03.02.07 
Напоминаем, что на сайте Госавиаслужбы выложены
ПРАВИЛА  ВИДАЧІ  ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ ЦИВІЛЬНИХ  ПОВІТРЯНИХ  СУДЕН  УКРАЇНИ
АВІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
Там же можно загрузить текст в формате word в виде архива с приложениями
Также особо напоминаем, что официальным является только текст, выложенный на официальном сайте.


-

-

-

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства транспорту
та зв’язку України
від        №       

ПРАВИЛА  

ВИДАЧІ  ДОЗВОЛІВ НА ВИКОНАННЯ ПОЛЬОТІВ
ЦИВІЛЬНИХ  ПОВІТРЯНИХ  СУДЕН  УКРАЇНИ
АВІАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

1. Загальні положення 

1.1. Ці правила визначають порядок видачі, продовження терміну дії, заміни, припинення чинності Дозволів на виконання польотів цивільних повітряних суден України авіації загального призначення. 

1.2. Правила видачі Дозволів на виконання польотів цивільних повітряних суден України авіації загального призначення (далі - Правила) поширюються і є обов’язковими для всіх власників повітряних суден (далі – ПС), які виконують польоти на цивільних ПС авіації загального призначення.

1.3. Польоти ПС авіації загального призначення без чинного Дозволу на виконання польотів заборонені.

1.4. Дозвіл на виконання польотів являється документом, що визначає льотну придатність ПС (еквівалентний документ сертифіката льотної придатності).

1.5. Дозвіл на виконання польотів цивільного повітряного судна України авіації загального призначення видається на ПС, яке внесено до державного реєстру цивільних повітряних суден України та має Реєстраційне посвідчення.

1.6. Дозвіл на виконання польотів є власністю України та повинен знаходитись під час польоту на борту ПС у вигляді оригіналу.

Зміна оригіналу на копію забороняється.

1.7. Дозвіл на виконання польотів вважається дійсним, якщо він виданий Головою Державіаадміністрації або уповноваженою на це особою та скріплений печаткою Державіаадміністрації.

Продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів виконується інспектором льотної придатності та скріплюється особистою печаткою.

1.8. Дозвіл на виконання польотів є чинним тільки в українському повітряному просторі. Якщо політ виконується у повітряному просторі інших держав, у такому випадку заявник повинен отримати дозвіл від відповідних властей інших держав перед початком даного польоту.

1.9. У цих Правилах наведені такі терміни та їх визначення:

 • Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти.
 • Авіація загального призначення (АЗП) – цивільна авіація, яка використовується на безоплатній основі.
 • Виробник – організація, будь–яка юридична або фізична особа, що несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій конструкції.
 • Директива льотної придатності – обов’язковий для виконання документ Державіаадміністрації, який встановлює профілактичні чи коригувальні дії або обмеження щодо льотної придатності або експлуатації авіаційної техніки.
 • Заявка – офіційне звернення заявника до Державіаадміністрації на отримання Дозволу на виконання польотів.
 • Заявник – юридична або фізична особа, яка подала на адресу Державіаадміністрації заявку на отримання Дозволу на виконання польотів.
 • Інспектор льотної придатності (інспектор) – фізична особа, якій Державіаадміністрацією надані повноваження щодо контролю технічного стану екземпляра ПС та його відповідності експлуатаційно-технічній документації схваленої типової конструкції або оригінальної конструкції в установленому Державіаадміністрацією порядку.
 • Льотна придатність – характеристика зразка авіаційної техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в його конструкції та льотно-технічних характеристиках.
 • Припинення дії Дозволу на виконання польотів цивільного повітряного судна України  – офіційна процедура Державіаадміністрації, що засвідчує припинення дії Дозволу на виконання польотів цивільного повітряного судна України з правом відновлення його дії після усунення недоліків.
 • Сертифікат типу – документ, що засвідчує відповідність типу авіаційної техніки нормам льотної придатності, які на нього розповсюджуються.
 • Сертифікаційний базис – комплекс вимог з льотної придатності та охорони довколишнього середовища, розповсюджений на даний зразок авіаційної техніки.
 • Схвалена типова конструкція – типова конструкція авіаційної техніки, відповідність якої вимогам сертифікаційного базису встановлена за результатами сертифікації.

