нотаріально завірену копію.

Certificate of airwortiness issued by the country-registrato or the notarized copy .

6. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості держави реєстрації або нотаріально завірену копію. .

Noice Certificat or the notarized copy .

7. Копія Сертифіката типу держави реєстрації (з діючими доповненнями та картою даних) або еквівалентний документ, який дає право на експлуатацію повітряного судна.

Copy of Type Certificate (with effective Supplements and Date Sheet) or equivalent document that gives right on aircraft operation.

8. Підтвердження відповідності Сертифіката типу держави реєстрації спеціальним вимогам та умовам України згідно з пунктом Пр оцедур .

Conformity of aircraft to Ukrainian Type Certificate, Special requirments accordance with i. Rule.

9. Копія Сертифіката експлуатанта з спеціальними експлуатаційними положеннями до нього , де вказані типи повітряних суден , на які експлуатант має дозвіл на використання та технічне обслуговування .

Operator`s Certificate and its Supplements. Aircraft types allowed for operation in airspace must be indicated.

10. Довідка , що підтвержує сплату державного збору.

Financial document proving the payment of State fee.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


Д одаток 5

до пункту 1.1.2 ( д ) JAR 21.171

Заявка на видачу

Стандартного Сертифіката льотної придатності

Сертифіката льотної придатності

Спеціального Сертифіката льотної придатності

Дозволу на виконання спеціальних польотів повітряних суден експериментальної категорії

Дозволу на виконання контрольних польотів

_______________________________________________________________________

( перед подачею в Укравіатранс перед назвою потрібного виду сертифіката зробити відмітку)

1

Позначення ПС розробником

Manufacturer`s designation

2

Державний і реєстрацiйний знаки

повітряного судна (ПС)

3

Заводський та

серiйний номери ПС

4

Категорія ПС та його призначення Clasification of aircraft

5

Виготовлювач

Manufacturer

6

Дата виготовлення ПС

7

Держава видачi експортного СЛП,

№ та дата видачі ( при необхідності)

8

Власник повiтряного судна

9

Експлуатант повiтряного судна

10

№ Реєстраційного посвідчення

та строк дії

11

№ Сертифіката типу або еквівалентного документу

12

Номер C ертифіката експлуатанта (СЕ)

та строк дії

1 1

Назва організації з виконання ПТО ПС

Сертифікат № строк дії до

12

Регіони виконання польотів

Україна, СНД, Європа, Америка, Африка, Азія

13

Мета та маршрут виконання польотів

(для ПС експериментальної категорії)

14.

Терміни проведення польотів

(для ПС експериментальної категорії)


2

Продовження додатка 5

15.

Максимальна злітна маса

16.

Максимальна посадочна маса

17.

Маса порожнього ПС

18.

Максимальна кількість палива

19.

Діапазон центрівки

20.

Мінімальний склад екіпажу та кількість пасажирів

21.

Метод експлуатації:

ПС (ТЕР, ТЕО, ТЕП

двигуна (ТЕР, ТЕО, ТЕП),

комплектуючих виробів (ТЕР, ТЕО, ТЕП).

22.

Дата затвердження акта технічного стану та визначення придатності ПС

23.

Адреса, телефон, Е- mail , посада та прізвище спеціалістів , які готові пред`явити ПС до інспектування

До заявки додаются такі документи (згідно додатка 2):

Прошу виписати довідку на сплату держзборів за СЛП за міс_______, платник – експлуатант/власник ПС

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З Процедурами видачі документів що підтверджують льотну придатність цивільних повітряних суден України, ознайомлений.

Пiдпис заявника ______________

(Прізвище)

Посада

Дата М.п.

Примітка. Пункти 1,4 обов’язкові для заповнення українською та англійською мовами.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.


До д аток 6

д о пункт у 1.1.2 (д) JAR 21.171

Заявка на видачу

Експортного СертифікатА льотної придатності

1

Виріб

2

Позначення виробу

р озробником

3

Заводський та серійний номери

4

Державний і реєстраційний

знаки України

5

Стан виробу (новий, відремонтований,

був в експлуатації)

6

Країна, в яку експортується

Country to which exported

7

Винятки (зауваження)

8

Інформація щодо відповідності ПС Сертифіката типу

або еквівалентному документу, відповідності додатковим (спеціальним) вимогам та умовам імпортера

9

Дата затвердження акта про перевірку експлуатантом технічного стану та визначення придатності повітряного судна до польотів

10

Назва і юридична адреса

експортера або орендодавця

11

Назва і юридична адреса інозем-

ного покупця або орендаря

12

Адреса, телефон, посада та прізвище спеціалістів , які готові пред`явити ПС до інспектування

13

Пропозиції експлуатанта щодо інспектуванню ПС ,

щодо місця інспектування та часу

До заявки додаются такі документи (згідно додатка 3):

Прошу виписати довідку на с плату держзборів за визнанням дійсним СЛП за міс_______ , платник – експлуатант/власник ПС

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є точною у всіх відношеннях.

З Процедурами видачі документів , що підтверджують льотну придатність цивільних повітряних суден України , ознайомлений.

Пiдпис заявника ______________

(Прізвище)

Посада

Дата М.п.

Примітка. Пункт 6 обов’ язковий для заповнення українською та англійською мовами.

Директор департаменту льотної придатності ПС Чиков Б.О.