Еквівалентний документ про допуск типу або екземпляра ПС до експлуатації в цивільній авіації України – РІШЕННЯ Державної авіаційної адміністрації України про допуск до експлуатації повітряного судна авіації загального призначення, що затверджене Державною авіаційною адміністрацією України.

2. Порядок видачі  Дозволу на виконання польотів та продовження його терміну дії 

2.1. Для розгляду питань щодо видачі Дозволу на виконання польотів заявник повинен подати до Державіаадміністрації, а у випадку продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів інспектору льотної придатності не пізніше ніж за 20 днів до очікуваної дати заявку встановленого зразка та документи згідно з додатками 1–3 до цих Правил.

2.2. Заявка на одержання Дозволу на виконання польотів або продовження терміну його дії розглядається протягом 10 робочих днів з дня її одержання.

Якщо при розгляді заявки буде виявлено, що відомості, які зазначені в заявці, не відповідають вимогам цих Правил, або якщо до заявки не додані всі потрібні документи, то заявка повертається заявнику. Державіаадміністрація має право вимагати додаткові документи для визначення можливості видачі Дозволу на виконання польотів а в разі продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів це право надається регіональному інспектору. Строк розгляду заявки в такому разі може бути продовжений до 10 робочих днів з дня одержання додаткових документів.

2.3. Після інспектування ПС, оформлення звіту про проведену перевірку інспектором льотної придатності Державіаадміністрації приймається рішення щодо можливості видачі або продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів.

3. Умови  видачі Дозволу на виконання польотів  

3.1. Дозвіл на виконання польотів (додаток 4) видається на повітряні судна авіації загального призначення, що занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден України і які мають сертифікат типу ПС України або еквівалентний документ про допуск типу або екземпляра ПС до експлуатації в цивільній авіації, і у яких відсутні Сертифікат експлуатанта
та/або Сертифікат організації з ТО (технічне обслуговування ПС виконується безпосередньо власником ПС або найнятим персоналом).

3.2. У разі псування Дозволу на виконання польотів або його зношення (пункт 4.2 цих Правил), видача нового Дозволу на виконання польотів проводиться згідно з розділом 2 цих Правил.

3.3. У разі втрати Дозволу на виконання польотів видача дубліката проводиться згідно з розділом 2 цих Правил та врахуванням висновків службового розслідування, яке проводить заявник.

4. Термін дії та припинення чинності Дозволу на виконання польотів

4.1. Термін дії Дозволу на виконання польотів для повітряних суден авіації загального призначення встановлюється на строк виконання відповідних польотів з урахуванням інших обмежень, але не може перевищувати 1 рік.

Продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів виконується інспектором льотної придатності на підставі поданої йому заявки згідно з розділом 2 даних Правил та результатами проведеного інспектування.

4.2. Дозвіл на виконання польотів втрачає чинність у разі:

 • тимчасового припинення дії або анулювання сертифіката типу чи рішення про допуск ПС до експлуатації;
 • виявлення недоліків, що впливають на придатність до польотів, або у разі одержання рішення повноважних державних органів про невідповідність документів, на підставі яких було видано Дозвіл;
 • прийняття в установленому порядку рішення щодо припинення експлуатації всього парку, серії або конкретного ПС;
 • пошкоджень ПС, що призвели до втрати льотної придатності;
 • припинення польотів ПС для проведення чергового капітального ремонту або еквівалентних робіт;
 • проведення доробок повітряного судна, що впливають на льотну придатність;
 • припинення дії Реєстраційного посвідчення, його псування, зношення або втрати.

У випадках, зазначених в абзацах 2, 3, 4 пункту 4.2 цих Правил, Державіаадміністрація повідомляє заявника ПС про втрату чинності Дозволу на виконання польотів.

4.3. В усіх випадках, що наведені в пункті 4.2, власник ПС повинен припинити польоти та передати в триденний строк до Державіаадміністрації Дозвіл на виконання польотів. Видача нового Дозволу на виконання польотів в цьому разі виконується на загальних підставах згідно з розділом 2.

5. Порядок проведення інспектування ПС щодо встановлення його льотної придатності

5.1. Підставою для інспектування ПС є заявка заявника ПС на проведення інспектування ПС або рішення Державіаадміністрації.

5.2. Інспектування на льотну придатність проводиться:

 • перед видачею або продовженням Дозволу на виконання польотів;
 • в інших випадках за рішенням Державіаадміністрації.

5.3. Для проведення інспектування ПС заявник повинен:

 • забезпечити надання ПС та його ЕТД для огляду інспектором льотної придатності (час та місце огляду ПС при видачі Дозволу повинно бути узгоджено із Державіаадміністрацією, а при продовженні терміну дії Дозволу ще безпосередньо з інспектором льотної придатності Державіаадміністрації);
 • забезпечити наявність необхідного персоналу та обладнання для проведення перевірок та інспектування.

5.4. Інспектування на льотну придатність у повному обсязі повітряних суден авіації загального призначення виконується інспекторами Державіаадміністрації (або фізичними особами, яким Державіаадміністрацією надані відповідні повноваження в установленому Державіаадміністрацією порядку) із метою визначення відповідності екземпляра ПС та його ЕД:

а) схваленій типовій конструкції або критеріям льотної придатності (для ПС оригінальної конструкції);
б) вимогам до технічного стану;
в) додатковим вимогам Державіаадміністрації щодо дообладнання ПС;
г) безумовного виконання заявником усіх передбачених йому процедур.

Примітка. Модифікації типовій конструкції, в тому числі ремонти, повинні бути схвалені Державіаадміністрацією згідно Правил АПУ–21 та чинних угод (Bilateral Airworthiness Agreements) або робочих процедур (Working Procedures) з Авіаційними Адміністраціями держав розробників, що стосуються льотної придатності.

5.5. Усі витрати на проведення перевірок та інспектування несе заявник.

6. Вимоги до оформлення документів заявником

6.1. Подані заявником у Державіаадміністрацію або інспектору льотної придатності документи повинні задовольняти такі вимоги:

 • документи приймаються до розгляду у вигляді оригіналів або копій, завірених у встановленому порядку;
 • документи, що мають підчистки, рукописні або машинописні виправлення і доповнення, до розгляду не приймаються;
 • документи повинні бути підписані власником або уповноваженою на це особою заявника, наявність печатки не обов’язкова.

7. Державні збори

7.1. Державні збори, пов’язані з видачею Дозволу на виконання польотів або його дубліката, сплачує заявник, який подав відповідну заявку.

7.2. Розмір державних зборів установлюється відповідно до чинного законодавства. 

8. Дані з технічного обслуговування, що реєструються

8.1. Реєструється документація, що підтверджує:

 • загальний час експлуатації ПС та агрегатів з обмеження строком служби/ресурсом (години, календарні строки, цикли);
 • поточне дотримання обов’язкової інформації з льотної придатності;
 • виконані модифікації та ремонти конструкції ПС;
 • час експлуатації ПС та агрегатів після останнього ремонту та з початку експлуатації;

8.2. Зареєстрована документація зберігається не менш як 90 діб після виведення ПС з експлуатації, а дані з підтвердження ТО не менш одного року після його виконання.

Заступник Міністра транспорту
та зв’язку України–
Голова Державіаадміністрації

А.А. Колісник

 Додаток 1
до пункту 2.1 Тимчасових правил видачі Дозволів на
виконання польотів цивільних повітряних суден
 України  авіації загального призначення

 Перелік
документів, необхідних для одержання або продовження терміну
дії Дозволу  на виконання польотів :

 1. Заявка  ( додаток 2).
 2. Доповнення до заявки  ( додаток 3) при потребі.
 3. Копію діючого Реєстраційного  посвідчення ПС.
 4. Копію Сертифіката придатності щодо шуму на місцевості ( за  наявності, при продовженні).
 5. Акт про перевірку  заявником  технічного стану та визначення придатності повітряного судна до польотів.
 6. Копію Дозволу  на бортові радіостанції  ( якщо ПС обладнане радіостанціями, при продовженні).
 7. Висновок про відповідність екземпляра ПС  та  його ЕТД  типовій  конструкції  або ТУ на поставку, виданий представником Державіаслужби на підприємстві-виробнику ( для нових ПС).
 8. Копію договору  про  оренду  ПС (якщо ПС орендується) з копіями актів з приймання-передавання ПС.
 9. Експортний Сертифікат льотної придатності держави-експортера (якщо ПС імпортується в Україну).
 10. Перелік відмін від сертифікованого типу.
 11. Копію страхового полісу (відповідальність перед третіми особами).
 12. Карту контрольних даних повітряного судна  для всіх ПС, на які видається сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (додаток 3 до п.3 Правил видачі сертифікатів придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден України).
 13. Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного збору.

Примітка. Документи по пунктам №4, 6, 7, 8, 12 не обов’язкові.


Додаток 2
   до пункту 3.1 Тимчасових правил видачі Дозволів на
  виконання польотів цивільних повітряних суден
 України  авіації загального призначення

Заявка
на видачу або продовження терміну дії Дозволу на виконання польотів 

 

   на видачу 

 

   на продовження терміну дії 

_______________________________________________________________________
(перед подачею  в Державіаслужбу перед назвою потрібного виду  дії зробити позначку)

1.   

  Категорія
  Category

 

2.   

Позначення ПС розробником
 Manufacturer`s designation

 

3.   

Державний і реєстрацiйний  знаки
повітряного судна (ПС)

  

4.   

Заводський та
 серiйний номери ПС

 

5.   

Категорія ПС та його призначення
Category of aircraft

 

6.   

Виготовлювач
Manufacturer

 

7.   

Дата виготовлення ПС

 

8.   

Держава видачi експортного  СЛП,
 № сертифіката  та дата видачі (при необхідності)

 

9.   

Власник  повiтряного судна

 

10.    

№ Реєстраційного посвідчення
та строк його  дії

 

11.    

№ Сертифіката типу або еквівалентного документа

 

12.    

Максимальна злітна маса

 

13.    

Максимальна посадочна маса

 

14.    

 Маса порожнього ПС

 

15.    

Максимальна кількість  палива

 

16.    

Діапазон центрівки

 

17.    

Мінімальний склад екіпажу

 

18.    

Кількість пасажирських місць

 

19.    

Адреса, телефон,  Е-mail, посада та  прізвище спеціалістів ,   які готові пред`явити ПС до  інспектування

 

Прошу виписати довідку   на  сплату  держзборів за  Дозвіл за міс_______, платник – експлуатант / власник ПС (непотрібне закреслити)

  Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є  точною у всіх   відношеннях.

  З  Процедурами видачі документів, що підтверджують льотну придатність цивільних повітряних суден України,  ознайомлений.

Пiдпис  заявника                                 ______________   

     (П.І.Б.)   

Посада   

Дата    М.п.

Примітка. 

1. Пункти 1, 2, 5, 6  обов’язкові  для заповнення  державною та англійською  мовами.
2. Пункт 8  та наявність печаті на підписі заявника  не обов?язкові.


Додаток 3
  до пункту 2.1 Тимчасових правил видачі Дозволів на
   виконання польотів цивільних повітряних суден
 України  авіації загального призначення

Доповнення до заявки
на видачу Дозволу на виконання польотів

   

 Державний і реєстрацiйний

 знаки повітряного судна (ПС)

 
 

Виготовлювач                                            Manufacturer

 
 

Дата виготовлення ПС

 

   

 Позначення ПС розробником

 
 

Заводський
та   серійний номери ПС

 

  

Держава видачi експортного  сертифіката,
№ та дата видачі ( при необхідності)

 
          Опис повітряного судна (ПС),    систем, пристроїв  та   обладнання

  

 Позначення типу двигуна (кількість двигунів)

 
 

Позначення типу ДСУ

 

  

 Позначення типу повітряних
  гвинтів

 

  

 Тип системи регулювання тиску
 у гермокабіні та її позначення

 
 

 величина перепаду тиску  (кг/см2)
в  кабіні   екіпажу і пасажирській  кабіні

 
 

 величина перепаду тиску  (кг/см2)
 у вантажній кабіні

 
 

Тип колеса:     носової стійки шасі                        

 
 

                          основних стієк шасі

 
 

Киснева система
(стаціонарна чи переносна),

 
 

Тип (та кількість) кисневих масок

 
 

 екіпажу

 
 

пасажирів

 
 

Об`єм запасу кисню (літр)

 
 

Тип системи захисту вiд  обмерзання і дощу 

                       крила

 
 

                       хвостового оперення

 
 

                      лобового скла кабіни екіпажу

 
 

 Наявність  ременiв безпеки

 
 

 на робочих мiсцях льотного  екiпажу            

 
 

 на пасажирських крiслах

 

15   

 Кількість аварійних виходів (їх типи)

 

16   

 Тип пасажирських крiсел

 

17   

 Тип системи пожежогасіння

 
 

 мотогондол

 
 

 багажних відсіків

 

18   

 Основнi акумуляторнi батареї

 
 

 Тип

 
 

 Кiлькiсть установлених  батарей

 

19   

 Тип курсової системи

 

20   

 Тип та кількість висотомірів:

 
 

 метрові

 
 

 футові

 

21   

 Тип системи сигналізації сходження

 з ешелону

 

22   

 Тип системи попередження

 наближення до землі

 

23   

 Тип системи сигналізації про
 досягнення максимального
 експлуатаційного крену

 

24   

 Тип автопілота

 

25   

 Тип апаратури радіотехнічних
 систем ближньої навiгації  (РСБН)

 

26   

 Тип апаратури радіотехнічних
 систем дальньої навiгацiї (РСДН)

 

27   

 Тип апаратури супутникової
 системи навігації

 

28   

 Тип (та кількість) автоматичних компасів

 

29   

 Тип (та кількість) авіагоризонтів

 

30   

 Тип радіолокаційного  відповідача   управління   повітряним рухом

 
 

Наявність режиму
    "УВД"

 
 

 Наявність режиму
   "RBS"

 
 

 Наявність режиму
   "S" 

 

31   

 Тип радіодалекоміра
"DME"

 

32   

 Тип апаратури кутомірної
 системи "VOR"

 

33   

 Тип бортової системи
 попередження зіткнень у повітрі

 

34   

 Тип радіолокаційної станції

 

35   

 Типи та кількість радіостанцій

 та їх діапазон

 
 

"МХ" (МВ), УКХ (УКВ)

 
 

 "СХ"  (СВ)

 

 

  "КХ" (КВ)

 

36   

 Типи та кількість аварійних радіостанцій

 

 

 

"МХ"  (МВ), УКХ (УКВ)

 

 

 "КХ" (КВ)

 

37   

 Тип апаратури внутрішнього
 зв'язку і сповіщення  пасажирів

 

38   

 Тип системи збирання

 параметричної інформації

 

39   

 Тип системи збирання

 звукової інформації

 

40   

 Ресурс ПС  та строку служби 
призначений 

               год.                    пос.                 р.

 

 Продовження ресурсу ПС  та строку служби призначений

                год.                    пос.                р.

 

 до першого ремонту

                год.                    пос.                р.

 

 міжремонтний

                год.                    пос.                р.

41   

 Підстава продовження ресурсу  ПС
та строку служби

 

42   

Ресурс  та строк служби двигуна 
 призначений    

                                                             № 1

          


               год.                    цикли            р.

 

                                                             № 2

               год.                    цикли            р.

 

                                                             № 3

               год.                    цикли            р.

 

                                                             № 4

               год.                    цикли            р.

 

                                                             ДСУ

               год.                    цикли            р.

 

  Підпис                                                                                                            М.п.

43       

Ресурс двигуна   до першого ремонту       

                                                             № 1

 

 

                                                             № 2

                год.                    цикли            р.

 

                                                             № 3

                год.                    цикли            р.

 

                                                             № 4

                год.                    цикли            р.

 

                                                             ДСУ

                год.                    цикли            р.

44       

 Ресурс двигуна   міжремонтний      

                                                             № 1

 

                год.                    цикли            р.

 

                                                             № 2

                год.                    цикли            р.

 

                                                             № 3

                год.                    цикли            р.

 

                                                             № 4

                год.                    цикли            р.

 

                                                             ДСУ

                год.                    цикли            р.

45       

 Підстава продовження ресурсу
 двигуна № 1-4,  ( ДСУ)

 

46       

 Ресурс повітряного гвинта (ПГ)
або  несучої лопаті (НЛ)
призначений                                       № 1

                            

                год.                     р.

 

                                                              № 2

                год.                     р.

 

                                                              № 3

                год.                     р.

 

                                                              № 4

                год.                     Р.

47       

до першого ремонту                         № 1

 

                год.                     р.

 

                                                              № 2

                год.                     р.

 

                                                              № 3

                год.                     р.

 

                                                              № 4

                год.                     р.

48       

міжремонтний                                    № 1

                год.                     р.

 

                                                              № 2

                год.                     р.

 

                                                              № 3

                год.                     р.

 

                                                              № 4

                год.                     р.

49      4

 Підстава продовження ресурсу
 повітряного гвинта  або НЛ

 

50      4

 Перелік  агрегатів, які мають
 ресурс менше ресурсу  планера ПС (додається)

 

51      4

 Виконані капремонти або еквіва-
 лентні їм роботи, організація,
 дата виконання

 

 

52      4

Перелік виконаних бюлетенів, ким, коли  (додається)

 

53      4

 Перелік  виконаних директив з
 льотної придатності, ким, коли,
 ( додається)

 

54      4

 Ремонтно-відновлювальні роботи,
 організація, дата виконання,
№  Сертифіката

 

55      5

 Дата змінення конструкції, підприємство, яке виконало  модифікацію, дата виконання,
 №  Сертифіката

 

56      5

 Указати перелік обладнання,  що
 було встановлено в  результатi
 проведеної модифікацiї (указати виготовлювача)

 

57       

 Діюча ЕТД (рік видання, дата введення в дію та   № останньої зміни)

 

 

КЛЕ  (РЛЭ)

 

 

 

КО     (РО)

 

 

 

КЕ     (РЭ)

 

 

 

ІЦ      (ИЦ)

 

58      5

Вказати змiни /якщо такi мають мiсце/, якi внесені до керiвництва з льотної експлуатації (КЛЕ),  що стали результатом проведеної модифiкацiї. Організація, яка затвердила зміни КЛЕ, дата затвердження

 

59       

 Експлуатаційні обмеження:

 

 

 максимальна злітна маса

 

 

 максимальна посадочна маса

 

 

 маса порожнього ПС

 

 

 кількість пасажирських місць

 

 

 кількість палива

 

60   

Діапазон центрувань

 

61   

Особливості аеродинамічної компоновки ПС (блістери,  накладки, аеродинамічна асиметрія, інше)

 

62   

Відповідність ПС переліку  даних
 (для іноземних ПС)

 

До заявки додаются такі документи :

 

Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є  точною у всіх   відношеннях.

З  Тимчасовими правилами  видачі дозволу на виконання польотів  цивільних повітряних суден  України   авіації загального призначення     ознайомлений.

 

Пiдпис  заявника                                                 ______________        

                                                                                    (Прізвище)           

Посада                                                        

Дата                                                                                  М.п.

Примітки:

1. Пункт 2 обов’язко ий  для заповнення  українською та англійською  мовами.
2. Це доповнення заповнюється при першому одержанні Дозволу на виконання польотів, при продовженні терміну дії Дозволу   заповнити тільки ті дані, які змінилися з часу видачі Дозволу на виконання польотів.


Додаток 4
  до пункту 3.1 Тимчасових правил видачі Дозволів на
виконання польотів цивільних повітряних суден
 України  авіації загального призначення

 

 

 УКРАЇНА

 Державна  служба України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації  

(Державіаслужба)

UKRAINE

State Administration of Ukraine
for Aviation Safety Oversight

(STATE AVIATION ADMINISTRATION)

       a)                 ДОЗВІЛ

(1)        НА ВИКОНАННЯ  ПОЛЬОТІВ   
     B.                 PERMIT TO FLY

№ 

1.   Державний і
реєстраційний знаки
     Nationality and
     Registration Marks

2.   Виготовлювач та тип (модель)
     Manufactory and Type (model)

 

 

    

 

3.   Заводський номер
     Serial Number

 

      Рік виготовлення
      Manufacturing Year       

 

4   Категорія
    Category

5. Сертифікат типу або
    еквівалентний документ
    Type Certificate  or equivalent document

6. Цей Дозвіл видано відповідно до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від  7 грудня  1944  року згідно з чинним законодавством   України  щодо    повітряного судна,  яке  вважається  придатним  до  польотів  за   умови, що його технічне обслуговування та експлуатація відповідають установленим експлуатаційним обмеженням. Цей дозвіл діє для виконання польотів в Україні та інших державах, за умови отримання дозволу від відповідних органів цих держав. Без права комерційного перевезення пасажирів, вантажів та виконання авіаційних робіт.

This  Permit is issued pursuant to the Convention on  International Civil Aviation dated   December  7, 1944  and  in  accordance with the Ukrainian legislation currently in force in respect of the above mentioned  aircraft, which is  considered  airworthy when maintained  and operated in  accordance   with the approved operation requirements. This permit is also valid for flights in Ukraine and other States provided separate approval is obtained from the competent authorities of such States. without right to perform commercial  passengers, cargo transportation and aerial works.

7.  Додаткові дані
      Additional information

 

 

Підпис
Signature

Посада
Title

Дата
Date (d/m/y)

 

 


 

Дозвіл на виконання  польотів  діє  до:                      
Validity term Permit  till:  

       ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     _______________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       

Validity term Permit  extended till:

 

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 

 № посвідчення,  дата  

 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       

Validity term Permit  extended till:

 

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 

 № посвідчення,  дата  

 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 

 

Строк дії Дозволу на виконання  польотів продовжено до:                       
Validity term Permit  extended till:  

                    ______________ ____________________

                                       Date (d/m/y) 

Підпис  

Signature     ________________М.п.

 № посвідчення,  дата  
 № Certificate, Date (d/m/y) ______________________

 


  Додаток 7_1

АКТ

про перевірку заявником (експлуатантом) технічного стану та визначення льотної  придатності повітряного судна

 Наказ заявника від __________  №  ____________   про призначення  комісії   щодо визначення льотної придатності  ПС.

 "___ "_____ 200     р.   проведений  технічний огляд ПС  та перевірена ЕД згідно програми робіт  від  ______, про що у формулярі ПС

(у розділі “Контроль стану ПС”)  зроблено запис, оформлена  та додається  дефектна відомість від __________

1.  Відомості про повітряне судно:  класифікація та позначення повітряного судна  _______________________

    Державний   і   реєстраційний  знаки    _______________________Заводський та серійний  номери     ______________________

 

   Таблиця №1

 Дата випуску ПС з заводу

Дата останнього ремонту
або еквівалентних робіт

Кількість ремонтів
або еквівалентних робіт

 Наліт з початку експлуатації

 

                            години                            посадки                           роки

 Наліт після останнього ремонту

 

                            години                            посадки                           роки

Ресурси та строки служби ПС

Призначеного

 

                            години                            посадки                           роки

до  ремонту або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

до періодичного ТО  або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

Залишок

ресурсів та строків служби ПС

Призначеного

 

                            години                            посадки                           роки

до  ремонту або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

до періодичного ТО  або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

2.              Відомості про ресурси та строки служби  двигунів, повітряних гвинтів.   

Таблиця №2

            

                      Виріб

Двигун №1

 повітряний гвинт

Двигун №2

 повітряний гвинт

Двигун №3

 повітряний гвинт

Двигун №4

 повітряний гвинт

ДСУ  №1

ДСУ  №2

Тип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата випуску з заводу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата крайнього ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначений ресурс та строк служби   (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжремонтний ресурс та строк служби  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрацювання  з початку експлуатації  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрацювання після крайнього
ремонту  (год/цикл. /р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок призначеного ресурсу (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок призначеного строку служби   (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок ресурсу до ремонту (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок  строку служби  до ремонту  (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3.          Перелік виконаних  робіт з ТО з дати проведення крайньої інспекції

Таблиця №3

Дата

Зміст та підстава

Напрацювання  (год/пос),

№ сертифіката  виконання ТО/ передачі до експлуатації

Організація що виконала роботи,

№ Сертифіката та  строк його дії

 

Місце проведення

робіт  з ТО

(адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        Маса порожнього ПС, центрівка ______________________________________________________________________   

5.        Висновок комісії  заявника (експлуатанта)  щодо відповідності ПС:

а) ПС технічно справне, усі  роботи з ТО на дату складання  цього акту виконані;
б) змін типової конструкції, які не передбачені затвердженою документацією немає;
в) ПС, двигуни, повітряні гвинти та комплектувальні вироби,  мають залишки  ресурсів та строки служби;
г) Для виконання міжнародних польотів на ПС встановлено додаткове обладнання:

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

д) ПС має наступні обмеження щодо експлуатації:

 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________

                 Голова:                        

      Члени комісії                        ___________________________________________________________________

                                                      Спеціаліст з експлуатації ПС та двигуна, № свідоцтва, посада, підпис, П.І.Б.

                                        :             ____________________________________________________________________

                                                      Спеціаліст з експлуатації А і РЕО, № свідоцтва, посада, підпис, П.І.Б.

                                                       ___________________________________________________________________

                                                      Представник служби  якості, № свідоцтва, посада, підпис,  П.І.Б..

8. Висновок заявника (керівника ІТС експлуатанта) про придатність  ПС до  польотів     

 ______________________________________________________________________________

 ___________________________________на термін    ____________________________________

 

М.п.                                                                               (підпис, посада,  П.І.Б, дата.) 

Примітка.   Строк дії цього Акта - один місяць з дати  перевірки технічного стану ПС. 


  Додаток 7_2

АКТ

про перевірку заявником технічного стану та визначення льотної  придатності повітряного судна

 Наказ заявннка від __________  №  ____________   про призначення  комісії   щодо визначення льотної придатності  ПС.

 "___ "_____ 200     р.   проведений  технічний огляд ПС  та перевірена ЕД згідно gрограми робіт  від  ______, про що у формулярі ПС

(у розділі “Контроль стану ПС”)  зроблено запис , оформлена  та додається  дефектна відомість від __________

1. Відомості про повітряне судно:  rласифікація та позначення повітряного судна     _______________________

    Державний   і   реєстраційний  знаки        _______________________  pаводський та серійний  номери     ______________________

      Таблиця №1

 Дата випуску ПС з заводу

Дата останнього ремонту
або еквівалентних робіт

Кількість ремонтів
або еквівалентних робіт

 Наліт з початку експлуатації

 

                            години                            посадки                           роки

 Наліт після останнього ремонту

 

                            години                            посадки                           роки

Ресурси та строки служби ПС

Призначеного

 

                            години                            посадки                           роки

До  ремонту або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

До періодичного ТО  або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

Залишок ресурсів та строків служби ПС

Призначеного

 

                            години                            посадки                           роки

До  ремонту або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

До періодичного ТО  або еквівалентних робіт

 

                            години                            посадки                           роки

2.   Відомості про ресурси та строки служби  двигунів,  гвинтів  (несучі лопаті та хвостовий гвинт)  

         Таблиця №2

Дані по вертольоту

Двигун №1

Двигун №2

Лопаті НГ

Лопаті ХГ

ДСУ 

Тип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заводський номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата установки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата випуску з заводу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата крайнього ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призначений ресурс та строк служби   (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжремонтний ресурс та строк служби  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрацювання  з початку експлуатації  (год/цикл. /р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напрацювання після крайнього ремонту (год/цикл. /р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок призначеного ресурсу (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок  строку служби (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок ресурсу до ремонту (год./цикл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок  строку служби  до ремонту  (до дати)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Перелік виконаних  робіт з ТО з дати проведення крайньої інспекції

Таблиця №3

Дата

Зміст та підстава

Напрацювання  (год/пос),

№ сертифіката  виконання ТО/ передачі до експлуатації

Організація що виконала роботи,

№ Сертифіката та  строк його дії

Місце проведення

робіт  з ТО

(адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.        Маса порожнього ПС, центрівка ______________________________________________________________________   

5.        Висновок комісії  заявника (експлуатанта)  щодо відповідності ПС:

а) ПС технічно справне, усі  роботи з ТО на дату складання  цього акту виконані;
б) змін типової конструкції, які не передбачені затвердженою документацією немає;
в) ПС, двигуни, повітряні гвинти та комплектувальні вироби,  мають залишки  ресурсів та строки служби;
г) Для виконання міжнародних польотів на ПС встановлено додаткове обладнання:

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

д) ПС має наступні обмеження щодо експлуатації:

_________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

                 Голова:                        

      Члени комісії                        _________________________________________________________________________________

                                                      Спеціаліст з експлуатації ПС та двигуна, № свідоцтва, посада, підпис, П.І.Б.

                                        :             _________________________________________________________________________________

                                                      Спеціаліст з експлуатації А і РЕО, № свідоцтва, посада, підпис, П.І.Б.

                                                       _________________________________________________________________________________

                                                      Представник служби  якості, № свідоцтва, посада, підпис,  П.І.Б..

8. Висновок заявника (керівника ІТС експлуатанта) про придатність  ПС до  польотів  _____________________________________________________________________________

  _______________________________________________на термін    ____________________

М.п.                                                                               (підпис, посада,  П.І.Б, дата.)

Примітка.   Строк дії цього Акта - один місяць з дати  перевірки технічного стану ПС.